Jubileumsresa till England (maj 2013)

Skånekretsens jubi­le­ums­re­sa till Lake District 18–23 maj 2013

På denna upp­le­vel­se­ri­ka resa till norra England kom­mer vi bl.a. att besö­ka den beröm­da träd­går­den Levens Hall från 1600-talet, slott och inne­hålls­ri­ka pri­vat­träd­går­dar – men vi får också upp­le­va poe­ten Wordsworths vack­ra land­skap i Englands omskriv­na sjödistrikt.

PROGRAM

Lördagen den 18 maj
Efter att ha lan­dat på flyg­plat­sen i Manchester tar vår buss oss norrut direkt till vårt hotell i Bowness-on-Windermere, det tar cirka en och en halv timma. Vårt hotell lig­ger på några minu­ters gångav­stånd ner till sjön och till cent­rum av den trev­li­ga semeste­ror­ten vid sjön Windermere. Efter att ha chec­kat in ses vi sena­re för en väl­komst­drink och mid­dag till­sam­mans på hotellet.

Söndagen den 19 maj
Vi bör­jar dagen med besök i plant­samlar­träd­går­den Windy HallWindemere, hemma hos Diane Hewitt och David Kinsman. Hon är ansva­rig för vilka träd­går­dar i Cumbrien som får vara med i »the Yellow Book« och han star­ta­de en för­e­ning för japans­ka träd­går­dar. Deras 16000 m2 stora tomt består av ett myc­ket inne­hålls­rikt wood-land med en sam­ling ovan­li­ga träd och bus­kar, bl.a. av ste­war­tia, rho­do­dendron och kame­li­or. Olika vari­an­ter av gun­ne­ra kan­tar en liten sjö med sjö­få­gel och en japansk-influ­e­rad mossträd­gård inne­hål­ler också olika sor­ters orm­bun­kar, en växt som är något av ett sig­num i områ­det. Innan vi åker bjuds vi på förmiddagskaffe/te och kaka.

Windy Hall. Foto: Karin Lagergren.
Windy Hall. Foto: Karin Lagergren.

På väg till nästa besök stan­nar vi i Ambleside för lunch och upp­täckts­färd på egen hand.

Under efter­mid­da­gen besö­ker vi Rydal Mount & Gardens i Ambleside, den eng­els­ke hov­po­e­ten William Wordsworths äls­ka­de hem mel­lan 1813 och 1850 – poe­ten som inspi­re­ra­des av den vack­ra natu­ren i Lake District och var en av för­grunds­ge­stal­ter­na för roman­ti­ken. Rydal Mount lig­ger högt upp på en slut­tan­de tomt med en ena­stå­en­de utsikt över Windemere, Rydal Water och de omgi­van­de ber­gen, något som vi får njuta av i den stora landskapsparken.

På kväl­len äter vi mid­dag till­sam­mans på hotellet

Måndagen den 20 maj 
Idag åker vi ett par mil söderut till Summerdale House & NurseryNook. Vi kom­mer att besö­ka Gail och David Shields spe­ci­al­plant­sko­la (myc­ket pri­mu­la, auricu­la, galant­hus) och intill­lig­gan­de pri­va­ta träd­gård, som lig­ger runt en före detta präst­bo­stad från 1700-talet. Den klas­siskt eng­els­ka träd­går­den är inde­lad i flera träd­gårds­rum med olika teman, och de är sam­ma­bund­na med vac­kert sten­sat­ta gång­ar som Gail desig­nat. Ovanliga inslag är ett valv gjort av stoc­kar och en »auri­kel­te­a­ter«. Vi bjuds på förmiddagskaffe/te och Gails hem­ba­ka­de kakor.

Eftermiddagen ägnar vi sedan helt åt världs­be­röm­da Levens Hall, Levens, en träd­gård som inte lik­nar någon annan! Delar av Levens Hall här­stam­mar från medel­ti­den, men träd­går­den anla­des 1694 av frans­man­nen Guillaume Beaumont åt major James Grahme med form­klipp­ta bus­kar av idegran s.k topi­a­ri­er – dessa är nu bland de älds­ta i värl­den. Fastigheten har ärvts inom släk­ten genom århund­ra­de­na och ägs och bebos idag av Hal Bagot med familj. Trädgården inne­hål­ler för­u­tom delen med topi­a­ri­er, även en rosen­träd­gård, frukt­träd­gård, krydd­träd­gård och vack­ra perenn­ra­bat­ter. 1994 bygg­des en fon­tän­t­räd­gård för att fira träd­går­dens 300-års­dag. Här finns även en restau­rant med god hem­la­gad mat.
Gemensam mid­dag på hotel­let på kvällen.

