Alla inlägg taggade med: resevillkor

Skånekretsens resevillkor

Resevillkor beslu­ta­de vid års­mö­tet 26 feb­ru­a­ri 2013 Vi behö­ver ett enkelt regel­verk som trä­der in när man blir sjuk och ej kan delta i av kret­sen arran­ge­ra­de resor. Detta är Skånekretsens rese­vill­kor, som behand­lats på sty­rel­se­mö­te 18 novem­ber 2012 och beslu­tats av med­lem­mar­na i feb­ru­a­ri 2013. Regelverk för resor anord­na­de av STA Skånekretsen: Anmälan är bin­dan­de. E‑postadress och mobil­te­le­fon­num­mer (eller tele­fon­num­mer där vi kan nå dig/er) ska anges i anmä­lan. Sista anmäl­­nings- och betal­nings­dag fram­går av respek­ti­ve rese­be­skriv­ning. Kan du p.g.a. sjuk­dom (egen eller nära anhö­rigs) inte följa med gäl­ler föl­jan­de: finns reser­ver på ev vän­te­lis­ta åter­be­ta­las din inbe­tal­ning finns ingen vän­te­lis­ta kan du själv skaf­fa ersät­ta­re* vid så sen avbok­ning att vi inte kan hitta ersät­ta­re, åter­be­ta­las 50% fram till 24 tim före avre­sa vid avbok­ning inom 24 tim före avre­sa sker ingen åter­be­tal­ning. Vid avbok­ning ska du hålla reda på vem som är rese­an­sva­rig, det kan vari­e­ra från tid till annan inom sty­rel­sen, eller ev. annan ansva­rig per­son. Det är natur­ligt­vis att före­dra, ju sena­re ev. avbok­nings skall ske, att du för­sö­ker få kon­takt per telefon. …