Månad: december 2014

Rosen 'Albertine'. Foto: Maj-Lis Åkesson.

Lucka 14 – rosen ’Albertine’

Tredje advents jul­ka­len­der­luc­ka inne­hål­ler rosen ’Albertine’ från Maj-Lis Åkesson: ’Albertine’ är en myc­ket vac­ker klät­ter­ros i Wichuraiana-grup­pen. Hon är frisk och fan­tas­tiskt livs­kraf­tig. Blommorna är vack­ra i alla sta­di­er. Knoppen är väl­for­mad i oran­gerött till mörkt lax­ro­sa. Som utsla­gen blir den lite fint osty­rig i lax­ro­sa med inslag av kop­par. Doften är stark och helt under­bar. Rosen är enligt vissa käl­lor dåligt här­dig i högre zoner. Hos oss i zon 1 växer den all­de­les otro­ligt och slung­ar långa gre­nar högt upp. ’Albertine’ är engångs­blom­man­de, men blom­mar myc­ket rikt under den tiden. Rosen är fram­ta­gen av Barbier i Frankrike 1921. Maj-Lis Åkesson Vellinge Läs mer om ’Albertine’: www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=1659 www.bbc.co.uk/gardening/plants/plant_finder/plant_pages/737.shtml

Cypripedium japonicum. Foto: Pia Persson.

Lucka 13 – Cypripedium japonicum

På Luciadagen kom­mer en ovan­lig orkidé från Pia Persson i Tommarp: Cypripedium japo­nicum. Hon är träd­gårds­en­tu­si­ast sedan fem­ton år och sam­lar bland annat på peren­ner med vack­ra blad. Cypripedium japo­nicum såg jag för förs­ta gång­en för sex år sedan i en träd­gård på norra Jylland. Sagolikt vac­kert blad­verk som hål­ler sig hela säsong­en. Blomman är en bonus. Har man tur blom­mar den under en vecka, men den är käns­lig för vind och regn. Jag odlar plan­tan i halv­skug­ga i ”van­lig” matjord med lite extra krossten. Inte för fuk­tigt. Vis av erfa­ren­het är det lätt att den rutt­nar på vin­tern om den odlas i torv. Planteringsdjup: rot­hal­sen bör vara pre­cis i jor­dy­tan och runt rot­hal­sen bru­kar jag lägga extra väl­drä­ne­rad jord eller grovt grus eller sten­kross. Innan den värs­ta höst- och vin­ter­fuk­ten kom­mer täc­ker jag plan­tan med en tak­pan­na. Väl värd att pyss­la lite extra med eller hur … Pia Persson Tommarp (aktu­ell med före­drag hos Skånekretsen i april) Läs mer om Cypripedium: www.lidaforsgarden.com/orchids/cypripedium_eng.htm www.cyps.us

Ranunculus ficaria 'Collarette'. Foto: Mari Zander.

Lucka 12 – svalörten ’Collarette’

Fredagens växt är en lysan­de svalört från Mari Zander (sty­rel­se­le­da­mot i Skånekretsen): Ranunculus fica­ria ’Collarette’ är en av svalör­ter­na som jag gil­lar. Svalörten ses av många som ett ogräs, och det kan den ju vara också. Men det finns så många olika som för­tjä­nar att odlas och som inte spri­der sig lika inva­sivt som den van­li­ga. Dessutom blom­mar den tidigt på våren när man som mest läng­tar efter att träd­går­den ska sätta igång för säsong­en. Så börja spana efter den, för den för­tjä­nar en plats i din träd­gård. Mari Zander Högestorp, Marieholm Läs mer om svalört: sv.wikipedia.org/wiki/Svalört linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranufic.html

Julrosor (Helleborus). Foto: Anna Aasa.

Lucka 11 – julrosor

I dagens lucka ger Anna Aasa oss lite jul­rosstäm­ning: Jag har haft stor tur med fröplan­tor av jul­ro­sor som nu finns lite varstans i vår träd­gård. Jag grä­ver upp de små plan­tor­na om våren och för­som­ma­ren och sät­ter i allt stör­re kru­kor under som­ma­ren, sedan plan­te­rar jag ut föl­jan­de vår. Har jag tur blom­mar de år 2, annars år 3. De fles­ta blir olika nyan­ser av rosa och lila, max en av tio blir vit. Anna Aasa Falsterbo Läs mer om jul­ro­sor: www.odla.nu/inspiration/julrosor-ute-inne www.julrosor.se/general/intro.asp

Hepatica nobilis 'Tällberg'. Foto: Annica Alvén.

