Lucka 23 – brödgran

Brödgran (Araucaria araucana). Foto: Jonatan Leo.

Lucka 23 på lilla julaf­ton kom­mer från Jonatan Leo, lära­re och dok­to­rand vid SLU (Alnarp):

Jag glöm­mer ald­rig käns­lan när jag för förs­ta gång­en såg några bröd­gra­nar (Araucaria arauca­na) stå­en­de längst uppe på en bergås på vägen upp mot Anderna från den chi­lens­ka sta­den Temuco. På till synes bara klip­por blic­ka­de de ut över låg­lan­det och på något sätt kände jag mig iakt­ta­gen. Deras släk­te har fun­nits på jor­den i över 200 mil­jo­ner år och varje indi­vid kan bli upp mot 1000 år gam­mal. Men de förs­ta spe­jar­na visa­de sig bara vara för­patrul­len. Ju läng­re upp vi kom desto fler indi­vi­der väl­kom­na­de oss och till sist var vi helt omgär­da­de av stora sko­gar av rena bröd­grans­be­stånd, ibland med inslag av syd­bo­kar (Nothofagus spp.), chi­lensk bambu (Chusquea cule­ou) och guld­al­strö­me­ria (Altroemeria aurea). Det var inte män­ni­skan utan trä­den som ägde mar­ken, det var bröd­gra­nar­nas rike. Vi kom till sist fram till ett gigan­tiskt hon­träd med säkert fem mans­fam­nar i omkrets. Jag tog av mig min keps och buga­de djupt.

Visst äls­kar vi våra exo­tis­ka träd­gårds­väx­ter för den este­tik de ger oss, men för den som sett väx­ten i det vilda kan våra träd­gårds­vän­ner få ytter­li­ga­re en dimen­sion. En gans­ka så spre­tig plan­ta kan i min­net för­vand­las till ett tret­tio meter högt träd med blad som anpas­sats för att mot­stå dinosaurier.

Brödgran (Araucaria araucana). Foto: Jonatan Leo.

Brödgran (Araucaria araucana). Foto: Jonatan Leo.
Brödgran (Araucaria arauca­na). Foto: Jonatan Leo.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.