År: 2022

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Trädgårds­komposition med lökar (21 september 2022)

Onsdag 21 sep­tem­ber är det först före­läs­ning med Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar. Därefter blir det lök­för­sälj­ning. Årets löklis­ta hit­tar ni här: skanekretsen.se/arets-loklista-2022 Tid: Onsdag 21 sep­tem­ber 2022 kloc­kan 19. Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Karta på Google Maps.

Torv (bild från Pixabay)

Torv

Det finns möj­lig­het att bestäl­la torv till rodo­dendron och andra sur­jor­jord­sväx­ter genom för­med­ling två gång­er per år. Balar med 330 liter i två frag­ment­stor­le­kar: Extra grov torv – som pas­sar till bland annat rodo­dendron­plan­te­ring­ar. Grov torv – som pas­sar till stick­ling­ar, upp­kruk­ning etc. Torvblock, 100 x 45 x 15 cm. Beställ senast i slu­tet av sep­tem­ber respek­ti­ve i mit­ten av mars. Kontakta Marie Larsson, marie@kvarntorp.com Bild av Wälz från Pixabay.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 4 september 2022

Välkomna till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2022! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 4 sep­tem­ber är det allt­så änt­li­gen dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till träd­går­den! Snart är det allt­så dags för Skånekretsens växt­mark­nad igen! Ett under­bart till­fäl­le för alla träd­gårds­äls­ka­re att skaf­fa det man tänkt på länge. Eller låta sig bli över­ras­kad och köpa en växt eller flera som man ald­rig tänkt på innan. Är du på jakt efter något ovan­ligt, roligt i växt­väg? Behöver du för­nya i din träd­gård? Eller ska du star­ta din förs­ta träd­gård och vill få fina väx­ter till myc­ket över­kom­li­ga pri­ser? Alla som vill kan hand­la på växt­mark­na­den. Sälja där­e­mot kan bara den som är med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna göra. Många väx­ter går åt fort, så kom i tid om du är ute efter något spe­ci­ellt! Söndag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på www.skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Vägbeskrivning Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Kungsängslilja (Fritillaria meleagris). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2022

Vi har beställt 51 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 21 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) dit och berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar. Allium atro­pur­pu­re­um, mörk­röd vin­lök, 5 st./40 kr Allium cae­sium ’Summer Sky’, him­mels­blå, 1 st./45 kr Allium ’Cameleon’, vitro­sa, 5 st./20 kr Allium ’Summer Beauty’, blå­li­la & som­mar­blom­man­de, 1 st./35 kr Camassia leicht­li­nii (Caerulea-Gruppen), blå stjärn­hy­a­cint, 5 st./40 kr Colchicum autum­na­le ’Album’, vit tid­lö­sa, 1 st./35 kr Colchicum ’Waterlily’, lila­ro­sa & fylld tid­lö­sa, 1 st./35 kr Scilla ’Pink Giant’ (syn. Chionodoxa ’Pink Giant’), ljus­ro­sa vår­stjär­na, 5 st./25 kr Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’, vit­blå­pur­pur kro­kus, 5 st./30 kr Crocus chry­sant­hus ’Elegance’, gul­mörkröd, 5 st./30 kr Crocus sativus (saff­ranskro­kus), ljus­li­la, 5 st./30 kr Crocus spe­ci­o­sus ’Albus’, höst­blom­man­de & vit, 5 st./30 kr Erythronium ’White Beauty’, vit hund­tands­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria davi­sii, cho­klad­brun klock­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria cras­si­fo­lia, brun­to­nad klock­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria mele­a­gris, kungs­ängs­lil­ja i olika fär­ger, 5 st./15 kr Galanthus ’S. Arnott’, klas­sisk snö­dropps­sort, 2 st./40 kr Hyacinthoides his­pa­ni­ca, spansk …

Tulpaner i Slottsträdgården. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2022

Detta är kret­sens pro­gram under hös­ten 2022. Kolla för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook. Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet. Tisdag 16 augusti kl. 18 Höstens förs­ta Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar. Slottsträdgården i Malmö, vid kafé­et. Söndag 4 sep­tem­ber kl. 11–13 Växtmarknad med Skånekretsen. Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen, Staffanstorp. Tisdag 13 sep­tem­ber kl. 18 Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar. Botaniska träd­går­den i Lund, vid ingång­en till växt­hu­sen. Onsdag 21 sep­tem­ber kl. 19 Lökmöte. Sara Bratt, träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero, berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar, som inled­ning till lök­mö­tet. Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp. Tisdagen 4 okto­ber kl. 17 – INSTÄLLT Observera tiden! Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar. Fredriksdal, vid norra ingång­en invid Flora Linnea. Tisdag 18 okto­ber kl. 19 Att anläg­ga ett wood­land – Margareta Dahlin. Detta är en pas­sio­ne­rad och nu pen­sio­ne­rad STA-med­­lem som i sin träd­gård på Billingens slutt­ning, trots kalkrik jord och zon 3, byggt upp såväl wood­land som ljung­plan­te­ring­ar. Margareta före­läs­te för oss om ljung och ljung­plan­te­ring­ar våren 2018. Vi har nu …

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Växtmarknad hos Ulrika Johansson 21 maj 2022

