Skånekretsens resevillkor

Resevillkor beslu­ta­de vid års­mö­tet 26 feb­ru­a­ri 2013

Vi behö­ver ett enkelt regel­verk som trä­der in när man blir sjuk och ej kan delta i av kret­sen arran­ge­ra­de resor. Detta är Skånekretsens rese­vill­kor, som behand­lats på sty­rel­se­mö­te 18 novem­ber 2012 och beslu­tats av med­lem­mar­na i feb­ru­a­ri 2013.

Regelverk för resor anordnade av STA Skånekretsen:

Anmälan är bin­dan­de. E‑postadress och mobil­te­le­fon­num­mer (eller tele­fon­num­mer där vi kan nå dig/er) ska anges i anmä­lan. Sista anmäl­nings- och betal­nings­dag fram­går av respek­ti­ve resebeskrivning.

Kan du p.g.a. sjuk­dom (egen eller nära anhö­rigs) inte följa med gäl­ler följande:

  • finns reser­ver på ev vän­te­lis­ta åter­be­ta­las din inbetalning
  • finns ingen vän­te­lis­ta kan du själv skaf­fa ersättare*
  • vid så sen avbok­ning att vi inte kan hitta ersät­ta­re, åter­be­ta­las 50% fram till 24 tim före avresa
  • vid avbok­ning inom 24 tim före avre­sa sker ingen återbetalning.

Vid avbok­ning ska du hålla reda på vem som är rese­an­sva­rig, det kan vari­e­ra från tid till annan inom sty­rel­sen, eller ev. annan ansva­rig per­son. Det är natur­ligt­vis att före­dra, ju sena­re ev. avbok­nings skall ske, att du för­sö­ker få kon­takt per tele­fon. Kan du inte nå rese­an­sva­rig, för­sö­ker du nå någon annan i sty­rel­sen. Allt för att du själv ska slip­pa beta­la för en resa du inte kan delta i, och sam­ti­digt om möj­ligt ge någon annan möj­lig­het att delta.

*du med­de­lar rese­an­sva­rig den nye rese­nä­rens namn och tele­fon­num­mer. Ni clea­rar själv betal­ning­en mel­lan er, för­e­ning­en gör ingen återbetalning.

Inställd resa:
Får vi för få anmäl­ning­ar för att resan skall gå ihop, ställs den in. Vi kom­mer att med­de­la detta i god tid före pla­ne­rad avgång. Minimiantal anges i upp­läg­get för respek­ti­ve resa, vil­ket kan variera.

Målsättningen är att den som är rese­an­sva­rig all­tid skall lägga in denna text i rese­be­skriv­ning­en, men även om vi mis­sar det, är det dessa reg­ler som gäller.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.