Öppna trädgårdar 2021

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer i vår och sommar!

Söndag 16 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Sture Bengtsson

Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har på sena­re år utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Bambu och många ovan­li­ga träd gör detta till en spän­nan­de plats mitt i det öppna jord­bruks­land­ska­pet. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på går­den, som till exem­pel man­da­ring­ran, kej­sar­träd och mäng­der av rodo­dendron och magnolior.
Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Söndag 23 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Rolf och Ulla Nilsson

Villaträdgård med en natur­lig slutt­ning som fått ter­ras­ser av natursten och torv. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion. Bland annat mysk­mad­ra, ekbrä­ken lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. En lund i träd­gårds­for­mat! De sling­ran­de gång­ar­na pas­se­rar flera rum med olika karak­tär och väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar, vildin­sam­la­de arter av busk- och ört­pi­o­ner, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd.
Rolf och Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.
Jan-Åke och Marie Larsson

En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvadrat­me­ter. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.
Jan-Åke och Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.
Anders & Yvonne Johnsson

En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.
Anders & Yvonne Johnsson, Sveagatan 3, Munka-Ljungby,
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Öppet kl. 10–17.

Eric & Birgitta Andersson

Sju träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mottot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, buskros­ling, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, stor sam­ling av hostor med mera.
Eric & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.
Andreas Rödseth

Välkommen till vår gans­ka nya träd­gård med fler­ta­let rum som vi sedan 2004 arbe­tar med att bygga upp och för­bätt­ra. På vår stora tomt på cirka 15000 kvadrat­me­ter är hälf­ten så gott som klar. Här hit­tar ni mäng­der av olika rodo­dendron, mag­no­li­or och spän­nan­de träd. Vi har ett stort intres­se av att hitta träd som är spe­ci­el­la och att bygga upp vårt arbo­re­tum. Ni hit­tar olika rum som till exem­pel wood­land, exo­tis­ka hör­nan, barr, ätli­ga hör­nan, bär- och frukt­lun­den och kame­li­a­lin­jen. De rum som är under upp­bygg­nad är bam­bu­s­väng­en, ekhör­net, plom­mon­körs­bärs­gång­en, euka­lyp­tus­sväng­en, Kina- och Japanhörnet och dam­men. Välkommen till Hjortshögs Arboretum!
Andreas Rödseth, Hjortshögsvägen 473, Mörarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.
Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.

Helgen 12–13 juni 2021

Tjugo olika skåns­ka träd­går­dar har öppet denna helg då det egent­li­gen skul­le ha varit ett riksmö­te i Skåne. Mer infor­ma­tion om de öppna träd­går­dar­na dessa dagar finns här.

Söndag 20 juni 2021

Öppet kl. 10–16.

Kristina & Bengt Landahl – Almas hus

Det bör­ja­de för fyr­tio år sedan med ett litet hus invid grus­vä­gen mel­lan Gislöv och riks­väg 12. Tomten var 211 kvadrat­me­ter stor, inklu­si­ve huset.
Successivt utvid­ga­des tom­ten och är nu nära 5000 kvadrat­me­ter. I den äldre delen har nya träd hun­nit växa sig stora och skän­ker skug­ga åt väx­ter­na i markskik­tet som står tätt, tätt. Vid trä­dens fot blom­mar nar­cis­ser och klock­hy­a­cint. Även bus­kar skän­ker färg åt rabat­ter­na, röd­bla­dig has­sel, gul ben­ved och alm, vit­blom­man­de pärlbuske.
På den nyas­te delen plan­te­ra­de vi ett tjog med körs­bärsplom­mon, Prunus cera­si­fe­ra. Avsikten var att skapa en lund som skul­le sila den vind som stän­digt sve­per över Österlen. Nu, tjugo år sena­re, utgör den vår ”skog”. Mitt i träd­går­den upp­för­des ett ått­kan­tigt lust­hus. Genom detta ska­pa­des sikt­lin­jer som löper genom hela trädgården.
Kristina & Bengt Landahl, Gnalövsvägen 64/Gnalöv 318, Simrishamn.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Almas hus. Foto: Thorbjörn Andersson.
Almas hus – hos Landahls i Gnalöv. Foto: Thorbjörn Andersson.

Inbjudan till trädgårdsfest 16 juni 2013

Syren. Foto: Dan Abelin.

Söndagen den 16 juni 2013 från kl.15.00 vill vi inbju­da alla våra med­lem­mar med part­ner till en träd­gårds­fest på Kvarntorps Gård hos Marie & Jan-Åke Larsson för att fira Skånekretsens 50 år.

I deras stora träd­gård finns det myc­ket spän­nan­de att titta på, med många gång­stråk och par­ti­er att utfors­ka. Det fina väd­ret är beställt, men vid regn finns tält. Vi kom­mer att ser­ve­ra en lät­ta­re mål­tid med vatten/öl till själv­kost­nads­pris, siså­där en hund­ring per per­son för att det skall blir något rik­tigt bra! Under kväl­len kom­mer vi att få besök av och under­hål­las av en hem­lig gäst – ni får inte missa det bara! Varmt välkomna!

Bindande anmä­lan senast den 7 juni omgå­en­de, till Lotta Björnlund på e‑post lotbjo007@gmail.com eller ring 073–342 49 04. Det är väl­digt vik­tigt att du då med­de­lar om du eller med­föl­jan­de per­son är vege­ta­ri­an eller har någon form av matal­ler­gi. För att göra det hela lite enkla­re får du då också gärna »önska« ett bra alternativ.

Annars skri­ver du bara »Anmäler mig till jubi­le­ums­kväl­len 16 juni, jag heter XX och vi kom­mer 2 per­so­ner«. Telefonnummer är det bra om du skri­ver. Ni beta­lar på plats.

– – –

Marie & Jan-Åke Larsson, Kvarntorp Nordanå, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp
Vägbeskrivning: Från väg 11 (mel­lan Malmö och Staffanstorp) följ Nordanå-skyl­tar. Vid Nordanå med pil väns­ter – kör rakt fram. Första går­den på väns­ter sida.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

– – –

Program (cir­ka­ti­der):
Kl. 15: Trädgården öppnar.
Kl. 16: Alla häl­sas väl­kom­na. Hemliga gäs­ten kommer.
Kl. 17: Maten ser­ve­ras, där­ef­ter fort­satt trädgårdsmingel.
Kl. 18: Lotteridragning.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.