Årsmöte 2018

Röd fjärilsranka (Schisandra rubriflora). Foto: Dan Abelin.
Välkommen till Skånekretsens årsmöte 2018!

Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Kjell Furberg – kor­rek­tur­lä­sa­re på TrädgårdsAmatören. Han är träd­gårds­hi­sto­ri­ker med inrikt­ning på Kina. Han är också utbil­dad träd­gårds­mäs­ta­re och rese­le­da­re som arran­ge­rar såväl kine­sis­ka som kubans­ka trädgårdsresor.

Föredraget hos oss kom­mer att inrik­tas på Kinas klas­sis­ka träd­går­dar varav flera är världs­arv. Trädgårdskonsten har en lång histo­ria i Kina och det finns belägg för att man redan på 1000-talet för­äd­la­de busk­pi­o­ner. I de stora tät­be­fol­ka­de stä­der­na i östra Kina ville man tidigt få in natur genom att plan­te­ra de inhems­ka, vilda väx­ter­na i sina träd­går­dar. Enkelhet, form och struk­tur är än i dag vik­tigt och det kom­mer vi att få se exem­pel på, lik­som några por­trätt av väx­ter som med lite omsorg kanske kan växa även hos oss – i alla fall hos trädgårdsamatörer.

Tid: Söndag 4 mars 2018 kloc­kan 13.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2017, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2017 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter två år är Madeleine Almér, ord­fö­ran­de (avböjt omval), Jan-Åke Larsson, leda­mot (vice ord­fö­ran­de), Dan Abelin, leda­mot, och avgå­en­de efter ett år Christine de Bruyn, ledamot.
Valberedningens för­slag till ord­fö­ran­de (2 år): Lena Eidevall.
Valberedningens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år): Jan-Åke Larsson och Ingrid Sjöberg. Valberedningens för­slag till ordi­na­rie leda­mot (1 år, fyll­nads­val): Dan Abelin.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Ingrid Sjöberg och Gunnilla Garmer.
Valberedningens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år): Gunnilla Garmer och Agneta Bjarnevik.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisor: Avgående Gun Berggren.
Valberedningens för­slag till revi­sor (1 år):
Gun Berggren.
Revisorssuppleant: Avgående Lotta Björnlund.
Valberedningens för­slag till revi­sors­supple­ant (1 år):
Birgitta Pettersson.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lise-Lotte Pierce (sam­man­kal­lan­de), Maj-Lis Åkesson samt Mari Zander.
14. Verksamhetsplan för 2018, före­drag­ning och godkännande.
15. Budget 2018, före­drag­ning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2019 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kronor.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

Vårens program 2018

Sidenpion (Paeonia wittmanniana). Foto: Dan Abelin.

Läs mer om vårens pro­gram 2018 här. Vårens förs­ta före­drags­hål­la­re är Kjell Furberg på vårt års­mö­te 4 mars. Ulf Sill kom­mer sedan och lär oss allt om tre­blad (Trillium) 30 mars. I april får vi chan­sen att lyss­na på Margareta Dahlin som berät­tar om ljung. Vårens växt­mark­nad är sön­dag 6 maj.

Söndag 4 mars
Årsmöte. Efter års­mö­tet berät­tar Kjell Furberg om Kinas klas­sis­ka träd­går­dar. Obs! Klockan 13.

Tisdag 20 mars
Ulf Sill kom­mer och berät­tar allt vi kan behö­va veta om Trillium – utbred­ning, indel­ning, för­ök­ning, sor­ter med mera.

Måndag 9 april
Margareta Dahlin berät­tar om sina erfa­ren­he­ter av ljung­väx­ter. Hon har med sig väx­ter till försäljning.

Mötet 4 mars bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Söndag 6 maj
Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.