Senaste inlägg

Japansk skenkamelia (Stewartia pseudocamellia). Foto: Karin Berglund.

En trädgård – vad ska man med den till? (23 mars 2021)

I mars har vi änt­li­gen gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund. 💚

Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Trädgårdsamatörerna. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärtligt väl­kom­na till ytter­li­ga­re en Zoom-före­läs­ning från Skånekretsen!

Läs Karin Berglunds lucka om sken­ka­me­li­an (på bild här ovan).

Tid: Tisdag 23 mars 2021 kloc­kan 18. Via Zoom.
Plats: Zoom.

Tulpaner i Slottsträdgården (Tulipa 'West Point'). Foto: Dan Abelin.

Frågor om riksmötet

Många av er ring­er och skri­ver till oss med frå­gor kring årets riksmö­te. Här kom­mer där­för kort infor­ma­tion från oss i Skånekretsens styrelse.

Riksmöte – ja eller nej?

Planeringen är fort­satt att riksmö­tet ska kunna hål­las 11–13 juni i Ystad. Något annat datum är inte aktu­ellt. Med en pla­ne­rings­ho­ri­sont för ett riksmö­te på mel­lan två och tre år är det helt enkelt inte möj­ligt att ändra detta.

Vi hop­pas för­stås att smitt­lä­get beträf­fan­de covid-19 och de begräns­ning­ar detta inne­bär för oss alla för­änd­ras så att mötet kan genom­fö­ras. Senast i mit­ten av april måste vi fatta beslut kring om mötet ska stäl­las in eller kan genomföras.

Pengarna tillbaka – ja eller nej?

Om vi stäl­ler in riksmö­tet får alla som har anmält sig till mötet natur­ligt­vis peng­ar­na till­ba­ka. Om mötet kan anord­nas gäl­ler där­e­mot van­li­ga reg­ler för våra riksmö­ten – att anmä­lan är bin­dan­de från den 1 april. Så oav­sett skä­let till att du inte kan komma på mötet är anmä­lan bin­dan­de och du får inte peng­ar­na till­ba­ka från oss som arran­gö­rer. Det bety­der allt­så att om du avan­mä­ler dig senast den 31:a mars får du peng­ar­na tillbaka.

Om riksmötet blir inställt

Vi har bör­jat fun­de­ra över om vi kan erbju­da något på ett smitt­sä­kert sätt under hel­gen 11–13 juni som alter­na­tiv akti­vi­tet. Detta arbe­te är i sin linda och när vi så små­ning­om har arbe­tat fram ett håll­bart för­slag kom­mer detta att presenteras.

Tills vida­re är vi obot­ligt opti­mis­tis­ka och hop­pas att alla sam­hälls­åt­gär­der inklu­si­ve vac­ci­ne­ring­en och allas sam­la­de indi­vi­du­el­la åtgär­der för att brom­sa pan­de­min gör att vi kan få ses i Ystad 11–13 juni i år!

Lena Eidevall
ord­fö­ran­de
STA Skånekretsen

Cypripedium 'Philip'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2021 + Frilandsorkidéer (21 februari 2021)

Välkommen till Skånekretsens års­mö­te 2021! Efter osed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Marie Widén om frilandsorkidéer.

Marie Widén är bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet. Hon är en väl­känd före­lä­sa­re för oss i Skånekretsen. Marie Widén har ett stort intres­se för tro­pis­ka väx­ter, spe­ci­ellt orkidéer, och har gjort ett otal resor i tro­pi­ker­na för växt­stu­di­er. Med arbe­tet att åter­stäl­la odling­ar­na av kak­tu­sar och orkidéer i växt­hu­sen i Botaniska träd­går­den kom också ett intres­se för frilandsorkidéer.

Tid: Söndag 21 feb­ru­a­ri 2021 kloc­kan 13 (års­mö­te) respek­ti­ve cirka 13.45 (före­drag).

