Månad: november 2014

Adventsreklam 2014

Vill du vara en av deltagarna i Skånekretsens julkalender?

I år tän­ker Skånekretsen ha en enkla­re jul­ka­len­der på denna hem­si­da och på sin Facebook-sida (samma kalen­der men på båda dessa webb­plat­ser). Tanken är att en med­lem varje dag fram till jul ska få pre­sen­te­ra sin favo­rit­växt (och till viss del även sig själv) med bild och text på vår hem­si­da och Facebook-sida. En kalen­der­luc­ka = en ny växt från en med­lem. Vill du vara med med en av dina favo­rit­väx­ter i kalen­dern? Reglerna är enkla: Välj en pryd­nads­växt (perenn, buske, träd etc.) som du gil­lar. Hitta en bra bild på väx­ten som du eller en vän har tagit (inte någon bild från nätet!). Skriv en mening eller två om dig och var­för du har valt just den väx­ten. Skriv gärna ytter­li­ga­re några mening­ar (åtminsto­ne två–tre styc­ken och högst fem) med per­son­li­ga odlings­råd eller infor­ma­tion om väx­ten. Skicka allt­sam­mans till dan.abelin@gmail.com så snart som möj­ligt. Obs! EN växtsort kan bara vara med på EN lucka fram till jul. Först till kvarn gäl­ler både växtsor­ter­na och luc­kor­na. Tror du att du valt en rik­tig popu­lär växt? Skicka då in …

Beesia calthifolia

Jakten på den vita vintergäcken (25 november 2014)

Eric Wahlsteen har varit på en insam­lings­re­sa i Kina under våren. Hans mål var att hitta den vita vin­ter­gäc­ken – och han fann den! Om detta och myc­ket annat kom­mer han att berät­ta för oss tis­da­gen den 25 novem­ber. Eric är en åter­kom­man­de gäst hos oss både på växt­mark­na­der och som före­drags­hål­la­re. Kanske har han någon fin plan­ta med till lot­te­ri­bor­det? Tisdag 25 novem­ber 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp Evenemanget på Facebook Läs mer: Om Eric Wahlsteen på Borealis hem­si­da The Genus Eranthis – Eric Wahlsteens blogg om vin­ter­gäck (på eng­els­ka) Växter från värl­dens ände – exo­ter för träd­gård och park (Eric Wahlsteens senas­te bok)

Kransbindning på Hvilan 27 november

Veckan före förs­ta advent tors­da­gen den 27 novem­ber upp­re­par vi förra årets succé med krans­bind­ning på Hvilan. Så kan vi även i år binda vack­ra kran­sar till ytter­dör­ren under sak­kun­nig led­ning. Där har vi också möj­lig­het att hand­la väl­digt fina grön­sa­ker och blom­mor av rik­tigt god kva­li­tet. Pris bero­en­de på hur många del­ta­ga­re vi blir – är vi 15 kos­tar det 260:-/person, blir vi färre lan­dar vi på 340:- Anmälan via e‑post till madeleine@skanekretsen.se senast den 10 november.