Bibliotek

Skånekretsens bib­li­o­tek inne­hål­ler cirka 400 tit­lar (vissa dub­blet­ter finns), så det är allt­så ett stort utbud av många olika träd­gårds­böc­ker – gamla och nya titlar.

Vi har böc­ker som behand­lar en spe­ci­ell art, t.ex. Hosta, Geranuim, Cornus, rosor osv. Det finns böc­ker om spe­ci­el­la områ­den såsom wood­land­väx­ter, sur­jord­sväx­ter, orm­bun­kar, gräs m.m. Vi har också böc­ker om t.ex. träd­gårds­pla­ne­ring, fina träd­går­dar att besö­ka, kända män­ni­skors träd­går­dar och väx­tjä­ga­re. Dessutom finns ett antal olika uppslagsverk.

Cornus kousa 'Satomi' hos Clemenssons i Lund. Foto: Dan Abelin.

Cornus kousa ’Satomi’ hos Clemenssons i Lund. Foto: Dan Abelin.

Vi bru­kar köpa in många nya böc­ker varje säsong och pas­sar natur­ligt­vis på att hand­la på bokrean.

Många nya böc­ker upp­täc­ker man när man läser träd­gårds­tid­ning­ar, inte minst TrädgårdsAmatören, men vi tar natur­ligt­vis gärna emot tips från med­lem­mar­na på intres­san­ta böcker.

Nya lån­ta­ga­re skri­ver upp sitt namn och tele­fon­num­mer på en lista och får ett låne­num­mer. Detta låne­num­mer föl­jer sedan lån­ta­ga­ren och note­ras vid varje boklån. Normal låne­tid är mel­lan två möten, men mis­sar man ett möte är det inte hela värl­den! Eftersom många vill låna våra nyas­te böc­ker, är det natur­ligt­vis vik­tigt att inte behål­la böc­ker­na för länge.

Vi har en aktiv bib­li­o­te­ka­rie som fyl­ler på med ett antal intres­san­ta voly­mer varje år och att döma av utlå­nings­siff­ror­na så blir vi fler och fler som lånar.

Tänk på att kon­tak­ta kret­sens bib­li­o­tek­s­an­sva­ri­ga när du läser en intres­sant recen­sion eller kän­ner till en bok som du tyc­ker att vi skall köpa in till biblioteket!

Välkommen till Skånekretsens träffar!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

åtta + 14 =