Riksmötet 2021 inställt

Riksmötet 2021 INSTÄLLT

Vi har i STA Skånekretsens sty­rel­se beslu­tat att stäl­la in årets pla­ne­ra­de riksmö­te i Ystad 11–13 juni. Det sam­man­tag­na pan­de­mi­lä­get med smitt­sprid­ning, restrik­tio­ner och för­skju­ten vac­ci­na­tions­takt gör att vi fat­tat detta beslut redan nu innan påsk.

Det är med tungt hjär­ta vi skic­kar detta brev till er. Precis som alla som anmält sig till mötet har vi verk­li­gen sett fram emot ett riksmö­te i Skåne. Nu läm­nar vi istäl­let över sta­fett­pin­nen till Älvsborgskretsen, den krets som ska ta vid efter oss. Och vi hop­pas att Sällskapet Trädgårdsamatörerna ska kunna träf­fas där under som­ma­ren 2022.

Som ni alla vet gäl­ler fort­satt skärp­ta restrik­tio­ner p.g.a. covid-19 med max­i­malt 8 del­ta­ga­re vid all­män­na sam­man­koms­ter, offent­li­ga till­ställ­ning­ar och pri­va­ta till­ställ­ning­ar i loka­ler utan­för det egna hem­met (som fest­lo­ka­ler). Vaccineringen har av många olika anled­ning­ar dra­git ut mer på tiden än myn­dig­he­ter­na hop­pa­des på initialt.
Folkhälsomyndigheten bedö­mer att det finns risk för ännu en smitt­sprid­ningstopp (tred­je vågen) under våren 2021 – en kraf­tig ökning är redan på gång i stora delar av landet.

Vi ser allt­så inget som tyder på att läget kom­mer att för­änd­ras de när­mast kom­man­de måna­der­na på ett sätt som gör det möj­ligt att hålla ett riksmö­te, hur gärna vi än hade öns­kat det. Vi måste med­ver­ka till att begrän­sa smitt­sprid­ning­en och sätta alla del­ta­ga­res hälsa i förs­ta rummet.

Denna infor­ma­tion läggs ut på vår webb­plats och på Facebook sam­ti­digt som detta mejl skic­kas ut.

Alla som anmält sig till riksmö­tet i Ystad får peng­ar­na tillbaka.

Separat infor­ma­tion skic­kas ut till de träd­gårds­ä­ga­re som skul­le öpp­nat sina träd­går­dar under riksmötet.

Ta hand om er!

Med för­hopp­ning om ett fint träd­gårds­år för alla!
Lena Eidevall
ord­fö­ran­de STA Skånekretsen

Kretsen ställer in p.g.a. covid-19

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Bästa med­lem­mar i Skånekretsen!

P.g.a. det rådan­de pan­de­mi­lä­get i Skåne (och i övri­ga Sverige) med skärp­ta restrik­tio­ner för att hindra/minska smitt­sprid­ning måste vi tyvärr stäl­la vi in den inpla­ne­ra­de före­läs­ning­en tis­da­gen den 24:e novem­ber. Vi kom­mer av samma anled­ning inte hel­ler att spela in den på plats.

Vi fort­sät­ter att pla­ne­ra för våren. Det pre­li­mi­nä­ra pro­gram­met kom­mer ni att hitta i nästa num­mer av med­lems­bla­det. Inför våren ska vi göra vad vi kan för att hitta alter­na­tiv med digi­ta­la före­läs­ning­ar som inte inne­bär smit­to­risk för någon inblandad.

Men vi hop­pas såklart att läget ljus­nar så att vi snart kan ses igen!
Och ni som har låna­de böc­ker hemma får behål­la dessa ett tag till …

Vi sak­nar er, våra möten och våra föreläsare. 💚

Planering pågår just nu för fullt för en jul­ka­len­der på web­ben i vintermörkret.

mvh Lena Eidevall
för sty­rel­sen i STA Skånekretsen

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.