Anmälan till riksmötet 2020

[yellow_box]Obs! Årets riksmö­te är inställt – upp­skju­tet. Läs mer på skanekretsen.se/inget-riksmote-i-skane-i-ar-men-ar-2021/[/yellow_box]

Om du vill delta i riksmö­tet, fyll i nedan­stå­en­de for­mu­lär! Du kan bara anmä­la en per­son i taget. Glöm inte att klic­ka på knap­pen ”Skicka in din anmä­lan” – inte för­rän då regi­stre­ras din anmä­lan. Du får en bekräf­tel­se via e‑post på din anmälan.

Läs mer om de olika eve­ne­mang­en på www.skanekretsen.se/aktiviteter-2020/

Registreringen måste göras senast 31 mars 2020. Senast den dagen måste även inbe­tal­ning­en av deltagar­avgifterna göras. Anmälan är bin­dan­de, men gil­tig först när betal­ning skett. Anmälningsavgiften beta­las till Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114. Kom ihåg att ange ”riksmö­te 2020”, ditt/ert namn och krets vid inbetalningen.

Hjärtligt väl­kom­na till Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te i Ystad 12–14 juni 2020!

[yellow_box]Obs! Kontrollera här på webb­plat­sen att det finns plat­ser kvar på akti­vi­te­ter­na på fre­dag efter­mid­dag och på Esperödsbesöket på sön­da­gen innan du beta­lar![/yellow_box]

[ninja_form id=2]

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.