Höstens program 2017

Rosa treblad (Trillium grandiflorum 'Gothenburg Pink Strain'). Foto: Dan Abelin.

Läs mer om hös­tens pro­gram 2017 här. Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Peter Korn på vårt lök­mö­te 26 sep­tem­ber. John Taylor kom­mer sedan och pra­tar om vack­ra träd­går­dar 26 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Ulf Sill. Höstens växt­mark­nad är sön­dag 3 september.

Höstens pro­gram 2017 (A4-affisch i pdf-format)

  • Tisdag 26 september
    Lökmöte. Peter Korn om iri­sar m.m.
  • Torsdag 26 oktober
    John Taylor kom­mer och berät­tar om vack­ra trädgårdar.
  • Söndag 19 november
    Ulf Sill om vår i träd­gårds­lun­den. Obs! Klockan 13.

Mötet 19 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Söndag 3 september
Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

Öppna trädgårdar 9 juli 2017

Söndag 7 juli 2017 är det två öppna träd­går­dar i Knislinge. Välkomna mel­lan kloc­kan 10–16!

Gun Jeppsson, Vikens Trädgård

Norr om Kristianstad lig­ger denna gård med anor från 1700-talet. Trädgården är på 5000 m2 och har vuxit de senas­te tio åren. Här finns bland annat rodo­dendron, aza­le­or, jul­ro­sor, berg­vall­mo, hor­ten­si­or, pio­ner, rosor och kle­ma­tis. Det finns även tul­panträd, katal­pa, kop­par­lönn, näver­hägg, glanskörs­bär, val­nöts­träd, robi­nia m.m.
Gun Jeppsson, Axeltorp 3298, Vikens gård, Knislinge
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Bilder från träd­går­den finns på tradgardsriket.se

Birgitta Olofsson, Carlastorp

Trädgården är knappt 20 år, mer än 6000 m2 och blir lite stör­re varje år. Den lig­ger i en backe med skog på tre sidor, sol och under­bar utsikt på fram­si­dan. I träd­går­den finns många ovan­li­ga träd och bus­kar, peren­ner, köks­träd­gård, bär­bus­kar, frukt­träd, spar­ris­land, växt­hus och damm i sko­gen. Eftersom det finns många sitt­plat­ser kan man njuta av träd­går­den från alla håll.
Birgitta Olofsson, Axeltorp 3289, Hjärsås, Knislinge
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Bilder från träd­går­den finns på tradgardsriket.se

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.