Bibliotek

STAs bib­li­o­tek, Indelning
Skånekretsens bib­li­o­tek inne­hål­ler cirka 400 tit­lar, så det är ett stort utbud av många olika träd­gårds­böc­ker – gamla och nya tit­lar (vissa dub­blet­ter finns). Böckerna är ord­na­de i olika kategorier/grupper och är även färg­kodade. Läs mer om biblio­tekets olika grup­per i Skånekretsens  bib­li­o­tek.

Biblioteket inne­hål­ler bland annat böc­ker som behand­lar spe­ci­el­la släk­ten, till exem­pel Hosta, Geranium, Cornus, rosor. Det finns även böc­ker om spe­ci­el­la växt­fa­mil­jer och dylikt såsom wood­land­väx­ter, sur­jord­sväx­ter, orm­bun­kar, gräs m.m. Vi har dess­utom böc­ker om till exem­pel träd­gårds­pla­ne­ring, fina träd­går­dar att besö­ka, kända män­ni­skors träd­går­dar och växt­jägare. Dessutom finns ett antal olika uppslagsverk.

Vi bru­kar köpa in många nya böc­ker varje säsong och pas­sar natur­ligt­vis på att hand­la på bokrean.

Många nya böc­ker upp­täc­ker man när man läser träd­gårds­tid­ning­ar, inte minst TrädgårdsAmatören, men vi tar natur­ligt­vis gärna emot tips från med­lem­mar­na på intres­san­ta böcker.

För att låna en bok från bib­li­o­te­ket ska du som låne­num­mer uppge ditt med­lems­num­mer så regi­stre­rar vi boklå­net på detta num­mer. Det finns en lista här på nätet om alla böc­ker som finns i bib­li­o­te­ket.  Se lis­tan här  Biblioteksförteckning 231201
 .

Normal låne­tid är mel­lan två möten, men mis­sar man ett möte är det inte hela värl­den! Eftersom många vill låna våra nyas­te böc­ker, är det natur­ligt­vis vik­tigt att inte behål­la böc­ker­na för länge.

Kretsen har en aktiv bib­li­o­te­ka­rie som fyl­ler på med ett antal intres­san­ta voly­mer varje år och att döma av utlå­nings­siff­ror­na så blir vi fler och fler som lånar.

Tänk på att kon­tak­ta kret­sens bib­li­o­tek­s­an­sva­ri­ga när du läser en intres­sant recen­sion eller kän­ner till en bok som du ­tyc­ker att vi skall köpa in till biblioteket!

Välkommen till Skånekretsens träf­far och vårt bibliotek!

Cornus kousa 'Satomi' hos Clemenssons i Lund. Foto: Dan Abelin.
Cornus kousa ’Satomi’ hos Clemenssons i Lund. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.