Månad: augusti 2022

Torv (bild från Pixabay)

Torv

Det finns möj­lig­het att bestäl­la torv till rodo­dendron och andra sur­jor­jord­sväx­ter genom för­med­ling två gång­er per år. Balar med 330 liter i två frag­ment­stor­le­kar: Extra grov torv – som pas­sar till bland annat rodo­dendron­plan­te­ring­ar. Grov torv – som pas­sar till stick­ling­ar, upp­kruk­ning etc. Torvblock, 100 x 45 x 15 cm. Beställ senast i slu­tet av sep­tem­ber respek­ti­ve i mit­ten av mars. Kontakta Marie Larsson, marie@kvarntorp.com Bild av Wälz från Pixabay.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Växtmarknad 4 september 2022

Välkomna till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2022! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 4 sep­tem­ber är det allt­så änt­li­gen dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till träd­går­den! Snart är det allt­så dags för Skånekretsens växt­mark­nad igen! Ett under­bart till­fäl­le för alla träd­gårds­äls­ka­re att skaf­fa det man tänkt på länge. Eller låta sig bli över­ras­kad och köpa en växt eller flera som man ald­rig tänkt på innan. Är du på jakt efter något ovan­ligt, roligt i växt­väg? Behöver du för­nya i din träd­gård? Eller ska du star­ta din förs­ta träd­gård och vill få fina väx­ter till myc­ket över­kom­li­ga pri­ser? Alla som vill kan hand­la på växt­mark­na­den. Sälja där­e­mot kan bara den som är med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna göra. Många väx­ter går åt fort, så kom i tid om du är ute efter något spe­ci­ellt! Söndag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00 – utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på www.skanekretsen.se/vaxtmarknader/ Vägbeskrivning Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Kungsängslilja (Fritillaria meleagris). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2022

Vi har beställt 51 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 21 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) dit och berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar. Allium atro­pur­pu­re­um, mörk­röd vin­lök, 5 st./40 kr Allium cae­sium ’Summer Sky’, him­mels­blå, 1 st./45 kr Allium ’Cameleon’, vitro­sa, 5 st./20 kr Allium ’Summer Beauty’, blå­li­la & som­mar­blom­man­de, 1 st./35 kr Camassia leicht­li­nii (Caerulea-Gruppen), blå stjärn­hy­a­cint, 5 st./40 kr Colchicum autum­na­le ’Album’, vit tid­lö­sa, 1 st./35 kr Colchicum ’Waterlily’, lila­ro­sa & fylld tid­lö­sa, 1 st./35 kr Scilla ’Pink Giant’ (syn. Chionodoxa ’Pink Giant’), ljus­ro­sa vår­stjär­na, 5 st./25 kr Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’, vit­blå­pur­pur kro­kus, 5 st./30 kr Crocus chry­sant­hus ’Elegance’, gul­mörkröd, 5 st./30 kr Crocus sativus (saff­ranskro­kus), ljus­li­la, 5 st./30 kr Crocus spe­ci­o­sus ’Albus’, höst­blom­man­de & vit, 5 st./30 kr Erythronium ’White Beauty’, vit hund­tands­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria davi­sii, cho­klad­brun klock­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria cras­si­fo­lia, brun­to­nad klock­lil­ja, 2 st./30 kr Fritillaria mele­a­gris, kungs­ängs­lil­ja i olika fär­ger, 5 st./15 kr Galanthus ’S. Arnott’, klas­sisk snö­dropps­sort, 2 st./40 kr Hyacinthoides his­pa­ni­ca, spansk …

Tulpaner i Slottsträdgården. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2022

Detta är kret­sens pro­gram under hös­ten 2022. Kolla för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook. Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet. Tisdag 16 augusti kl. 18 Höstens förs­ta Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar. Slottsträdgården i Malmö, vid kafé­et. Söndag 4 sep­tem­ber kl. 11–13 Växtmarknad med Skånekretsen. Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen, Staffanstorp. Tisdag 13 sep­tem­ber kl. 18 Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar. Botaniska träd­går­den i Lund, vid ingång­en till växt­hu­sen. Onsdag 21 sep­tem­ber kl. 19 Lökmöte. Sara Bratt, träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero, berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar, som inled­ning till lök­mö­tet. Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp. Tisdagen 4 okto­ber kl. 17 – INSTÄLLT Observera tiden! Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar. Fredriksdal, vid norra ingång­en invid Flora Linnea. Tisdag 18 okto­ber kl. 19 Att anläg­ga ett wood­land – Margareta Dahlin. Detta är en pas­sio­ne­rad och nu pen­sio­ne­rad STA-med­­lem som i sin träd­gård på Billingens slutt­ning, trots kalkrik jord och zon 3, byggt upp såväl wood­land som ljung­plan­te­ring­ar. Margareta före­läs­te för oss om ljung och ljung­plan­te­ring­ar våren 2018. Vi har nu …