Plats: Zoom (se inbju­dan via mejl/brev till medlemmar).
Du anmä­ler dig till före­läs­ning­en genom att mejla till lena@eidevall.se senast fre­dag 19 feb­ru­a­ri. De som anmält sig får en länk till före­läs­ning­en under lördagen.
Läs föl­jebre­vet till års­mö­tet här.

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­ra­re, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet har utlysts i behö­rig ordning.
6. Fråga om dag­ord­ning­en kan fastställas.
7. Verksamhetsberättelse 2020, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse, före­drag­ning och godkännande.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2020 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se­le­da­mö­ter på två år:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter två år är Dan Abelin (avböjt omval), Agneta Bjarnevik (avböjt omval), Eivor Johansson och Anita Lassing.
12. Val av sty­rel­sesupple­an­ter på ett år:
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Gunnilla Garmer och Jan-Åke Larsson (avböjt omval).
13. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisor: Avgående Lise-Lotte Pierce.
Revisorssuppleant: Avgående Berit Andersson.
14. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Maj-Lis Åkesson (sam­man­kal­lan­de), Gun Bengtsson samt Birgitta Pettersson.
15. Verksamhetsplan för 2021, före­drag­ning och godkännande.
16. Budget för 2021, före­drag­ning och godkännande.
17. Kretsavgift för 2022 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kronor.
18. Övriga frågor.
19. Avtackning.
20. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag

Ledamöter:
Eivor Johansson – omval (2 år)
Anita Lassing – omval (2 år)
Olof Norrlöw – nyval (2 år)
Anette Thomasson – nyval (2 år)
(övri­ga leda­mö­ter har ett år kvar)

Suppleanter:
Kerstin Gadd – nyval (1 år)
Gunnilla Garmer – omval (1 år)

Revisor:
Lise-Lotte Pierce – omval (1 år)

Revisorssuppleant:
Berit Andersson – omval (1 år)

Tulpanträd (Liriodendron tulipifera). Foto: Dan Abelin.

Välkomna till riksmötet
11–13 juni 2021

Obs! Riksmötet 2021 är inställt.

Räkna med en strålande trädgårdshelg i Skåne

Från 10 feb­ru­a­ri 2021 kan du anmä­la dig till årets störs­ta träd­gårds­be­gi­ven­het, Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te! Den här gång­en ses vi i Skåne. Här kan du läsa om allt roligt som hän­der under riksmö­tes­hel­gen och hur du anmä­ler dig.

Vi glä­der oss så åt att få visa vad man kan åstad­kom­ma i ama­tör­träd­går­dar i vår del av lan­det med ett gynn­samt kli­mat och läge, omgiv­na av hav på tre sidor. Här är vint­rar­na säl­lan kalla, medel­tem­pe­ra­tu­ren är den högs­ta i lan­det och våra som­rar är långa. Havet vär­mer upp under hös­ten och i gynn­sam­ma lägen och med rätt kun­skap är det möj­ligt att odla myc­ket som inte anses här­digt ens i zon 1. Förra gång­en Skåne arran­ge­ra­de riksmö­te var det vid Öresund i Helsingborg. Denna gång har vi valt att hålla till på syd­kus­ten nere i Ystad, vid Östersjön. Det finns många vack­ra och intres­san­ta plat­ser i syd­öst­ra Skåne som ni kan besö­ka i anslut­ning till mötet – se www.visitskanesydost.se Oavsett väder är riksmö­tet en under­bar träd­gårds­hap­pe­ning, en stor träd­gårds­fest med hund­ra­tals lika­sin­na­de från hela lan­det – fullt av väx­ter, män­ni­skor, tan­kar, kun­skap och utveck­lan­de möten.
Mötet går av sta­peln 11–13 juni 2021 på Ystad Saltsjöbad. Anläggningen lig­ger vid havet, och erbju­der en väl­digt vac­ker miljö med myc­ket växt­lig­het inpå knu­ten, rym­li­ga och behag­li­ga loka­ler, vän­lig och pro­fes­sio­nell per­so­nal och god mat.

