Trädgårdsväxternas historia (12 november 2023)

Stures trädgård 25 maj 2021. Foto: Sture Bengtsson.
Stures träd­gård 25 maj 2021. Foto: Sture Bengtsson.

Eva Gustavsson är land­skaps­ar­ki­tekt, tidi­ga­re uni­ver­si­tets­lek­tor och fors­ka­re vid SLU i Alnarp. Eva har med­ver­kat i den i år utgiv­na nya delen av Svensk träd­gårds­hi­sto­ria. Denna del avhand­lar 1800 och 1900-talen med det då ökade intres­set för träd­gårds­od­ling och där det fram­går att våra plan­te­ring­ar åter­speg­lar sin till­komst­tid – ett styc­ke modern kul­tur­histo­ria med fokus på odling.

Eva är också träd­gård­s­ama­tör och 2020 besök­te vi under vår Blekingeresa hen­nes inne­hålls­ri­ka träd­gård i Ronneby.

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri. Biblioteket öppet.

Tid: Söndagen den 12 novem­ber 2023 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Släktet Corydalis (18 oktober 2023)

Azurnunneört (Corydalis pachycentra). Foto: Dan Abelin.
Azurnunneört (Corydalis pachy­cent­ra). Foto: Dan Abelin.

Onsdagen den 18 okto­ber kloc­kan 19.00 före­lä­ser Magnus Lidén om släk­tet Corydalis – nunneörter.

Magnus Lidén, tidi­ga­re bota­ni­ker vid såväl Göteborgs som Uppsala bota­nis­ka träd­gård fors­kar sedan många år inom sys­te­ma­tisk bota­nik vid Uppsala uni­ver­si­tet. Systematisk bota­nik avser att kart­läg­ga värl­dens bio­lo­gis­ka mång­fald inom växtri­ket, hur arter avgrän­sas och utveck­las, antal arter och deras släkt­skap och utbred­nings­om­rå­den. Magnus har spe­ci­ellt stu­de­rat nun­neör­ter dvs. släk­tet Corydalis samt Dionysosvivor, gjort fler­ta­let resor till Kina och Indien och upp­täckt många nya arter bland dessa under såväl resor som herbariestudier.

Föredraget ges även på Zoom. Kontakta Lena Eidevall. lena@eidevall.se

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri.

Tid: Onsdagen den 18 okto­ber 2023 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.