Ormbunkar och samplanteringsväxter (30 mars 2017)

Safsa (Osmunda regalis). Foto: Dan Abelin.

Margareta Thorssell kom­mer till oss från Sävedalen (Göteborg) och berät­tar om orm­bun­kar och vack­ra samplan­te­rings­väx­ter till dessa. Margareta skrev de intres­san­ta artik­lar­na om orm­bun­kar i TrädgårdsAmatören num­mer 3/2015 och 4/2015.

Torsdag 30 mars 2017 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Kurs i sticklingsförökning 19 mars 2017

Stickling. Foto: Christine de Bruyn.

Söndag 19 mars kloc­kan 10–13 hål­ler Ingvar Mann en kurs i stick­lings­för­ök­ning. Ingvar Mann har i många år varit lära­re på Hvilans träd­gårds­ut­bild­ning­ar. Vi kom­mer att varva teori med praktik.

Plats: Köpenhamnsvägen 43 i Malmö. Deltagarna får en karta.

Kursen kos­tar 250 kro­nor, even­tu­ellt till­kom­mer en liten kost­nad för jord. Betalning till bg 354‑7114

Skicka din anmä­lan till christinedebruyn@hotmail.se eller ring tele­fon 0708–94 69 87

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in kur­sen om anta­let del­ta­ga­re blir för lågt. Antal del­ta­ga­re är max 15. Ta med egen fika!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.