Växtmarknader hemma hos i september 2020

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Vår van­li­ga och väl­be­sök­ta växt­mark­nad i sep­tem­ber kan inte genom­fö­ras. För att ändå ge möj­lig­het att köpa/sälja väx­ter av varand­ra har vi frå­gat våra med­lem­mar om de kan tänka sig att öppna sin träd­gård och ha för­sälj­ning hemma.

Här är några av de ama­tör­träd­går­dar som har växtmarknad/försäljning hemma i sep­tem­ber 2020. Hör av dig om du är med­lem och vill sälja väx­ter hemma i september.

5–6 september kl. 10–16

Inger Andersson, Helsingborg

Görarpsvägen 168, Helsingborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–22 74 44.
Försäljning av peren­ner och buskar.

Lena Hyllander & Maria Andersson, Helsingborg

Odlingslott vid Blygatan, Helsingborg. Skyltar vid parkering.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0707–16 53 83.
Många peren­ner till för­sälj­ning, bland annat Althaea offi­ci­na­lis, Asarum epi­gy­num ’Takasago-Saishin’, Campanula zang­e­zu­ra, Codonopsis sp., Leonurus car­di­aca ’Grobbebol’, Polemonium cae­ru­le­um (vit & blå), Sisyrinchium stri­a­tum, Valeriana offi­ci­na­lis, Veratrum nig­rum.

Marie & Jan-Åke Larsson, Staffanstorp

Kvarntorps Trädgårdsställningar.
Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 070–650 12 91.
Försäljning av växt­stöd och betong­fi­gu­rer och ‑bord.
Läs mer på www.kvarntorp.com

Rogers Plantshop, Trelleborg

Lillevångsvägen 9, Trelleborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–41 31 30.
Öppnar upp både träd­gård, växt­hus och båg­hall och där hit­tar du mas­sor av ovan­li­ga medel­havs­väx­ter, Skånes störs­ta sor­te­ring av kak­tus och sucku­len­ter, öken­ros och Plumeria med mera.
Läs mer på www.rogersplantshop.se

Sebbarps planthandel, Sebbarp

Sebbarp 503, Löberöd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 076–009 05 52 (Henrik & Carina).
Försäljning av egen­upp­drag­na rodo­dendron och aza­le­or från frön och sticklingar.

Peter & Stina Linder, Linders plantskola, Hörby

Köinge 6902, Hörby.
4 km syd­ost Hörby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0733–51 87 16.
Försäljning av ovan­li­ga väx­ter, både lig­no­ser och peren­ner. Arboretum att gå runt i.
Läs mer på www.lindersplantskola.se

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Obs! Lördag kl. 11–16 och sön­dag kl. 11–14.
Bamsholmsvägen 15, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

 • Ulrika Johansson, Gärds Köpinge.
 • Ulf Sill, Mörrum.
 • Larz Danielsson, Hammarstrand.
  Spezialplant.
  Läs mer på spezialplant.nu
 • Gerben Tjeerdsma, Vargaslätten.
  Gerbianska trädgården.
  Läs mer på gerbianska.com
 • Boel Thorsell, Byxelkrok.
  B´STRÖÖ träd och buskar.
  Läs mer på bstrootradobuskar.se
 • Eric Breed, Lisse, Holland.
  Läs mer på tulippictures.eu
 • Börje Fransson, Finspång.
 • Monica & Peter Knutsson, Oxelösund.
 • Pia & Johnny Karlsson, Pålsboda.
 • Stellan Johansson, Laholm.
 • Jaap Hoogenbosch, Polen.

12 september kl. 10–15

Aceratum, Kåseberga

Carina och Thord som tidi­ga­re hade Ulriksdals Trädgård på Kivik har nu flyt­tat till Kåseberga och dri­ver i liten skala en plant­sko­la med ett myc­ket stort sor­ti­ment av japans­ka lönnar.
Peppingevägen 67–17, Kåseberga.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0708–70 61 00.
Klockan 10 och 14 ges en kor­ta­re infor­ma­tion om det fasci­ne­ran­de lönn-släk­tet. Cirka 100 olika sor­ter i olika storlekar.
Se sor­ti­ments­lis­ta på http://www.edafos.se/tradgard/plantskola/acer/sortiment%20-%20lonnar.pdf
Erbjudande: 3 val­fria små­plan­tor 30–60 cm för 750 kr (nor­malpris 300 kr/st.). Dessa plan­tor är märk­ta med stor­lek ”P9” i sortimentslistan.
Läs mer på www.edafos.se/tradgard

Höstens program 2020

Galanthus 'Dionysus'. Foto: Dan Abelin.

Denna höst kom­mer med all san­no­lik­het fler­ta­let av våra pla­ne­ra­de sam­man­koms­ter behö­va stäl­las in eller stäl­las om. Vi pla­ne­rar redan nu för att ersät­ta våra van­li­ga före­drag med inspe­la­de föreläsningar/besök och alter­na­ti­va aktiviteter.

 • Onsdag 23 september
  Mona Wembling – digi­talt träd­gårds­be­sök (video).
 • Lördag 24 oktober
  Preliminärt en vis­ning av någon trädgård.
 • Tisdag 24 november
  Marie Widén om fri­landsor­kidéer. INSTÄLLT (vi hop­pas kunna erbju­da den före­läs­ning­en nästa år).
 • Söndag 24 januari
  Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13.

I okto­ber hade vi en före­läs­ning med Claus Dalby inpla­ne­rad, men det före­dra­get är fram­flyt­tat till nästa höst.

Mötet 24 janu­a­ri bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Läs mer om före­lä­sar­na i hös­tens med­lems­blad.

Plats (om vi kan ha något nor­malt före­drag i Alnarp): Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Söndag 6 september
Den van­li­ga växt­mark­na­den 6 sep­tem­ber kan tro­li­gen inte genom­fö­ras med nuva­ran­de pan­de­mi­re­kom­men­da­tio­ner. I stäl­let kom­mer några med­lem­mar att ha för­sälj­ning hemma lör­da­gen den 5 sep­tem­ber, sön­da­gen den 6 sep­tem­ber samt lör­da­gen den 12 sep­tem­ber. Läs mer här på www.skanekretsen.se/vaxtmarknad-hemma-2020/

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.