Biologisk mångfald – i världen och i trädgården (29 januari 2023)

Humla på klockjulros (Helleborus foetidus). Foto: Dan Abelin.

Söndag 29 janu­a­ri 2023 före­lä­ser Alexandre Antonelli, Kew Gardens, vid med­lemsmö­te i Alnarp via Zoom.

Alexandre Antonelli före­lä­ser om sitt arbe­te i Kew Gardens, London. Alexandre är pro­fes­sor i bio­lo­gisk mång­fald och forsk­nings­chef på Kew Gardens med många spän­nan­de teman och frå­gor kring bland annat nya rön om växt­värl­dens åter­hämt­nings­för­må­ga. Föreläsningen är på svenska.

Han kom­mer att ge ”en över­sikt av läget för den bio­lo­gis­ka mång­fal­den glo­balt, och sedan på vad vi gör på Kew och vad enskil­da träd­går­dar kan göra för att till­sam­mans göra så stor nytta som möj­ligt i detta vik­ti­ga arbe­tet att värna om den bio­lo­gis­ka mångfalden”.

Alla med­lem­mar är väl­kom­na till Alnarp för att höra före­dra­get till­sam­mans. Växtlotteri!
OBS! Föreläsningen via Zoom.

Tid: Söndag 29 janu­a­ri 2023 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Hannu Sarenström inspirerar (23 november 2022)

Hannu Sarenström 2022

Onsdag 23 novem­ber ger Hannu Sarenström oss inspi­ra­tion i vårt trädgårdsliv.

Hannu är en för­fat­ta­re, mat- och träd­gårds­kre­a­tör som med stor entu­si­asm tar sig an nya stora träd­gårds­pro­jekt och ror dem i land. Hans egna ord inför föreläsningen :

”I mitt mer än 30 år långa träd­gårds­liv har jag som alla andra grävt och drömt om prun­kan­de träd­går­dar. Vare sig man sam­lar på ovan­li­ga väx­ter eller odlar grön­sa­ker är det ändå samma sak vi hål­ler på med. Jag har sam­lat på väx­ter, men mitt träd­gårds­liv har tagit en annan form. Det är inte all­tid den enskil­da väx­ten som väc­ker mitt intres­se, det hand­lar sna­ra­re om sam­man­hang­et och vad väx­ter­na gör till­sam­mans och vil­ken stäm­ning träd­går­den får genom dess utform­ning. Självklart ska det också blom­ma från tidig vår till sen höst. ”

Tid: Onsdag 23 novem­ber 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.