Årsmöte 2021 + Frilandsorkidéer (21 februari 2021)

Cypripedium 'Philip'. Foto: Dan Abelin.

Välkommen till Skånekretsens års­mö­te 2021! Efter osed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Marie Widén om frilandsorkidéer.

Marie Widén är bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet. Hon är en väl­känd före­lä­sa­re för oss i Skånekretsen. Marie Widén har ett stort intres­se för tro­pis­ka väx­ter, spe­ci­ellt orkidéer, och har gjort ett otal resor i tro­pi­ker­na för växt­stu­di­er. Med arbe­tet att åter­stäl­la odling­ar­na av kak­tu­sar och orkidéer i växt­hu­sen i Botaniska träd­går­den kom också ett intres­se för frilandsorkidéer.

Tid: Söndag 21 feb­ru­a­ri 2021 kloc­kan 13 (års­mö­te) respek­ti­ve cirka 13.45 (före­drag).

Plats: Zoom (se inbju­dan via mejl/brev till medlemmar).
Du anmä­ler dig till före­läs­ning­en genom att mejla till lena@eidevall.se senast fre­dag 19 feb­ru­a­ri. De som anmält sig får en länk till före­läs­ning­en under lördagen.
Läs föl­jebre­vet till års­mö­tet här.

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­ra­re, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet har utlysts i behö­rig ordning.
6. Fråga om dag­ord­ning­en kan fastställas.
7. Verksamhetsberättelse 2020, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse, före­drag­ning och godkännande.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2020 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se­le­da­mö­ter på två år:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter två år är Dan Abelin (avböjt omval), Agneta Bjarnevik (avböjt omval), Eivor Johansson och Anita Lassing.
12. Val av sty­rel­sesupple­an­ter på ett år:
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Gunnilla Garmer och Jan-Åke Larsson (avböjt omval).
13. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisor: Avgående Lise-Lotte Pierce.
Revisorssuppleant: Avgående Berit Andersson.
14. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Maj-Lis Åkesson (sam­man­kal­lan­de), Gun Bengtsson samt Birgitta Pettersson.
15. Verksamhetsplan för 2021, före­drag­ning och godkännande.
16. Budget för 2021, före­drag­ning och godkännande.
17. Kretsavgift för 2022 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kronor.
18. Övriga frågor.
19. Avtackning.
20. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag

Ledamöter:
Eivor Johansson – omval (2 år)
Anita Lassing – omval (2 år)
Olof Norrlöw – nyval (2 år)
Anette Thomasson – nyval (2 år)
(övri­ga leda­mö­ter har ett år kvar)

Suppleanter:
Kerstin Gadd – nyval (1 år)
Gunnilla Garmer – omval (1 år)

Revisor:
Lise-Lotte Pierce – omval (1 år)

Revisorssuppleant:
Berit Andersson – omval (1 år)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.