Alla inlägg taggade med: Malmö

Mammutträd (Sequoiadendron giganteum). Foto: Dan Abelin.

Trädvandring i Millennieskogen (23 april 2022)

Trädvandring med Patrick Bellan lör­da­gen 23 april kloc­kan 14 i Millennieskogen i Malmö. Du anmä­ler dig via e‑post till anettethomasson@hotmail.com senast 20 april (och får där­ef­ter infor­ma­tion om sam­lings­plats med mera). Läs mer om Millennieskogen här: malmo.se/Uppleva-och-gora/Natur-och-parker/Lindangelunds-rekreationsomrade.html sydvast.se/projekt/lindangelund/ Tid: Lördag 23 april 2022 kloc­kan 14–15.30. Plats: Lindängelund, Malmö.

Sökes: Ideella frökrafter

Vill du delta i dis­tri­bu­tio­nen av fröer från Trädgårdsamatörernas frö­för­med­ling? Till en lokal på Köpenhamnsvägen i Malmö skic­kas i decem­ber alla fröpå­sar, de kom­mer från andra arbets­grup­per inom frö­för­med­ling­en som är sprid­da över lan­det och olika kret­sar. Påsarna ska då ploc­kas in i num­mer­ord­ning i spe­ci­al­till­ver­ka­de hyl­lor. Så fort dator­kör­ning och till­del­ning har skett, kom­mer plock­lis­tor­na och dis­tri­bu­tions­grup­pen kan ploc­ka ihop och skic­ka ut till ivrigt vän­tan­de ama­tö­rer. Merparten av frö­er­na skic­kas ut unge­fär 10–20 janu­a­ri, en mind­re mängd 20–25 janu­a­ri och sprid­da efter­be­ställ­ning­ar 5 februari–1 mars. 90 % av arbe­tet sker i janu­a­ri. Läs mer här. Fröförmedlingen är en av för­e­ning­ens kärn­verk­sam­he­ter. Blir det en lagom grupp fri­vil­li­ga som gärna vill delta, så kan vi dela upp det på ett par insat­ser per per­son giss­nings­vis, fika bju­der vi på samt körer­sätt­ning. Arbetspassen kan för­läg­gas val­fritt på dag- eller kvälls­tid. Vi kal­lar till infor­ma­tions­mö­te i höst. Vill du göra en vik­tig insats för för­e­ning­en? Tveka inte att höra av dig! Det finns väl en viss risk att det är roligt också! Anmäl dig eller ställ frå­gor till …

Utställningsträdgården I huvet på en amatör fyra dagar innan öppnandet. Foto: Lotta Björnlund.

I huvet på en amatör (Malmö Garden Show 31 maj–2 juni)

Vi vill illu­stre­ra det ibland något röri­ga men ack så trev­li­ga till­stån­det i varje träd­gård­s­ama­törs ”verk­stad”. Här kom­po­ste­ras, blan­das jord för olika pro­jekt, stick­lings­för­ö­kas och så sår vi – pre­cis allt och lite till. Ständigt nya pro­jekt på gång, här ska det så små­ning­om bli en ny perenn­ra­batt. Skånekretsen – med vice­ord­fö­ran­de Lotta Björnlund i spet­sen – byg­ger en utställ­nings­träd­gård till Malmö Garden Show. Välkommen att besö­ka vår träd­gård mel­lan fre­da­gen den 31 maj och sön­da­gen den 2 juni! Evenemanget på Facebook.   Stort tack till våra spon­so­rer av väx­ter och mate­ri­al till utställningsträdgården!

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Öppen trädgård i Malmö–Lund 16 juni 2013

Söndagen 16 juni 2013 är det den tred­je dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Dagen avslu­tas med ett kvälls­ar­range­mang (anmä­lan krävs). Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Läs mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Håkan Straub & Karin Gunnefur Villatomt på 750 m². Hörntomten har många rum, två växt­hus, damm med fis­kar, myc­ket träd och form­klippt. Perennrabatter i olika färgska­lor. Ingen gräs­mat­ta. Håkan Straub & Karin Gunnefur, Korsåkersvägen 25, Vallkärra Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Gullan Andersson Stopet 2 i Lund är en rad­hus­fas­tig­het från 1919 med en lång­smal träd­gård på 400 m². Sedan 1995 leker, nju­ter och fan­ti­se­rar jag här. På våren blom­mar sko­gar av tul­pa­ner och andra lök­väx­ter, rabat­ter­na växer kon­ti­nu­er­ligt och är fyll­da av prun­kan­de peren­ner på som­ma­ren. Träd med sär­skil­da karak­tär­se­gen­ska­per är favo­ri­ter och ska­par fan­tas­tis­ka fär­ger på hös­ten. Växtmaterial, ste­nar och roli­ga fynd åter­an­vänds fli­tigt i ska­pan­det av små mil­jö­er och stil­le­ben att vila ögo­nen på. Gullan Andersson, Hantverksgatan 24, Lund Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps. Eric & Inger Andersson En träd­gård med många vin­ter­grö­na form­klipp­ta väx­ter och rabat­ter med olika peren­ner som öar i gräs­mat­tan. Genom …