Öppen trädgård 2013

I år har vi verk­li­gen lyc­kats med något vi dis­ku­te­rat länge, att alla öppna träd­går­dar skall ligga i geo­gra­fis­ka områ­den så man verk­li­gen hin­ner besö­ka allt det vack­ra utan att behö­va köra så långt emellan.

Nu i som­mar har vi ska­pat många idéri­ka utflykts­mål, med under­ba­ra träd­går­dar, inne­hålls­ri­ka plant­sko­lor. Ta med dig kaffe- eller pick­nick-kor­gen också, så även magen blir mätt. Annars finns säkert många trev­li­ga stäl­len längs vägen att stan­na till på och äta en bit.

Trädgårdarna är inde­la­de i fem geo­gra­fis­ka områ­den, så du hin­ner åka runt och njuta av prak­ten, få idéer och sen ome­del­bart börja för­verk­li­ga dem i någon av alla de plant­sko­lor som hål­ler öppet för oss, t.ex. Borealis som annars enbart säl­jer via nätet. En liten bön bara om akt­sam­het i de öppna träd­går­dar­na, så vi får komma tillbaka.

Härligheten star­tar den 6 juni och avslu­tas den 14 juli. Just den 16 juni avslu­tar vi med ett kvällsarrangemang.

Här på hem­si­dan kom­mer det för­hopp­nings­vis att så små­ning­om fin­nas bil­der från de olika träd­går­dar­na samt adres­ser med kart­länk. Locka med gran­nar och bekan­ta, de kan vara mor­gon­da­gens med­lem­mar. Det känns också ange­lä­get att pro­pa­ge­ra för samåk­ning om möj­ligt i sam­band med ett sånt här arrangemang.

Flertalet av träd­går­dar­na hål­ler öppet mel­lan kl. 10–16, med undan­tag av 16 juni. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Mellanskåne tors­dag 6 juni 2013
Nordöstra Skåne sön­dag 9 juni 2013
Malmö–Lund sön­dag 16 juni 2013
Nordvästra Skåne sön­dag 7 juli 2013
Österlen sön­dag 14 juli 2013

Hamamelis intermedia. Foto: Monica Bjerkeus.
Hamamelis inter­me­dia. Foto: Monica Bjerkeus.

Höstens program 2012

Torsdag 27 september
Lökmöte.
Håkan Straub berät­tar om lökarna.
Lökförsäljning.

Onsdag 17 oktober
»Rosor och klematis.«
Föredrag av Krister Cedergren.

Tisdag 20 november
»En lund i trädgården.«
Föredrag av Inger Frändås om hur man gör en lund och vilka väx­ter man kan odla där.

Alla möten bör­jar kloc­kan 19.00 och vi träf­fas i Terra Nova (f.d. Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.

Clematis 'Propertius'. Foto: Dan Abelin.
Clematis ’Propertius’. Foto: Dan Abelin.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kl. 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 st: 10:-), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.