Alla inlägg taggade med: Inger Palmstierna

Taiwanskugglilja (Tricyrtis formosana). Foto: Dan Abelin.

Skapa med kameran – trädgårdsfotografering 2015

FOTOKURSEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD. Att foto­gra­fe­ra favo­ri­ter­na i träd­går­den så att fotot gör dem rätt­vi­sa – det ska vi lära oss i höst. Inger Palmstierna, väl­känd foto­graf och för­fat­ta­re till ett stort antal träd­gårds­böc­ker kom­mer att dela med sig av sina kun­ska­per. Hon har stor erfa­ren­het av hur man kom­po­ne­rar sina bil­der såväl när man vill infor­me­ra som skapa stäm­ning. Det kom­mer inte att hand­la så myc­ket om kame­ror, objek­tiv och tek­nis­ka hjälp­me­del utan mer om bild­kom­po­si­tion och om hur man tar hand om sina bil­der: lag­ring, bild­be­hand­ling, skri­va­re, utskrift och att lägga bil­der på nätet. När: Söndag 4 okto­ber och sön­dag 18 okto­ber kl. 14.00–16.00 Under tiden mel­lan träf­far­na tar vi bil­der som vi kan få syn­punk­ter på och dis­ku­te­rar vid träf­fen den 18:e. Var: Folkuniversitetet i Lund, Skomakaregatan 8 Antalet del­ta­ga­re är max­i­me­rat till 25. Anmälan till eivor.landskrona@gmail.com senast 23 sep­tem­ber. Pris: 300 kr. Bankgiro 354‑7114. Ange namn och foto­kurs. Välkomna till kur­sen i träd­gårds­fo­to­gra­fe­ring! Eivor Johansson, tfn 0735–27 28 79