Följ med oss till Cph Garden 23 juni 2019

Cph Garden 2017. Foto: Lena Eidevall.
Har du lust att hänga med till Cph Garden i sommar?

Vi är några i sty­rel­sen som tänk­te åka dit den sista utställnings­dagen, som infal­ler på sön­dag 23 juni. Vi ord­nar allt­så ingen buss­re­sa dit med Skånekretsen, utan före­slår att alla som öns­kar åka dit i stäl­let åker sam­ti­digt med oss över bron på tåget. Man tar sedan ett S‑tog väs­terut från Hovedbanegården och får gå en 5–10 minu­ter sista biten.

I år är man på en ny plats med mer utrym­me (i Ballerup). Det är åtta utställ­nings­träd­går­dar, ännu fler inspi­ra­tions­träd­går­dar, mass­vis med för­säl­ja­re, före­drag, works­hops, små mat­stäl­len med mera. Programmet är helt klart 15 april.

Hela pro­gram­met hit­tar du här: haveselskabet.dk/cphgarden

Redan förra gång­en som Cph Garden gick av sta­peln – 2017 – var det myc­ket spän­nan­de som hände där och nu har det bli­vit mer och stör­re än då – väl värt att besöka.

Inträdet är 200 dans­ka kro­nor för en dag och man måste ha kon­tan­ter med sig för att vara säker på att kunna hand­la de väx­ter eller träd­gårds­pry­lar man vill.

Vi hop­pas att några av er glada träd­gård­s­ama­tö­rer i Skåne har lust att hänga med! Vi tar ett tåg kloc­kan 9.00 från Lund C, så man kan vara fram­me senast kloc­kan 11 på Cph Garden.

Hör av dig till någon av oss:
Lena – lena@eidevall.se
Anita – anita_lassing@hotmail.com

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.