Lucka 10 – Hepatica nobilis ’Tällberg’

Dagens dubb­la blå­sip­pa kom­mer från Trädgårdsamatörernas nya webb­re­dak­tör Annica Alvén (läs mer om henne i senas­te num­ret av TrädgårdsAmatören): Jag är säkert inte ensam om att ha plan­tor i min träd­gård som gör att man varje gång man pas­se­rar just den väx­ten, tän­ker på en spe­ci­fik träd­gård­s­ama­tör eller träd­gårds­re­sa. Ett exem­pel på en sådan favo­rit­växt i min träd­gård är Hepatica nobi­lis ’Tällberg’. På våren står den där och krå­mar sig med sitt fyll­da, ljusa ”öga” och påmin­ner mig om min goda vän Rotraut som en gång gav mig plan­tan i pre­sent. Inte blir den sämre av att den är lika lättod­lad som vil­ken annan Hepatica nobi­lis som helst. Allt den begär är en hyf­sat väl­drä­ne­rad och humus­rik jord som inte blir allt­för torr under till­växt­pe­ri­o­den. Annica Alvén www.tradgardsamatorerna.nu www.facebook.com/tradgardsamatorerna instagram.com/tradgardsamatorerna Läs mer om blå­sip­por: linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/hepat/hepanob.html www.telegraph.co.uk/gardening/howtogrow/3297793/How-to-grow-hepaticas.html

Sommartulpaner (Tulipa sprengeri). Foto: Dan Abelin.

Lucka 9 – sommartulpan

Bakom lucka 9 finns en som­mar­tul­pan från Kitte de Bruyn i Skånekretsens sty­rel­se: Jag äls­kar att skapa rum i träd­går­den och ”måla” med väx­ter. Min favo­rit­växt till kalen­dern är Tulipa spren­ge­ri – som­mar­tul­pa­nen – med dess vac­kert sir­li­ga stjälk och nic­kan­de blom­ma. Sommartulpanen är den tul­pan som blom­mar sist. Det kan vara svårt att få tag på lökar men de är lätta att fröså. Från sådd till blom­ma tar det cirka tre år. Kitte de Bruyn Läs mer om som­mar­tul­pan: www.rhs.org.uk/plants/details?plantid=1967 en.wikipedia.org/wiki/Tulipa_sprengeri

Clematis integrifolia. Foto: Elisabeth Johansson.

Lucka 8 – helbladig klematis

Vår andra jul­ka­len­der­vec­ka bör­jar med en gäst­luc­ka från Gotland och Elisabeth Johansson: 2009 köpte jag frö från Impecta av en Clematis integri­fo­lia alba. Mina perenn­såd­der – bor på Gotland – ham­nar all­tid ute i kylan från novem­ber till feb­ru­a­ri och får sköta sig själ­va med hjälp av snö, regn, kylan och sol. Krukar om de små plan­tor­na på sen­som­ma­ren varje år och för­und­ras all­tid över hur ett litet frö kan utveck­las. I april 2014 fick en av kru­kor­na en per­ma­nent plats ute på en av mina kolo­ni­lot­ter. Döm om min för­vå­ning när jag upp­täck­te att plan­tan fått knop­par och utveck­la­de sig till en verk­lig skön­het. Glad över ”hög­vins­ten” la jag ut en bild på Facebook i en av de grup­per jag föl­jer. Genast rea­ge­ra­de en föl­ja­re och ville ha nam­net på skön­he­ten. Namnlös, sva­ra­de jag, varpå föl­ja­ren döpte den till ’Drottning Elisabeths kjor­tel’. Det köpte jag direkt! Elisabeth Johansson ord­fö­ran­de i Trädgårdsamatörerna Gotlandskretsen www.tradgardsamatorerna-gotland.se www.facebook.com/groups/283388755918538/ Läs mer om hel­bla­dig kle­ma­tis och kle­ma­tis i all­män­het: www.odla.nu/inspiration/integrifolia-gruppen www.finegardening.com/solitary-clematis-clematis-integrifolia

Dactylorhiza praetermissa. Foto: Annette Wilhelmsson.

