Trädvandring i Millennieskogen (23 april 2022)

Mammutträd (Sequoiadendron giganteum). Foto: Dan Abelin.

Trädvandring med Patrick Bellan lör­da­gen 23 april kloc­kan 14 i Millennieskogen i Malmö.

Du anmä­ler dig via e‑post till anettethomasson@hotmail.com senast 20 april (och får där­ef­ter infor­ma­tion om sam­lings­plats med mera).

Läs mer om Millennieskogen här:

Tid: Lördag 23 april 2022 kloc­kan 14–15.30.
Plats: Lindängelund, Malmö.

Sökes: Ideella frökrafter

Vill du delta i dis­tri­bu­tio­nen av fröer från Trädgårdsamatörernas frö­för­med­ling? Till en lokal på Köpenhamnsvägen i Malmö skic­kas i decem­ber alla fröpå­sar, de kom­mer från andra arbets­grup­per inom frö­för­med­ling­en som är sprid­da över lan­det och olika kret­sar. Påsarna ska då ploc­kas in i num­mer­ord­ning i spe­ci­al­till­ver­ka­de hyl­lor. Så fort dator­kör­ning och till­del­ning har skett, kom­mer plock­lis­tor­na och dis­tri­bu­tions­grup­pen kan ploc­ka ihop och skic­ka ut till ivrigt vän­tan­de amatörer.

Merparten av frö­er­na skic­kas ut unge­fär 10–20 janu­a­ri, en mind­re mängd 20–25 janu­a­ri och sprid­da efter­be­ställ­ning­ar 5 februari–1 mars. 90 % av arbe­tet sker i janu­a­ri. Läs mer här.

Fröförmedlingen är en av för­e­ning­ens kärn­verk­sam­he­ter. Blir det en lagom grupp fri­vil­li­ga som gärna vill delta, så kan vi dela upp det på ett par insat­ser per per­son giss­nings­vis, fika bju­der vi på samt körer­sätt­ning. Arbetspassen kan för­läg­gas val­fritt på dag- eller kvälls­tid. Vi kal­lar till infor­ma­tions­mö­te i höst.

Vill du göra en vik­tig insats för för­e­ning­en? Tveka inte att höra av dig! Det finns väl en viss risk att det är roligt också!

Anmäl dig eller ställ frågor till

Göran Fries
frö­an­sva­rig, ord­fö­ran­de i Blekingekretsen,
goran.fries@cs.lth.se

Lotta Björnlund
med loka­len på Köpenhamnsvägen i Malmö, kas­sör i Skånekretsen
lotbjo007@gmail.com

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.