Beställ från Gullmars­fjordens plantskola 2021

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Även i höst finns det möj­lig­het till en gemen­sam trans­port av beställ­da väx­ter från Tommy Ahnbys plant­sko­la i Gullmarsfjorden.

Var och en gör sin beställ­ning till Tommy från Gullmarsfjordens plant­sko­las listor.

Ni hit­tar dessa här: http://www.stabod.se/?page_id=510 (Obs! Det är pro­blem med denna webb­plats för tillfället.)

Filer finns även att ladda här nedan:
Inventeringslista 2021 (ODS-for­mat)
Inventeringslista 2021 (pdf-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (Excel-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (pdf-for­mat)

Ni får en fak­tu­ra från Tommy. Tommys e‑postadress är gullmarsfjord@gmail.com
Glöm inte: Namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress OCH att det är till Skånekretsens leve­rans. Beställ senast 15 september!

Vi ord­nar gemen­sam frakt till Skåne. Fraktkostnaden blir cirka 15–30 kr/växt. Växterna kom­mer till Kvarntorp, Jan-Åke Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp, och häm­tas där. Vi hör av oss när väx­ter­na kan hämtas.

Frågor?
Kontakta Ingrid Sjöberg via ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 073–314 77 81.

Eller angå­en­de hämt­ning­en hos Jan-Åke via jan-ake@kvarntorp.com eller tele­fon 070–650 12 91.

Resa till södra Halland 28 augusti 2021

Taiwanskugglilja (Tricyrtis formosana). Foto: Dan Abelin.

Följ med STA Skånekretsen på en dags­re­sa till södra Halland lör­da­gen den 28 augusti.

Vi besö­ker tre privatträdgårdar:

Vi äter lunch under dagen och avslu­tar med inköps­be­sök i Birgit Udsens plant­sko­la i Horsabäck – Horsabäck Perenner.

Vi pla­ne­rar att åka med buss, halv­full. Pris inklu­si­ve lunch är 500 kronor.

Vill du följa med? Vi hop­pas det! Vi ser med nuva­ran­de pan­de­mi- lik­som vac­ci­na­tions­lä­ge hopp­fullt fram mot att resan skall gå att genom­fö­ra. Alla som föl­jer med är för­stås fris­ka från virus­sym­tom. Skulle någon känna sjuk­doms­tec­ken går det bra att avbo­ka intill en timme före avfärd med åter­be­tal­ning av kostnad.

Anmäl dig sna­rast och senast 10 augusti till Anita Lassing-Johansson, anita_lassing@hotmail.com eller 0702–89 53 80. Vi åter­kom­mer direkt med besked. Inbetalning av kost­nad till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114 senast 20 augusti.

Välkomna!
Anita Lassing-Johansson & Ingrid Sjöberg

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.