Resa till Danmark 6–7 augusti 2016

Peter Hansens have

Har ni läst om Peter Hansens have i Nakskov på Lolland, Danmark? Gå in på hans webb­plats så är jag säker på att du anmä­ler dig till denna resa mitt i som­ma­ren. Utöver att det är en omfat­tan­de och myc­ket vac­ker träd­gård, finns det möj­lig­het att hand­la lite ovan­li­ga­re (ama­tör-?) väx­ter där och, som han säger, till rim­li­ga pri­ser. Bilden på den här sidan är från Peter Hansens have (pri­vat foto).

Aldershvile Planteskole

Vi reser som van­ligt tidigt på lör­dag mor­gon från Alnarp (ingen upp­hämt­ning på vägen) och kör över bron till vårt förs­ta stopp som är Aldershvile
Planteskole, som lig­ger i Bagsværd strax norr om Köpenhamn. Denna plant­sko­la är myc­ket väl­sor­te­rad. Vi bör­jar där så att den värs­ta köplus­ten däm­pas något …

Birkegårdens Haver

Utöver Peter Hansens träd­gård kom­mer vi också att besö­ka Birkegården som lig­ger på Själland. Där finns Danmarks älds­ta, eller ska vi säga första,
japans­ka träd­gård som är inde­lad i fem: Vandrehaven, Meditationshaven, Sandhaven Stenhaven och Murhaven. Förutom det finns det myc­ket annat att titta på bland annat en dansk-eng­elsk have där sol­hat­tar, dah­li­or, mont­bre­ti­or med mera blom­mar som bäst under vårt besök.
Dessutom kom­mer vi att besö­ka ett antal pri­va­ta träd­går­dar, vilka det blir är inte helt klart i skri­van­de stund.

Pris för denna resa: 2 700 kronor
I pri­set ingår: Resa med buss, över­natt­ning i dub­bel­rum (enkel­rum mot tillägg = 300 kro­nor), två lun­cher och en mid­dag, korv på hem­re­san. Priset kan komma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK:
Sista anmäl­nings­dag 30 juni 2016 till
madeleine@almer.se

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmälningar.
Läs gärna våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/

Mer om våra besöks­mål hit­tar du på:
www.peterhansens-have.dk
www.birkegaardens-haver.dk
www.aldershvile-planteskole.dk
www.skovridergaarden.dk (mid­dag)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.