Trädgårdsamatören Ulrika Johansson arran­ge­rar åter­i­gen en växt­mark­nad i sin träd­gård i Gärds Köpinge. Boka in lör­dag 21 maj 2022! Lördagen den 21 maj 2022 mel­lan kloc­kan 10–15 kom­mer Ulrika Johansson att ha mas­sor av spän­nan­de väx­ter till salu hemma hos sig i Gärds Köpinge (utan­för Kristianstad). Lördag 21 maj 2022 kl. 10–15 Ulrika Johansson, Gärds Köpinge Bamsholmsvägen 15/Fredrika Bremers väg, Gärds Köpinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge: Hagen Engelmann, Tyskland Mirko Bartel, Gärtnerei Blütenreich, Tyskland – www.bluetenreich-nursery.com Uwe Stiebritz, Tyskland – www.herald-of-spring.com Gerard van Buiten & Connor Smith, Utrechts bota­nis­ka träd­gård, Nederländerna Clint Callens, Green Mile Nursery, Belgien – www.greenmilenursery.be Matthias Knoll, Lilium Division IX, Österrike – www.lilium-tc.com Jürgen Peters & Susanne Peters, Staudengärtnerei Peters, Tyskland – shop.alpine-peters.de Karl Kristensen & Gunda Tøfting Kristensen, Danmark – www.kalle‑k.dk Boel Thorsell, B´STRÖÖ Träd- och busk­plant­sko­lan i Byxelkrok – www.bstrootradobuskar.se Larz Danielsson, Spezialplant, Hammarstrand – spezialplant.nu Lone Lindbæk Jørgensen, Danmark Ib Nielsen, Danmark Bo Thøger Christensen, Danmark Jes Hansen & Steffen Munck-Hansen, Danmark (Rhododendron) Ulf …

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

Öppna trädgårdar 2022

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer i vår och som­mar! Lördag 14 maj 2022 Öppet kl. 10–15: Jan-Åke & Marie Larsson En lant­bruks­fas­tig­het på cirka 5000 kvm. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd, rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i. Jan-Åke & Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Lördag 14 + 28 maj 2022 Öppet kl. 10–16: Sture Bengtsson Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med rho­do­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Bambu och ovan­li­ga träd gör detta till en spän­nan­de plats i det öppna land­ska­pet. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på går­den. Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Lördag 21 maj 2022 Öppet kl. 10–16: Tommy & Christel Sjöstrand Tommy och Christel har bland myc­ket annat unika träd och rodo­dendron. Bland peren­ner kan näm­nas pio­ner, cykla­men, hund­tands­lil­ja, ame­ri­kanskt höns­bär, orm­bun­kar, rod­ger­sia ’Bronze Peacock’. Se med­lems­bla­det hösten …

Bild från växtmarknaden i maj 2019. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 1 maj 2022

Välkomna till Skåne­kretsens vår­växt­mark­nad 2022! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 1 maj är det allt­så änt­li­gen dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till träd­går­den! Ja, änt­li­gen är det dags för Skånekretsens växt­mark­nad igen! Ett under­bart till­fäl­le för alla träd­gårds­äls­ka­re att skaf­fa det man tänkt på länge. Eller låta sig bli över­ras­kad och köpa en växt eller flera som man ald­rig tänkt på innan. Är du på jakt efter något ovan­ligt, roligt i växt­väg? Behöver du för­nya i din träd­gård? Eller ska du star­ta din förs­ta träd­gård och vill få fina väx­ter till myc­ket över­kom­li­ga pri­ser? Alla som vill kan hand­la på växt­mark­na­den. Sälja där­e­mot kan bara den som är med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna göra. Många väx­ter går åt fort, så kom i tid om du är ute efter något spe­ci­ellt! Söndag 1 maj kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på https://skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Vägbeskrivning Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Evenemanget på Facebook.

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Vårfest (15 maj 2022)

Vi bju­der in er med­lem­mar till en gemen­sam vår­fest med före­läs­ning, levan­de musik, för­tä­ring, tips­pro­me­nad med mera i Alnarp sön­da­gen den 15:e maj kloc­kan 13–16. Om du vill sitta ner och fika ute kan du ta med en bras­se­stol eller lik­nan­de. Vi hop­pas på fint väder såklart! Anmälan krävs via mejl senast 6 maj till lena@eidevall.se Hela kala­set kos­tar 100 kr per per­son (inklu­si­ve lunch­mac­ka, kaka, kaffe och före­läs­ning). Föreläsare: Filip Johansson – grun­da­re av odlingsap­pen GardenR och för­fat­ta­re till boken Trädgårdshacks – 70 finur­li­ga åter­bruk som för­enklar din odling året om. Tid: Söndag 15 maj 2022 kloc­kan 13–16. Plats: Terra Nova, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats. Karta på Google Maps.

Mammutträd (Sequoiadendron giganteum). Foto: Dan Abelin.

Trädvandring i Millennieskogen (23 april 2022)

Trädvandring med Patrick Bellan lör­da­gen 23 april kloc­kan 14 i Millennieskogen i Malmö. Du anmä­ler dig via e‑post till anettethomasson@hotmail.com senast 20 april (och får där­ef­ter infor­ma­tion om sam­lings­plats med mera). Läs mer om Millennieskogen här: malmo.se/Uppleva-och-gora/Natur-och-parker/Lindangelunds-rekreationsomrade.html sydvast.se/projekt/lindangelund/ Tid: Lördag 23 april 2022 kloc­kan 14–15.30. Plats: Lindängelund, Malmö.