Jord (31 mars 2015)

Ungersk blåsippa (Hepatica transsylvanica). Foto: Dan Abelin.

Tema: Jord. Håkan Wallander, pro­fes­sor i mark­bi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­te­tet och för­fat­ta­re till Årets träd­gårds­bok 2013 – Jord. Funderingar kring grun­den för vår till­va­ro. – kom­mer och berät­tar allt vi behö­ver veta om vår jord. Han är en inter­na­tio­nell auk­to­ri­tet på områ­det. Dessutom får vi först en kor­ta­re pre­sen­ta­tion av den nya kom­po­ste­rings­me­to­den bokashi av Kajsa Sjaunja.

Tisdag 31 mars 2015, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Här kan man titta på vide­on som vi fick se under Håkan Wallanders föredrag:
https://www.youtube.com/watch?v=9_ItEhCrLoQ