Resa till södra Halland 14 maj 2017

Laholm stadspark oktober 2015. Foto: Dan Abelin.

Möt våren i södra Halland

14 maj beger vi oss till Laholm och trak­ter­na däromkring.

Laholms pris­be­lön­ta stads­park ska vi denna gång upp­le­va i sitt vår­flor med bland annat mat­tor av blå­flox, sorg­kloc­ka, snö­droppsträd, mag­no­li­or, pim­per­nöt, tolv­gu­dablom­ma, hund­tands­lil­ja, gul­ved och många andra väx­ter i de olika mil­jö­er som man ska­pat här. Läs mer på www.laholm.se under fli­ken Bo, miljö & trafik.

Inte långt där­i­från lig­ger Camilla Carén Palms träd­gård. En vil­la­träd­gård där gräs­mat­tan allt mer fått ge plats för upp­höj­da rabat­ter av sten och torv­block, rosor, peren­ner och gräs. Där finns även gamla frukt­träd, en liten damm, ett växt­hus, pall­kra­gar, bär­bus­kar, ett lust­hus av gam­malt tegel, en murad fon­tän och olika sitt­plat­ser i träd­går­den. Besök gärna hen­nes träd­gårds­blogg millastradgard.blogspot.se

Efter lunch på golf­klub­ben i Våxtorp stan­nar vi till hos Bohus Perenner & Växter som lig­ger vid foten av Hallandsåsen. Här möter vi plan­te­ring­ar med många olika Hosta, varav en del egna för­ök­ning­ar. Därtill dag­lil­jor, pio­ner, alun­rot, spets­mös­sa och myc­ket mer.

Anmälan

Skicka anmä­lan till eivor.landskrona@gmail.com senast 25 april. Kostnad 600 kr som sätts in på bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Bussresa, lunch och efter­mid­dag­s­kaf­fe ingår. Ta med egen fika­korg till förmiddagen.

Anmälan är bin­dan­de. Vid för få anmäl­ning­ar blir vi tvung­na att stäl­la in. Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser här.

Vårens program 2017

Safsa (Osmunda regalis). Foto: Dan Abelin.

Läs mer om vårens pro­gram 2017 här. Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Carina Larsson på vårt års­mö­te 5 mars. Margareta Thorssell kom­mer sedan och pra­tar om orm­bun­kar 30 mars. I april får vi chan­sen att lyss­na på Gerben Tjeerdsma. Vårens växt­mark­nad är sön­dag 7 maj.

  • Söndag 5 mars
    Årsmöte. Efter års­mö­tet berät­tar Carina Larsson om »Under lön­nars skira skug­ga«. Obs! Klockan 13.
  • Torsdag 30 mars
    Margareta Thorssell kom­mer och berät­tar om »Ormbunkar och samplanteringsväxter«.
  • Onsdag 19 april
    Gerben Tjeerdsma om »Udda peren­ner och spän­nan­de alpi­ner«. Han har med sig väx­ter till försäljning.

Mötet 5 mars bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Söndag 7 maj
Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.