Medlemskap

Du som är med­lem har du en mängd för­må­ner – för­u­tom att träf­fa andra, lika­sin­na­de träd­gårds­in­tres­se­ra­de människor.

Bli med­lem genom att fylla i for­mu­lä­ret på riks­för­e­ning­ens webb­plats:
Bli med­lem
Kretsens med­lems­blad
Här kan du läsa mer om kret­sens verk­sam­het och dess­utom spän­nan­de träd­gårds­ar­tik­lar. Läs mer här.

Kretsens bib­li­o­tek
På kret­sens med­lemsmö­ten med före­drag kan du gra­tis låna träd­gårds­böc­ker. Läs mer här.

Bokinköp
Genom STA kan du ibland köpa böc­ker till rabat­te­rat pris. Många är svåra, som­li­ga omöj­li­ga, att få tag i på annat sätt.

Fröer
Medlemmarna kan bestäl­la fröer. Frölistan är en vik­tig del av Trädgårdsamatörernas verk­sam­het. Årligen dis­tri­bue­ras cirka 30.000 fröpå­sar av drygt 2.000 sor­ter. Fröerna har huvud­sak­li­gen insam­lats av med­lem­mar­na själ­va. Flertalet är alpi­na väx­ter och peren­ner, men även träd och bus­kar, som­mar­blom­mor samt kruk­väx­ter finns med.

Rabatter
Det finns avtal med en rad hand­la­re, både på riks- och lokalnivå.

Resor
Du kan delta i riksmö­tet och på STA:s resor (både riks­för­e­ning­en och kret­sen anord­nar resor).

Skrifter
De skrif­ter som pro­du­ce­ras inom för­e­ning­en, t.ex. om pri­mu­lor, lil­jor, frö­sådd och bota­nik för ama­tö­rer kan lånas/köpas.

TrädgårdsAmatören
Tidningen TrädgårdsAmatören utkom­mer 4 gång­er per år. Den inne­hål­ler vär­de­ful­la artik­lar om väx­ter och odling, bok- och tid­skriftsre­cen­sio­ner, pre­sen­ta­tion av växt- och frö­ka­ta­lo­ger samt för­e­nings­no­ti­ser m.m.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften i Sällskapet Trädgårdsamatörerna är 200 kro­nor per år plus en avgift till den/de krets/-ar som man väl­jer att bli med­lem i. Avgiften till Skånekretsen är 100 kronor/år.

Intresserad av att bli med­lem? Läs mer på STA:s webb­plats.

Stadgar
Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kret­sar (pdf)

Persisk blåstjärna (Scilla mischtschenkoana). Foto: Monica Bjerkeus.

Persisk blå­stjär­na (Scilla mischt­schen­ko­a­na). Foto: Monica Bjerkeus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 + 3 =