Resa till södra Halland 14 maj 2017

Laholm stadspark oktober 2015. Foto: Dan Abelin.

Möt våren i södra Halland

14 maj beger vi oss till Laholm och trak­ter­na däromkring.

Laholms pris­be­lön­ta stads­park ska vi denna gång upp­le­va i sitt vår­flor med bland annat mat­tor av blå­flox, sorg­kloc­ka, snö­droppsträd, mag­no­li­or, pim­per­nöt, tolv­gu­dablom­ma, hund­tands­lil­ja, gul­ved och många andra väx­ter i de olika mil­jö­er som man ska­pat här. Läs mer på www.laholm.se under fli­ken Bo, miljö & trafik.

Inte långt där­i­från lig­ger Camilla Carén Palms träd­gård. En vil­la­träd­gård där gräs­mat­tan allt mer fått ge plats för upp­höj­da rabat­ter av sten och torv­block, rosor, peren­ner och gräs. Där finns även gamla frukt­träd, en liten damm, ett växt­hus, pall­kra­gar, bär­bus­kar, ett lust­hus av gam­malt tegel, en murad fon­tän och olika sitt­plat­ser i träd­går­den. Besök gärna hen­nes träd­gårds­blogg millastradgard.blogspot.se

Efter lunch på golf­klub­ben i Våxtorp stan­nar vi till hos Bohus Perenner & Växter som lig­ger vid foten av Hallandsåsen. Här möter vi plan­te­ring­ar med många olika Hosta, varav en del egna för­ök­ning­ar. Därtill dag­lil­jor, pio­ner, alun­rot, spets­mös­sa och myc­ket mer.

Anmälan

Skicka anmä­lan till eivor.landskrona@gmail.com senast 25 april. Kostnad 600 kr som sätts in på bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Bussresa, lunch och efter­mid­dag­s­kaf­fe ingår. Ta med egen fika­korg till förmiddagen.

Anmälan är bin­dan­de. Vid för få anmäl­ning­ar blir vi tvung­na att stäl­la in. Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser här.

Höstresa bland exotiska växter söndag 11 oktober 2015

Ullungrönn (Sorbus ulleungensis). Foto: Madeleine Almér.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det våren 2016:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladvar16

Växtjägarens egen trädgård

Tor Nitzelius var en av våra mest kända väx­tjä­ga­re. Han sam­la­de frön från olika delar av värl­den och sådde i Göteborgs bota­nis­ka träd­gård, där han var verk­sam. Även vid som­mar­bo­sta­den i Fladalt på Hallandsåsen växer träd och andra väx­ter från hans insam­ling­ar och från de väx­ter som ursprung­li­gen såd­des i bota­nis­ka träd­går­den. Fröplantorna har vid det här laget hun­nit växa till ett helt arbo­re­tum. Detta ska vi besö­ka under vår höstresa.

Tor Nitzelius, upp­täck­te 1976 på ön Ullung-do, mel­lan Japan och Sydkorea, en kraf­tig rönn med mörkt gröna blad och vack­ra dropp­for­ma­de, blan­ka fruk­ter. Nu kän­ner vi den som ull­ung­rönn, Sorbus ulleung­ensis, och den har bli­vit ett omtyckt träd i våra par­ker och trädgårdar.

Förutom ull­ung­rön­nen kom­mer vi att få se andra rön­nar, lön­nar, körs­bärs­träd och bus­kar som alla är unika i Sverige. Tidpunkten för vår resa är vald med tanke på höst­fär­ger­na. Nitzelius son, med samma för­namn, för­val­tar sam­ling­en och häl­sar oss välkomna.

Läs mer:
Djungeln gick i arv – krö­ni­ka av Karin Berglund om träd­går­den (DN 109 2007)
Ullungrönnen har änt­li­gen fått ett veten­skap­ligt namn – Peter Linder om Nitzelius och ullungrönnen

Ullungrönn (Sorbus ulleungensis). Foto: Madeleine Almér.
Ullungrönn (Sorbus ulleung­ensis). Foto: Madeleine Almér.

Vedlund och djungelbäck i Laholm

Vi kom­mer att vand­ra längs en savann i en syd­slutt­ning med soläls­kan­de blom­mor, vida­re in i ved­lun­den, genom vilda sko­gen, ner mot en bäck omgi­ven av stor­bla­di­ga träd och bus­kar som ger djung­el­käns­la och vida­re bort mot magnoliaporten.

Området kal­las stads­par­ken, men det man trod­de sig veta om stads­par­ker ställs på huvud här. Här finns vilda par­ti­er såväl som for­mel­la med strik­ta for­mer, gång­ar sling­ar sig fram men de kan också vara raka med sikt­lin­jer. Växterna inom de olika delar­na är häm­ta­de från samma ståndort och stäl­ler samma krav på mil­jön. Det är kanske där­för som exo­tis­ka och ovan­li­ga träd och peren­ner fin­ner sig väl till­rät­ta här. Bakom ska­pel­sen står land­skaps­de­sig­nern Peter Gaunitz och park­per­so­na­len. År 2013 blev par­ken utsedd till årets vack­ras­te park. Parkchefen Stefan Persson kom­mer att visa oss runt.

Läs mer:
En dröm för väx­täls­ka­re och en lätt­skött park – läs mer om stad­par­ken på Växtforum

Stenparti och woodland i Horsabäck

Sista stop­pet på vår resa blir hos Birgit Udsen i Horsabäck. Här under träd­kro­nor­na i en all­de­les svensk skog hit­tar vi ett stort utbud av väx­ter som trivs i en ved­lund, längs en djung­el­bäck, på en prä­rie, en alpäng eller i en helt van­lig rabatt.

www.horsabackperenner.se

Anmälan till vår höstresa

Skicka anmä­lan till
eivor.landskrona@gmail.com
senast 23 september.
Anmälan är bin­dan­de. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den
inte sam­lar till­räck­ligt många deltagare.
Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser.
Pris: 600 kr. Bankgiro 354‑7114.
Ange namn och resmål.
I pri­set ingår lunch, buffé med kaffe och kaka. Ta med egen fikakorg!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.