Studiecirklar hösten 2013

Akantustistel (Carlina acanthifolia). Foto: Dan Abelin.

Vill du prata trädgård under lediga former?

Skånekretsen inle­der i höst ett sam­ar­be­te med Studiefrämjandet och star­tar stu­die­cirk­lar på fyra plat­ser runt om i Skåne. Första ter­mi­nen tän­ker vi star­ta cirk­lar i Höör, Åstorp, Ystad och Simrishamn.

Tanken är att med­lem­mar ska träf­fas, prata träd­gård, utby­ta erfa­ren­he­ter, ge och få tips och råd, visa bil­der med mera inom grup­pen under ledi­ga for­mer. Kanske vill man dis­ku­te­ra en spe­ci­ell bok, en spe­ci­ell växt­grupp eller utby­ta erfa­ren­he­ter om träd­gårds­de­sign eller ‑pla­ne­ring. Det kom­mer inte att fin­nas någon leda­re som står för inne­håll och pro­gram för cirk­lar­na, del­ta­gar­na själ­va bestäm­mer inne­hål­let från gång till gång men det ska vara inom ämnet träd­gård. Det måste dock fin­nas en ansva­rig per­son som pric­kar av del­ta­gar­na mot del­ta­gar­lis­tor och låser och låser upp loka­len som används.

Upplägg hösten 2013–våren 2014

För att und­vi­ka kroc­kar med före­drag på Alnarp läggs cir­kel­träf­far­na till varan­nan måndag.

Start 23 sep­tem­ber med upp­taktsmö­te på respek­ti­ve ort, sedan träf­fas del­ta­gar­na varan­nan mån­dag fram till 18 novem­ber. Därefter blir det julup­pe­håll. Cirklarna star­tar upp igen efter julup­pe­hål­let 20 janu­a­ri och hål­ler på fram till 12 maj. Därefter hålls avslut­ning på respek­ti­ve ort, runt den 20–23 maj i någon av cirkel­del­ta­gar­nas träd­gård då man avnju­ter en träd­gårds­vand­ring, har gemen­sam fika, kanske byter väx­ter eller bara umgås. På varje ort har Studiefrämjandet hjälp till med lokal där del­ta­gar­na kan träf­fas. Vill man hell­re träf­fas hemma hos varand­ra går det också bra men då måste vi veta detta så att loka­len avbokas.

Plats: Höör (Ringsjöskolan), Åstorp, Simrishamn (Garvaregatan 1) och Ystad (Lilla Västergatan 30).
Dag: Varannan måndag
Tid: 19.00–21.00
Datum: 23 september–18 novem­ber 2013 samt 20 januari–12 maj 2014.

Intresseanmälan till stu­die­cirk­lar­na görs till e‑post studiecirkel@skanekretsen.se

Vi vill gärna ha in anmä­lan före 31 augusti. När du anmä­ler dig, skriv namn, adress, tele­fon­num­mer och e‑postadress samt vil­ken cir­kel du är intres­se­rad av, det vill säga vil­ken ort.

Monica Bjerkeus

Studiefrämjandet

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.