Resa till växtmarknaden i Kolding 5 juni 2017

Balkansippa (Anemone blanda 'Radar'). Foto: Dan Abelin.

Har du varit på Koldings växt­mark­nad? Om inte, passa på när vi åker dit 5 juni. För träd­gård­s­ama­tö­rer är ett besök på Koldings »plan­te­marked« ett måste! Denna växt­mark­nad är enorm, väl­digt trev­lig och vac­kert belä­gen i Geografisk Have. I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls näm­li­gen Danmarks störs­ta plan­te­marked på grund­lovs­da­gen 5 juni varje år.

Vi star­tar – som van­ligt – i mor­gon­väk­ten och kör direkt dit, för att vara där vid 11-tiden. Vi äter mid­dag på hem­vä­gen och är till­ba­ka i Alnarp vid 21-tiden.

Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/

Resan beräk­nas kosta 1050 kr per per­son och i pri­set ingår resa, inträ­de och lunch. Priset kan komma att juste­ras p.g.a. kur­sen SEK/DKK. Resan kom­mer bara att inne­hål­la besö­ket på växt­mark­na­den och inga andra träd­gårds­be­sök, men Geografisk Have är en fin bota­nisk träd­gård, vil­ken natur­ligt­vis inbju­der till fina promenader.

Anmälan görs till Madeleine Almér via e‑post madeleine@almer.se Sista anmäl­nings­dag är 12 maj. I det fall resan inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re kan den stäl­las in.

Onsdagen 5 juni är en helg­dag i Danmark men var­dag i Sverige.

Observera reg­ler för avbok­ning av resor som finns här.

Favorit i repris: Koldings växtmarknad 5 juni 2015

Hepatica nobilis 'Rubra'. Foto: Dan Abelin.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

19 maj: Det finns fortfarande platser kvar i bussen. Anmäl dig omgående så att du inte missar denna fantastiska växtmarknad!

Nu gör vi om den omått­ligt popu­lä­ra resan till Koldings växt­mark­nad! I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls varje år Danmarks störs­ta »plan­te­marked« (med fler än 100 för­säl­ja­re). Den besö­ker vi 5 juni 2015. Tidig start från Alnarp. Vi kör raka vägen till Kolding och nju­ter och hand­lar. Stopp på hem­re­san för mid­dag. Sen hemkomst.

Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/

Pris: 900:– Anmäl er sna­rast till madeleine@almer.se

Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den inte sam­lar till­räck­ligt många deltagare.

Betalning av resor sker till kret­sens bank­gi­ro 354‑7114. Ange res­mål och namn!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.