Levens Hall. Foto: Karin Lagergren.
Levens Hall. Foto: Karin Lagergren.

Tisdagen den 21 maj 
På mor­go­nen stan­nar vi i norra utkan­ten av sta­den Windemere och besö­ker Holehird Gardensträd­gårds­säll­ska­pet The Lakeland Horticultural Societys 68000 m2 stora vis­nings­träd­gård som sköts helt av cirka 250 med­lem­mar (av 1700) på ide­ell basis. Man vill främ­ja konst, veten­skap och prak­tisk träd­gårds­sköt­sel, spe­ci­ellt med hän­syn till för­hål­la­de­na i Lake District, och träd­går­den har tre natio­nel­la sam­ling­ar av väx­ter: astil­be, hyd­rang­ea och poly­s­tichum. Vi får en gui­dad tur genom träd­går­den och väx­ter­na är namn­skyl­ta­de, både i rabat­ter­na och i det vack­ra stenpartiet.

Efter besö­ket här fort­sät­ter vi norrut och får upp­le­va den säreg­na natu­ren i natio­nal­par­ken runt vägen, där fåren går och betar på de kul­lar eller berg »fells« som är så spe­ci­el­la för området.

Under efter­mid­da­gen besö­ker vi sedan Dalemainnära Ullswater, en histo­risk herr­gård med anor ända från 1100-talet och som varit i samma familj ägo sedan 1679! Byggnaden har byggts till under olika epo­ker, den fasci­ne­ran­de och vari­a­tions­ri­ka inte­ri­ö­ren har bl a hand­må­la­de, kine­sis­ka tape­ter från 1700-talet, ekpa­nel och stuc­ka­tur från 1500-talet mm mm. En hall från 1400-talet med en gigan­tisk öppen spis rym­mer en mysig restau­rang, där man både kan fika och få lunch.
Den 20000 m2 stora träd­går­den inne­hål­ler tätt plan­te­ra­de rabat­ter med en del ovan­li­ga växt­kom­bi­na­tio­ner, här finns olika träd­gårds­rum som en knut­träd­gård »knot gar­den« från 1400-talet, en rosen­gång kan­tad av breda perenn­ra­bat­ter och ett skug­gigt wood-land. Nere mot en liten sjö lig­ger den lägre träd­går­den och intill en sovan­de grä­sjät­te finns något som gjort träd­går­den vid Dalemain vida känd, näm­li­gen en stort parti blå vall­mo från Himalaya »Meconopsis Dalemain«.
EXTRA: Dalemain utsedd Garden of the Year 2013!

Dagen avslu­tar vi som van­ligt mid­dag med till­sam­mans på vårt hotell.

Onsdagen den 22 maj
Efter fru­kost pro­me­ne­rar vi ner till sjön och går ombord på turist­bå­ten Lakeland Cruisessom kom­mer att ta oss på en tur söderut längs med sjön Windermere. Efter cirka en timma går vi av båten intill tju­si­ga Lakeside Hotel, där vi stan­nar för att få en gui­dad tur av deras träd­gård. Trädgården inne­hål­ler vack­ra sve­pan­de perenn­ra­bat­ter och lig­ger pre­cis vid vatt­net, också den är med i the Yellow Book. Efteråt går vi in och dric­ker för­mid­dag­s­kaf­fe med sco­nes till.

Vår buss har dykt upp på hotel­let och tar oss till det pri­vat­äg­da slot­tet Holker Hall, Cark-in-Cartmel, där Lord och Lady Cavendish bor och väl­kom­nar besö­ka­re till delar av slot­tet och till den roman­tis­ka 100000 kvm stora träd­går­den. Den inne­hålls­ri­ka och per­fekt sköt­ta träd­går­den anses vara en av hela Cumbriens vack­ras­te och avspeg­lar ägar­nas stora träd­gårds­in­tres­se bl.a. genom stän­dig utök­ning av träd­sam­ling­en i arbore­tet (här finns t ex den natio­nel­la sam­ling­en av sty­rax och hale­sia, samt rho­do­dendron med ovan­ligt stora, dof­tan­de blom­mor) och genom­fö­ran­det stora pro­jekt som en oval amfi­bi­e­te­a­ter som öpp­nas för förs­ta gång­en måna­den innan vi kom­mer. Klassiskt for­mel­la delar när­mast slot­tet är pac­ka­de med vack­ra peren­ner och en mång­fald lök­väx­ter; här finns också en trev­lig restau­rang där vi kan äta lunch.

