Öppen trädgård i nordvästra Skåne 7 juli 2013

Söndagen 7 juli 2013 är det den fjär­de dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Inom kort kom­mer man att kunna läsa mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan.

Hos Thelma Jacobson, Änglandsgården. Privat foto.
Hos Thelma Jacobson, Änglandsgården. Privat foto.
Änglandsgården, Thelma Jacobson

Min man och jag flyt­ta­de till Bjärehalvön för drygt tjugo år sedan, men går­den är från mit­ten av 1800-talet. Vi hade en del mark som måste betas, så vi skaf­fa­de får. Det dröj­de inte länge innan en träd­gård i lant­lig stil bör­ja­de ta form. Det har grävts och plan­te­rats sedan dess och nu är rabat­ter­na fyll­da med väx­ter som ger gläd­je från tidig vår till sen höst. Jag hade möj­lig­het att vand­ra i träd­går­dar i England, när jag häl­sa­de på mina för­äld­rar, och fick då myc­ket inspi­ra­tion. Det är svårt att beräk­na hur stor hela träd­går­den är, men den cen­tra­la delen är cirka 500 m2. Sedan spri­der den sig på alla möj­li­ga håll vars areal inte är lätt att upp­skat­ta. Det finns breda rabat­ter och per­go­lor så att träd­går­den kan blom­ma även på höj­den. Ni är så välkomna!
Thelma Jacobson, Sönnertorpsvägen 41, Båstad
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Anna Modé och Eddie Gunnarsson på Rävatofta gård. Privat foto.
Hos Anna Modé och Eddie Gunnarsson på Rävatofta gård. Privat foto.
Rävatofta gård, Anna Modé

Rävatofta gård är en lant­lig idyll och en lum­mig oas mitt i det böl­jan­de skåns­ka land­ska­pet. Vacker gam­mal träd­gård med olika avdel­ning­ar, rosor, box­bom och pano­ra­maut­sikt över Söderåsen, stall­bu­tik med inred­nings­de­tal­jer, träd­gårds­be­lys­ning­ar, växt­hus och som­mar­café gör Rävatofta gård till en fan­tas­tisk utflykts­mål. Söndagen den 7 juli läm­nas 20 % rabatt till Trädgårdsamatörerna på all inred­ning samt all träd­gårds­be­lys­ning i vår butik. Välkomna!
Anna Modé, Klippanvägen 530, Munka-Ljungby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Bokelund Bengtsson. Privat foto.
Hos Bokelund Bengtsson. Privat foto.
Rolf Bengtsson & Gunilla Bokelund Bengtsson

Vår träd­gård Solhem i Rögle är en grön lätt­skött träd­gård upp­byggd runt de gamla trä­den från 1920-talet. En gans­ka skug­gig träd­gård, rabat­ter med mark­täc­ka­re och många plat­ser för vila. Vi vann Trädgårdstoppen 2011 med  juryns moti­ve­ring: ”ett full­än­dat form­språk, en åter­håll­sam färgska­la och ett fan­tas­tiskt växt­hus”. Sedan dess har vi utö­kat tom­ten med cirka 1000 m2 – med bl.a. grön­saks­od­ling och lek­stu­ga för barn­bar­nen. Som nybliv­na pen­sio­nä­rer har vi all­tid pro­jekt på gång och vi nju­ter av vår lilla plätt på jorden.
Se mer på vår hem­si­da www.rolfrogle.se
Rolf Bengtsson & Gunilla Bokelund Bengtsson, Röglevägen 288, Ängelholm
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Lottie Hermansson. Privat foto.
Hos Lottie Hermansson. Privat foto.
Lottie Hermansson

En inspi­re­ran­de och avkopp­lan­de träd­gård på 3600 m2 med flera mil­jö­er och dam­mar, som även vär­nar om det vilda livet. Den bör­ja­de på en lerå­ker för 13 år sedan och vi hop­pas ald­rig bli fär­di­ga. Det finns ett enkelt café, plant­för­sälj­ning, hant­verk och ett – myc­ket litet men dock – galleri.
Läs mer på www.lottiestradgard.se
Lottie Hermansson, Rönnebodavägen 277, Ängelholm
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Finn Rasmussens trädgård. Foto: Maj-Lis Åkesson.
Finn Rasmussens träd­gård. Foto: Maj-Lis Åkesson.
Finn Rasmussen

En stor träd­gård med bland annat mag­no­li­or och bambu.
Finn Rasmussen, Fogdarpsvägen 29, Förslöv

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

 

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.