Medlemskap

Du som är med­lem har du en mängd för­må­ner – för­u­tom att träf­fa andra, lika­sin­na­de träd­gårds­in­tres­se­ra­de människor.

Bli med­lem genom att fylla i for­mu­lä­ret på riks­för­e­ning­ens webbplats.

Kretsens med­lems­blad
Här kan du läsa mer om kret­sens verk­sam­het och dess­utom spän­nan­de träd­gårds­ar­tik­lar. Läs mer om med­lems­bla­det här.

Kretsens bib­li­o­tek
På kret­sens med­lemsmö­ten med före­drag kan du gra­tis låna träd­gårds­böc­ker. Läs mer om bib­li­o­te­ket här.

Fröer
Medlemmarna kan bestäl­la fröer. Frölistan är en vik­tig del av Trädgårdsamatörernas verk­sam­het. Årligen dis­tri­bue­ras cirka 30000 fröpå­sar av drygt 2000 sor­ter. Fröerna har huvud­sak­li­gen insam­lats av med­lem­mar­na själ­va. Flertalet är alpi­na väx­ter och peren­ner, men även träd och bus­kar, som­mar­blom­mor samt kruk­väx­ter finns med.

Rabatter
Det finns avtal med en rad hand­la­re, både på riks- och lokalnivå.

Resor
Du kan delta i det årli­gen arran­ge­ra­de riksmö­tet och på STA:s resor (både riks­för­e­ning­en och kret­sen anord­nar resor).

Skrifter
De skrif­ter som pro­du­ce­ras inom för­e­ning­en, till exem­pel om latin,frösådd och bota­nik för ama­tö­rer kan lånas/köpas.

TrädgårdsAmatören
Tidningen TrädgårdsAmatören utkom­mer 4 gång­er per år. Den inne­hål­ler vär­de­ful­la artik­lar om väx­ter och odling, bok- och tid­skriftsre­cen­sio­ner, pre­sen­ta­tion av växt- och frö­ka­ta­lo­ger samt för­e­nings­no­ti­ser m.m.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften i Sällskapet Trädgårdsamatörerna är 250 kro­nor per år plus en avgift till den/de krets/-ar som man väl­jer att bli med­lem i. Avgiften till Skånekretsen är 150 kronor/år.

Intresserad av att bli med­lem? Notera att man även kan bli famil­je­med­lem, om man är bosatt på samma adress som med­lem­men. Familjemedlemmar kan väl­jas som funk­tio­när eller sty­rel­se­med­lem och kan delta i alla akti­vi­te­ter till medlemspris
Familjen får en gemen­sam tidning.
Familjen får göra en gemen­sam beställ­ning av frö från fröförmedlingen.
Läs mer på STA:s webb­plats.

Stadgar
Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kret­sar (pdf)

Primula sp. Foto: Dan Abelin.
Primula sp. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.