Iris (28 januari 2024)

Rabatt med iris och pion

Lotta Bernler är ofta anli­tad som före­lä­sa­re uti­från sin stora kun­skap om iri­sar, fram­förallt de skägg­lö­sa. Lotta är en träd­gård­s­ama­tör med en stor inne­hålls­rik träd­gård i Ljungskile, Bohuslän. Där har hon en stor sam­ling av ovan­li­ga skägg­lö­sa iri­sar. Hon har stor prak­tisk erfa­ren­het av att odla iri­sar, men är också intres­se­rad av hostor, mag­no­li­or m.m.

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri. Biblioteket öppet.

Tid: Söndagen den 28 janu­a­ri 2024 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Trädgårdsväxternas historia (12 november 2023)

Stures trädgård 25 maj 2021. Foto: Sture Bengtsson.
Stures träd­gård 25 maj 2021. Foto: Sture Bengtsson.

Eva Gustavsson är land­skaps­ar­ki­tekt, tidi­ga­re uni­ver­si­tets­lek­tor och fors­ka­re vid SLU i Alnarp. Eva har med­ver­kat i den i år utgiv­na nya delen av Svensk träd­gårds­hi­sto­ria. Denna del avhand­lar 1800 och 1900-talen med det då ökade intres­set för träd­gårds­od­ling och där det fram­går att våra plan­te­ring­ar åter­speg­lar sin till­komst­tid – ett styc­ke modern kul­tur­histo­ria med fokus på odling.

Eva är också träd­gård­s­ama­tör och 2020 besök­te vi under vår Blekingeresa hen­nes inne­hålls­ri­ka träd­gård i Ronneby.

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri. Biblioteket öppet.

Tid: Söndagen den 12 novem­ber 2023 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.