Resa hit

Ni kan komma hit med tåg, buss, bil, båt eller flyg. Från tåg­sta­tio­nen i Ystad går stads­buss 5 till Ystad Saltsjöbad. Både tåg och bus­sar i Skåne sköts av Skånetrafiken. En stor bil­par­ke­ring finns utan­för spa­ho­tel­let. Från Sturup tar man flyg­buss och sedan tåg via Malmö och vida­re till Ystad alter­na­tivt reser med taxi från flyg­plat­sen. När ni reser hit kom­mer ni att kunna besö­ka inre­se­träd­går­dar oav­sett vil­ket håll ni kom­mer till Skåne från. Trädgårdar, kon­takt­upp­gif­ter och tider för dessa kom­mer att fin­nas så små­ning­om här på Skånekretsens webbplats.

Kansli

På Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15.
Kansliet har öppet föl­jan­de tider:

 • fre­dag kl. 14–18.30
 • lör­dag kl. 07–08 och kl. 16–18
 • sön­dag kl. 07–08 och kl. 12–14.

Boende

Vi hop­pas att många vill bo på Ystad Saltsjöbad, där vi är både fre­dag och lör­dag kväll och på växt­mark­na­den på sön­da­gen. Här kan man vand­ra i den krit­vi­ta san­den nere på stran­den med intres­sant flora pre­cis intill. Spa ingår i pri­set och man kan ta ett dopp i Östersjön efter bastun. Vi har bokat rum i andra pris­klas­ser inne i stan på Prins Carl Hotel och Stationen B&B, samt ett antal cam­pingstu­gor på gångav­stånd från Ystad Saltsjöbad på Ystad Camping.

Ystad Saltsjöbad
www.ysb.se
Enkelrum 1.846 kr/natt, dub­bel­rum 2.796 kr/natt.

Prins Carl Hotel
www.prinscarl.se
Enkelrum 1.145/natt, dub­bel­rum 1.395–1.495 kr/natt.

Stationen B&B
www.ystadstation.com
Enkelrum 875 kr/natt
Dubbelrum 1.150 kr/natt.

Ystad Camping
ystadcamping.se
Självhushållsstugor. Komplett utrus­ta­de med fyra bäd­dar i varje 1.300 kr/dygn och stuga.

Läs mer om olika boen­den på
www.skanekretsen.se/boende-under-riksmotet-2021/

Mer om boenden

Aktiviteter fredag

På fre­dag efter­mid­dag finns flera akti­vi­te­ter (stads­vand­ring och vis­ning av Ystads klos­ter­träd­gård, besök i arbo­re­tum i Kivik samt möj­lig­het till vin­gårds­be­sök) i Ystad med omnejd att välja på. För när­ma­re infor­ma­tion se pro­gram­met. Vårt väl­komst­ming­el äger rum på Ystad Saltsjöbad. Från kloc­kan 19.00 ser­ve­ras en buffé­tall­rik. Dryckesbiljetter kan köpas i förväg.

Aktiviteter lördag

Trädgårdsvisningar mel­lan kl. 08–17. Bussar tar er runt till träd­går­dar­na. För när­ma­re infor­ma­tion om avgångs­plats och ‑tid, se programmet.
Läs mer om de skåns­ka träd­går­dar­na på
www.skanekretsen.se/valkommen-till-vara-skanska-tradgardar-2021/

Mer om trädgårdarna

Supé kl. 19.00 på Ystad Saltsjöbad med tre­rät­ters mid­dag som avslu­tas med växt­lot­te­ri. Kvällen inleds med ming­el och lott­för­sälj­ning till växtlotteriet.

