Besök Klinta Trädgård 3 september 2016

På Klinta Trädgård maj 2016. Foto: Dan Abelin.

I okto­ber 2015 tog Peter Korn och Julia Andersson över det anri­ka Klinta Kryddor & Grönt. De kal­lar nu plat­sen för Klinta Trädgård. Där pla­ne­rar de att utveck­la träd­går­den vida­re och göra den till sin – ja, göra den så vac­ker de kan!

Tomten är på 10.000 m2. Centralt i träd­går­den är växt­hu­set på 600 m2 med flera mind­re växt­hus inuti. Runt om pla­ne­ras ett sol­dränkt torg, en ned­sänkt träd­gård, köks­träd­gård, fukt­par­ti­er, wood­land och rabat­ter av olika slag. Allt detta är fort­fa­ran­de i pla­ne­rings­sta­di­et, men träd­går­den har redan många kva­li­te­ter att visa upp.
Efter en inle­dan­de guid­ning, cirka 30 minu­ter, får ni fritt stro­sa runt i träd­går­den. Ta gärna med egen fika­korg, det finns många sitt­plat­ser runt om i trädgården.

Läs mer på www.klintatradgard.se
Alla med­lem­mar är hjärt­ligt välkomna!

När: Lördag 3 sep­tem­ber kl. 14.
Plats: Snogeröd Klinta 660, cirka en mil söder om Höör, längs väg 23.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

PS. Det kom­mer fin­nas väx­ter till försäljning …

Resa till Heberg – Göteborg – Kinnekulle – Landvetter 16–17 maj 2015

Anemone blanda 'White Splendour'. Foto: Dan Abelin.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

16 maj änt­rar vi bus­sen vid Alnarp och åker norrut och förs­ta anhal­ten blir hos Lennart Pettersson i Heberg, som lig­ger nära Falkenberg.
Därefter är det dags att fara upp till Göteborgs bota­nis­ka träd­gård, där vi även äter lunch.
På vägen till Lidköping, där vi ska över­nat­ta, stan­nar vi hos Inger Frändås och hen­nes träd­gård med mer än 1 000 arter!
I Lidköping äter vi och sover för att på sön­dag mor­gon ta oss till Henrik Zetterlunds stäl­le på Kinnekulle. Vi har ju sett bil­der där­i­från så det blir fan­tas­tiskt kul att se i den verkligheten.
På hem­vä­gen kör vi inom Peter Korn, där vi också äter »utelunch«. Handlar och tittar …

Välkommen med din anmä­lan så snart som möj­ligt till
madeleine@almer.se eller per tele­fon 0701–47 00 61.
Priset är inte bestämt, men det kom­mer att ligga runt 2 500:– per per­son i dub­bel­rum, 150:– extra för enkel­rum. I pri­set ingår utö­ver själ­va resan och hotell­rum, två lun­cher, en mid­dag, en fru­kost, men inga drycker.
Sista anmäl­nings­dag: 1 april.
Anmälan är bin­dan­de. Läs våra rese­be­stäm­mel­ser.
Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114.

Programmet är pre­li­mi­närt, och om vår resa inte sam­lar till­räck­ligt många del­ta­ga­re för­be­hål­ler vi oss rät­ten att stäl­la in den

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.