Efter ännu en dag med många fina upp­le­vel­ser, äter vi en gemen­sam avskedsmid­dag på hotellet.

Holker Hall. Foto: Karin Lagergren.
Holker Hall. Foto: Karin Lagergren.

Torsdagen den 23 maj
Efter fru­kost pac­kar vi våra res­väs­kor och åker sena­re under för­mid­da­gen till puben Strickland Arms i Sizergh för en tidig lunch tillsammans.

Under efter­mid­da­gen har vi fått den stora för­må­nen att få ett exklu­sivt besök på Gresgarth Hall, den ita­li­ensk­föd­da inter­na­tio­nellt kända land­skaps­de­sig­nern Arabella Lennox-Boyds hem sedan 1978, vil­ket annars bara är öppet för besö­ka­re vissa dagar per år. Den beskrivs som en av de mest spän­nan­de träd­går­dar­na i hela England med en skick­lig kom­bi­na­tion av ita­li­ensk och eng­elsk träd­gårds­stil. Man når träd­går­den genom en upp­vux­en gam­mal park och kom­mer sedan fram till cirka 48 000 m2 odlad träd­gård. Vi får en intro­duk­tion av chefs­träd­gårds­mäs­ta­ren och får sedan på egen hand upp­täc­ka bl a teras­ser med ett över­flöd av plan­te­ring­ar. Dessa leder, via en kine­sisk bro, ner till en sjö med våt­marks­plan­te­ring­ar, breda perenn­ra­bat­ter, en stor murom­gär­dad köks­träd­gård och mag­no­lia- och rhododendronsluttningar.

Efter alla våra upp­le­vel­ser åker vi sedan till flyg­plat­sen i Manchester för hemresa.

Pris: 12 490 kronor

Avbeställningsskydd och kom­plet­te­ran­de rese­för­säk­ring, som är fri­vil­lig, ska bestäl­las och beta­las direkt till ditt för­säk­rings­bo­lag i sam­band med förs­ta inbetalningen.

I pri­set ingår: 
Reguljärflyg med SAS från Kastrup t&r Manchester inkl. flyg­skat­ter och avgif­ter; buss­trans­fer från och till flyg­plat­sen i Manchester; inkvar­te­ring med del i dub­bel­rum med bad/dusch och wc samt fru­kost­buffé på The Burn How Garden House Hotel *** i Burness-on-Windermere fem nät­ter; en lunch och fem mid­da­gar. Dessutom ingår väl­komst­drink, tre för­mid­dags­fi­ka, buss- eller båt­trans­por­ter mel­lan träd­går­dar­na, avgif­ter och inträ­den enligt pro­gram­met. I pri­set ingår inte mål­tids­dryc­ker eller even­tu­ell dricks. Enkelrumstillägg: 1800 kro­nor. OBS: begrän­sat antal enkel­rum på hotel­let, men några extra är reser­ve­ra­de på hotel­lets sys­ter­ho­tell fem minu­ters pro­me­nad därifrån.

Anmälningsavgiften, som är 1500 kro­nor, skall beta­las senast 10 dagar efter resans beställ­ning. Resterande belopp erläggs drygt en månad före resan.

Reseledare 
är Karin Lagergren, Karins Trädgårdsresor, med Curt Schröder som assi­ste­ran­de reseledare.
Telefon: +46 (0)46–39 99 69
E‑post: karins.gardentours@gmail.com

Resegaranti 
ställs till Kammarkollegiet enligt beslut 2012-12-20 Dnr 500‑3102-12.

Hotellfakta
The Burn How Garden House Hotel*** 5 nat­ter inkl. fru­kost­buffé och 5 middagar.

Adress: Back Belsfield Road, Bowness-on-Windermere, Cumbria, LA23 3HH, England
Telefon: +44 (0)15394 46226
Fax: +44 (0)15394 47000
E‑post: info@burnhow.co.uk

Flygfakta
Ditresa: Avresa den 18 maj med SAS 541 från Köpenhamn/Kastrup kl. 15:40 med ankomst Manchester air­port kl. 16:30.
Hemresa: Avresa den 23 maj med SAS 542 från Manchester air­port kl. 19:10 med ankomst Köpenhamn/Kastrup kl. 22:00.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.