Aktiviteter söndag

Trädgårdsvisningar mel­lan kl. 08–12 samt besök i arbo­re­tum. Den tra­di­tio­nel­la växt­mark­na­den arran­ge­ras pre­cis bred­vid Ystad Saltsjöbad. Alla säl­ja­re, även de som enbart del­tar i växt­mark­na­den, måste anmä­la sig. Närmare infor­ma­tion om för­va­ring, tider, krav, bords­hy­ra med mera hit­tar du via län­ken nedan. Kontaktperson för mark­na­den är Thorbjörn Andersson, thorbjorn@apernature.se
Läs mer om växt­mark­na­den på 
www.skanekretsen.se/vaxtmarknaden-pa-riksmotet-2021/

Läs mer om de olika akti­vi­te­ter­na på
www.skanekretsen.se/aktiviteter-2021/

Mer om aktiviteterna

Anmälan

Sista anmäl­nings­dag är 31 mars 2021. Alla pri­ser syns i anmäl­nings­for­mu­lä­ret. Antalet plat­ser är begrän­sat på akti­vi­te­ter­na under fre­dag efter­mid­dag och på besö­ket i arbo­re­tu­met under sön­da­gen. Fyll helst i anmä­lan direkt här på nätet. Tack! Det går så klart även att posta blan­ket­ten som bifo­ga­des i TrädgårdsAmatören (se adress på blanketten).
Anmälningsavgiften beta­las till Skånekretsens bank­gi­ro i sam­band med anmä­lan och senast 31 mars 2021. Anmälan är bin­dan­de och gil­tig först när betal­ning inkom­mit till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114. Skriv deltagarens/deltagarnas namn, krets och att det gäl­ler riksmö­tet 2021 på inbetalningen.

Anmäl dig till riksmö­tet 2021 på
www.skanekretsen.se/anmalan-2021/
(Öppnar 10 feb­ru­a­ri 2021.)

Anmäl dig här!

Kontakt & mer information

Lena Eidevall, 072–711 18 95
lena@eidevall.se
Agneta Bjarnevik, 070–848 51 95
agneta@bjarnevik.se

Program för riksmötet i Skåne 2021

Fredag 11 juni 2021

 • kl. 13–16.30: Besök i Esperöds arbo­re­tum i Kivik med många ovan­li­ga upp­vux­na träd, där juni­mag­no­li­an bör blom­ma. Buss dit och tillbaka.
 • kl. 13–15: Stadsvandring i medel­ti­da Ystad inklu­si­ve vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na, cirka två timmar.
 • kl. 14–18.30: Kansliet hål­ler öppet på Ystad Saltsjöbad för regi­stre­ring m.m.
 • kl. 15–17: Stadsvandring i medel­ti­da Ystad inklu­si­ve vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na, cirka två timmar.
 • kl. 14–17: Om intres­se finns kan besök på en vin­gård i när­he­ten av Ystad anord­nas. Obs! I kost­na­den (100 kr) ingår inte resa till och från vingården.
 • kl. 19: Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad. Buffétallrik. Dryckesbiljetter kan köpas i förväg.

Lördag 12 juni 2021

 • kl. 07–08: Kansliet är öppet för regi­stre­ring m.m.
 • kl. 08–17: Bussar till vis­nings­träd­går­dar utgår från Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 16–18: Kansliet är öppet.
 • kl. 18–19: Mingel och lott­för­sälj­ning på Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 19–23: Supé och växt­lot­te­ri på Ystad Saltsjöbad.

Söndag 13 juni 2021

 • kl. 07–08: Kansliet är öppet för regi­stre­ring m.m.
 • kl. 08–12: Bussar till vis­nings­träd­går­dar och till Esperöds arbo­re­tum i Kivik utgår från Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 12: Lunch på Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 12–14: Kansliet är öppet.
 • kl. 14–16: Växtmarknad helt nära Ystad Saltsjöbad.
Obs! Kontrollera här på webb­plat­sen att det finns plat­ser kvar på akti­vi­te­ter­na på fre­dag efter­mid­dag och på Esperödsbesöket på sön­da­gen innan du betalar!
Ådernäva (Geranium versicolor). Foto: Dan Abelin.

Ådernäva (Geranium ver­si­co­lor). Foto: Dan Abelin.

Snödroppshav i Colesbourne 2020. Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2021

Detta är vad vi hop­pas kunna genom­fö­ra under våren 2021. Av kända skäl blir det inte all­tid som planerat.