Lucka 7 – englandsnycklar

I dag är det Annette Wilhelmssons eng­land­snyck­lar (Dactylorhiza pra­e­ter­mis­sa) som pry­der vår jul­ka­len­der: Min förs­ta plan­ta köpte jag av Carina Larsson (Ulriksdals Trädgård på Kivik). Hon tyck­te att jag borde prova en orkidé nu när jag hade ska­pat ett stort wood­land i min träd­gård. Vågar jag det und­ra­de jag? Är det inte svårt att odla orkidéer? Det var det inte. Den trivs väl­digt bra hos mig i Skanör i zon 1 (eller noll till och med). Den frö­sår sig rik­ligt och jag hit­tar små­plan­tor över­allt i platt­gång­ar, träd­gårds­land och bland andra plan­tor. Jag bru­kar sälja över­skotts­plan­tor­na på vår växt­mark­nad. Den växer som sagt lite varstans men den gil­lar halv­skug­ga och torv­blan­dad jord. Det får gärna vara lite fuk­tigt men väl­drä­ne­rat. Annette Wilhelmsson Läs mer om eng­land­snyck­lar och andra orkidéer: www.first-nature.com/flowers/dactylorhiza-praetermissa.php svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/Hedren.pdf

Iris innominata. Foto: Peter Korn.

Lucka 6 – Iris innominata

Dag sex av Skånekretsens jul­ka­len­der kan vi pre­sen­te­ra Peter Korns favo­rit­växt – Iris inno­mi­na­ta: ​Irisar har all­tid till­hört mina favo­rit­väx­ter och just inno­mi­na­ta är extra trev­lig. Låg och blom­rik gör den sig bra i ett sten­par­ti men inte på den tor­ras­te plat­sen. Gärna en lite fuk­ti­ga­re pla­ce­ring i ett söder­läge. Färgen kan vari­e­ra från citron­gul till oran­ge och bla­den är vin­ter­grö­na. Den har sitt ursprung i Oregon där den kan växa på upp till 2000 m höjd. Det gör den här­dig i minst zon 4 som jag har i träd­går­den i Eskilsby. Peter Korn peterkornstradgard.se Läs mer om Iris inno­mi­na­ta: en.wikipedia.org/wiki/Iris_innominata www.pacifichorticulture.org/articles/pacific-coast-iris/ Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Svavelpion (Paeonia mlokosewitschii). Foto: Eivor Johansson.

Lucka 5 – svavelpion

Eivor Johansson, obot­lig träd­gårds­äls­ka­re som sit­ter i Skånekretsens sty­rel­se, väl­jer växt 5 decem­ber: En av träd­går­dens höjd­punk­ter inträf­far när sva­vel­pi­o­nen, Paeonia mlo­ko­sewit­schii, blom­mar i slu­tet av maj. Stora, sva­vel­gu­la blom­kal­kar med ett gula­re rufs av stån­da­re. Redan tidigt på våren bry­ter de brons­fär­ga­de skot­ten genom den grå marky­tan. Sakta veck­las de prakt­ful­la bla­den ut och från och med nu sit­ter jag gärna på bän­ken bred­vid och betrak­tar under­ver­ket. Lite sena­re får bla­den sin karak­te­ris­tis­ka blå-grå-gröna färg­ton som fram­hä­ver den den svalt gula blom­man. Svavelpionen är inte svårod­lad och inte sär­skilt krä­van­de. Den står nu lite inklämd i vand­ran­de skug­ga. Tidigare hade den sin plats överst i en solig slänt i full sol i södra Stockholmsområdet. Den blom­ma­de bra där också. Svårigheten lig­ger sna­rast i att få tag i ett exem­plar med den rätta sva­vel­gu­la nyan­sen utan röda strim­mor. Hur jag fick tag i min? Det är en annan histo­ria. Eivor Johansson Läs mer om sva­vel­pi­o­nen: pionisten.se/pionregister/arter/paeonia-mlokosewitchii.html www.peony.ca/species/mloko.htm