Benmjöl

Köp benmjöl!

Skånekretsen säl­jer ben­mjöl som är ett utmärkt långtids­verkande göd­sel­me­del, god­känt för eko­lo­gisk odling.

Vi har vägt upp ben­mjö­let i 3 kg span­nar, vil­ket är han­ter­bart för fler­ta­let med­lem­mar, inte minst för 80 eller 90 kro­nor per hink (10 kr i pant per spann).

Benmjöl är ett lång­tids­ver­kan­de orga­niskt göd­sel- och jord­för­bätt­rings­me­del. Näringen avges i takt med väx­ter­nas behov vil­ket ger jäm­na­re till­växt. Innehåller kväve, fos­for samt mikro­nä­rings­äm­nen. Kväve påver­kar väx­tens stor­lek och sti­mu­le­rar blad­till­väx­ten, medan fos­for är vik­tigt för bild­ning­en av kol­hyd­ra­ter i väx­ten. Kväve (N) = 7, fos­for ℗ = 9, kali­um (K) = 0 viktprocent.

Användning:

Underhållsgödsla med 50 g ben­mjöl per m2. Strö ut ben­mjöl över ytan och mylla ner det i jorden.

Vid göds­ling av träd och bus­kar: Tänk på att hela rot­sy­stem ska göds­las och att röt­ter­na sträc­ker sig ut till kro­nans omkrets.

Används till alla typer av väx­ter – pryd­nads­väx­ter, bus­kar, träd och köksväxter.

Godkänt för eko­lo­gisk odling.

Vikt: 3 kg. Räcker till ca 60 m2.

Köp benmjöl hos:
 • Jan-Åke Larsson, utan­för Staffanstorp, tele­fon 0706–50 12 91
  Öppet fre­da­gar kl. 13–18, mars–okt., och annars efter överenskommelse.
 • Eivor Johansson, Landskrona, tele­fon 0735–27 28 79
 • Lena Eidevall, söder om Furuboda (Yngsjö), tele­fon 0727–11 18 95
 • Kerstin Gadd, Kristianstad, tele­fon 0721–67 57 77
 • Maj-Lis Åkesson, Vellinge, tele­fon 0760–86 71 18
 • Anita Lassing, utan­för Eslöv, tele­fon 0702–89 53 80
 • Gunnilla Garmer, Torna Hällestad, tele­fon 0708–75 31 77

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter. 80 kro­nor per spann med 3 kg när du sam­ti­digt läm­nar en tom spann. Utan tom spann 90 kr. Återanvändning är all­tid bätt­re än återvinning!

Du kan även köpa ben­mjöl vid våra med­lemsmö­ten i Alnarp och på växtmarknaderna.

Köp torv

Köp benmjöl från Skånekretsen 2021

Tulpanhav i Botaniska trädgården, Lund, april 2020. Foto: Dan Abelin.

Första hel­gen i maj skul­le vi ha haft vår växt­mark­nad – ett van­ligt år. Men detta år är ju ytter­li­ga­re ett ovan­ligt år. I år kom­mer man där­e­mot åter­i­gen att kunna köpa ben­mjöl på några utval­da plat­ser i Skåne.

För vi vet att många av er bru­kar passa på att köpa sin spann med ben­mjöl på en före­läs­ning eller på vårens växt­mark­nad. Därför har vi ord­nat så att ni även i år ska kunna köpa ben­mjöl genom Skånekretsen, trots att alla akti­vi­te­ter ställts in.

 • Jan-Åke Larsson (tele­fon 0706501291) har ett stör­re för­råd ben­mjöl hemma hos sig utan­för Staffanstorp. Öppet fre­da­gar kl. 13–18 och annars efter överenskommelse.
 • För er som bor läng­re norrut finns ett mind­re lager hos Eivor Johansson i Landskrona (tele­fon 0735272879).
 • För er i Mellanskåne har vi ett litet lager utan­för Eslöv hos Anita Lassing (tele­fon 0702895380).
 • För er som bor på östra sidan finns ett mind­re lager hos Lena Eidevall (tele­fon 0727111895) söder om Furuboda (Yngsjö).
 • Och för er som bor i syd­väst finns även ett mind­re lager hos Maj-Lis Åkesson (tele­fon 0760867118) i Vellinge.

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma dit och hur du ska hitta. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter (80 kro­nor per spann).

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.