 • Söndag 24 januari
  Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13 via Zoom.
 • Lördag–söndag 6–7 februari
  Snödroppshelg på Gartneriet Spiren (Danmark). Resa i buss eller egen bil. INSTÄLLD.
 • Söndag 21 februari
  Årsmöte. Därefter före­drag av Marie Widén om fri­landsor­kidéer. Obs! Klockan 13 respek­ti­ve 13.45 via Zoom.
 • Måndag 1 mars
  »Så, så här« – tips vid frö­sådd med Sture Bengtsson. Video på Youtube.
 • Tisdag 23 mars
  Karin Berglund om att njuta, läng­ta och dröm­ma. Obs! Klockan 18 via Zoom.
 • April
  Ytterligare en före­läs­ning kom­mer för­hopp­nings­vis att ske.
 • Tisdag 11 maj
  Vandring i Magnoliaskogen i Alnarp med Peter Linder. Obs! Klockan 19.
 • Fredag–söndag 11–13 juni
  Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te i Skåne.

Öppna träd­går­dar blir det bland annat 16 och 23 maj under våren (utö­ver de öppna träd­går­dar­na under riksmötet).

Läs mer om före­lä­sar­na i vårens med­lems­blad.

Plats (om vi kan ha något nor­malt före­drag i Alnarp): Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Söndag 2 maj
Vi hop­pas att den van­li­ga växt­mark­na­den kan genom­fö­ras på Hvilan Utbildning förs­ta sön­da­gen i maj. Klockan 11–13.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

Stjärnhyacint (Camassia). Foto: Lena Eidevall.

Lucka 25 – stjärnhyacint

Årets sista lucka – lucka 25 – i vår kalen­der kom­mer från Skånekretsens ord­fö­ran­de Lena Eidevall:

Fortsatt god jul alla träd­gård­s­ama­tö­rer i Skånekretsen! Hoppas att vår jul­ka­len­der har munt­rat upp er och att vi snart kan ses igen.

Själv tän­ker jag oftast på stjär­nor när jag tän­ker på julen. Som advents­stjär­nan av pap­per vi hade i vår barn­kam­ma­re, alla goda kakor, snö­stjär­nor­na. Så för mig var valet enkelt när jag fick välja en växt till den sista luc­kan i vår gröna kalender.

Det finns många vack­ra väx­ter med stjär­na i sitt namn, men min favo­rit är Camassia, stjärn­hy­a­cint, en växt som lär ha använts av ursprungs­be­folk­ning­en i USA i mat­lag­ning och sma­kar som söt­po­ta­tis. Första gång­en jag hörde talas om den var i Rosemary Vereys bok Making of a Garden. Efter många år köpte jag först en lök i kruka på prov. Och efter en Englandsresa bestäm­de jag mig för att anläg­ga en våräng med fullt av Camassia leicht­li­nii och nar­cis­ser. Det är något att läng­ta till under vintern!

Julros (Helleborus). Foto: Eva Robild.

Lucka 24 – julros

Den näst sista luc­kan – lucka 24 på julaf­ton – kom­mer från för­fat­ta­ren och träd­gårds­jour­na­lis­ten Eva Robild (Höganäs):

Julrosor (Helleborus) är en av mina pas­sio­ner, och just den här hybri­den är från Ashwood Nurseries i England, men jag odlar en snar­lik i rabat­ten hemma – dock har den ännu inte hun­nit bli lika stor.

Julrosor sva­rar inte så bra på meris­tem­för­ök­ning, då plan­tor­na kan bli klena och sjuk­doms­be­näg­na, så där­för använ­der man ofta­re frö­sådd hos John Massey på Ashwood Nurseries (som för övrigt även är spe­ci­a­list på blå­sip­por och har en maka­löst fin pri­vat­träd­gård som han ofta hål­ler gui­da­de turer i). Frösådderna bety­der för­stås att plan­tor­na inte är exakt lika sina ”för­äld­rar”, men ofta snar­li­ka och får namn efter grup­per typ Yellow Spotted Blotch eller Primrose Red Nectaries Flush.

