Medlemsbladet

Skånekretsens med­lems­blad kom­mer ut en gång per år (janu­a­ri).

Medlemsbladet är Skånekretsens tryck­ta skrift som kom­mer i brev­lå­dan till alla med­lem­mar i janu­a­ri. Det inne­hål­ler bland annat vårt kom­man­de pro­gram, träd­gårds­re­por­tage, fak­taar­tik­lar, med­lems­för­må­ner, annon­ser från skåns­ka plant­sko­lor, refe­rat från våra före­läs­ning­ar i Alnarp, kon­takt­upp­gif­ter till kret­sens sty­rel­se samt inte minst säsong­ens öppna ama­tör­träd­går­dar.  Redaktör är Eivor Johansson.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.