Favorit i repris: Koldings växtmarknad 5 juni 2015

Hepatica nobilis 'Rubra'. Foto: Dan Abelin.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

19 maj: Det finns fortfarande platser kvar i bussen. Anmäl dig omgående så att du inte missar denna fantastiska växtmarknad!

Nu gör vi om den omått­ligt popu­lä­ra resan till Koldings växt­mark­nad! I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls varje år Danmarks störs­ta »plan­te­marked« (med fler än 100 för­säl­ja­re). Den besö­ker vi 5 juni 2015. Tidig start från Alnarp. Vi kör raka vägen till Kolding och nju­ter och hand­lar. Stopp på hem­re­san för mid­dag. Sen hemkomst.

Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/

Pris: 900:– Anmäl er sna­rast till madeleine@almer.se

Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den inte sam­lar till­räck­ligt många deltagare.

Betalning av resor sker till kret­sens bank­gi­ro 354‑7114. Ange res­mål och namn!

Resa till Kolding 5 juni 2013

Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'. Foto: Maj-Lis Åkesson.

I Geografisk Have i Kolding på Jylland hålls Danmarks störs­ta plan­te­marked på Grundlovsdagen den 5 juni varje år. Förra året hade man näs­tan 150 utstäl­la­re från både Danmark och grannländerna.

Läs mer på http://www.geografiskhave.dk/

För förs­ta gång­en kom­mer Skånekretsen att anord­na en resa till denna växt­mark­nad! Kanske blir det en ny tra­di­tion! Trädgårdsresan kom­mer bara att inne­hål­la besö­ket på växt­mark­na­den och allt­så inga andra träd­gårds­be­sök. Geografisk Have är en fin bota­nisk träd­gård, vil­ken natur­ligt­vis inbju­der till fina promenader.

Resan beräk­nas kosta 700 kr per per­son och i pri­set ingår resa, inträ­de och lunch.

Anmälan görs till Maj-Lis Åkesson helst via e‑post lisa.a@live.se eller tele­fon 040–42 28 70. Sista anmäl­nings­dag är 2013-05-20.

Onsdagen den 5 juni är en helg­dag i Danmark men var­dag i Sverige.

Välkommen till en spän­nan­de Danmarksresa!

Observera reg­ler för avbok­ning av resor som finns här!

Maj-Lis

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.