Julrosor trivs i mull­rik fuk­tig­hets­hål­lan­de jord, gärna i lund­mil­jö som är ljus på våren men skug­gi­ga­re under som­ma­ren. Det vik­ti­gas­te är att jor­den inte tor­kar ut för hårt på som­ma­ren. Fröna har kort håll­bar­het, så om du vill så dem kon­trol­le­rat, skör­da fröna under som­ma­ren och så dem så snart de tor­kat – eller under samma höst. Placera såd­der­na svalt under vintern.

Det är en ros utsprung­en, en blom­ma skär och blid – mitt i den kalla vin­ter, i mid­natts mörka tid.

Läs mer om jul­ro­sor i Eva Robilds e‑bok om julrosor.

Brödgran (Araucaria araucana). Foto: Jonatan Leo.

Lucka 23 – brödgran

Lucka 23 på lilla julaf­ton kom­mer från Jonatan Leo, lära­re och dok­to­rand vid SLU (Alnarp):

Jag glöm­mer ald­rig käns­lan när jag för förs­ta gång­en såg några bröd­gra­nar (Araucaria arauca­na) stå­en­de längst uppe på en bergås på vägen upp mot Anderna från den chi­lens­ka sta­den Temuco. På till synes bara klip­por blic­ka­de de ut över låg­lan­det och på något sätt kände jag mig iakt­ta­gen. Deras släk­te har fun­nits på jor­den i över 200 mil­jo­ner år och varje indi­vid kan bli upp mot 1000 år gam­mal. Men de förs­ta spe­jar­na visa­de sig bara vara för­patrul­len. Ju läng­re upp vi kom desto fler indi­vi­der väl­kom­na­de oss och till sist var vi helt omgär­da­de av stora sko­gar av rena bröd­grans­be­stånd, ibland med inslag av syd­bo­kar (Nothofagus spp.), chi­lensk bambu (Chusquea cule­ou) och guld­al­strö­me­ria (Altroemeria aurea). Det var inte män­ni­skan utan trä­den som ägde mar­ken, det var bröd­gra­nar­nas rike. Vi kom till sist fram till ett gigan­tiskt hon­träd med säkert fem mans­fam­nar i omkrets. Jag tog av mig min keps och buga­de djupt.

Visst äls­kar vi våra exo­tis­ka träd­gårds­väx­ter för den este­tik de ger oss, men för den som sett väx­ten i det vilda kan våra träd­gårds­vän­ner få ytter­li­ga­re en dimen­sion. En gans­ka så spre­tig plan­ta kan i min­net för­vand­las till ett tret­tio meter högt träd med blad som anpas­sats för att mot­stå dinosaurier.

Brödgran (Araucaria araucana). Foto: Jonatan Leo.

Brödgran (Araucaria araucana). Foto: Jonatan Leo.

Brödgran (Araucaria arauca­na). Foto: Jonatan Leo.

Petunia × hybrida Tidal Wave-Serien. Foto: Anette Nilsson.

Lucka 22 – petunia

Lucka 22 kom­mer från Anette Nilsson på Boäng:

Petunia × hybri­da Tidal Wave-Serien. På bil­den är det en mix av sor­ter­na Tidal Wave Cherry och Tidal Wave Hot Pink.

Wavepetuniorna har bli­vit lite av ett sig­num för vår träd­gård. De utgör ofta huvud­num­ret i vår pota­ger och plan­te­ras gärna i even­tu­el­la luc­kor i rabat­ter­na också. De bil­dar meter­långa ran­kor och blom­mar från utplan­te­ring in i fros­ten, cirka fem måna­der om vi har tur med frost­nät­ter­na. Så trots att de är ettå­ri­ga tyc­ker jag de för­tjä­nar en plats i träd­går­den. Fler sor­ter pre­sen­te­ras i en bok som kom­mer till våren.

Läs mer om Boäng här.