Resa till Roland Gustavsson och Gullmarsfjordens plantskola
17 augusti 2019

Sibirisk lotus (Nelumbo nucifera ssp. komarovii). Foto: Dan Abelin.

Vi gör ett nytt för­sök lör­da­gen 17 augusti 2019 med en resa till Tommy och Vivi Ahnbys plant­sko­la i Gullmarsfjorden och kom­bi­ne­rar den med Roland Gustavssons träd­gård i Storehagen.

Roland har en idéträd­gård och ett intres­se av exo­tis­ka väx­ter som tidi­ga­re inte varit i odling. Han har också ett stort sten­par­ti i ren lavas­ten från Island, vin­ter­träd­gård och växt­hus. Han har här­di­ga exo­tis­ka väx­ter: kak­tu­sar, palm­lil­jor, inka­lil­jor samt en sam­ling lotu­sar med såväl den sibi­ris­ka lotu­sen (Nelumbo nuci­fe­ra ssp. koma­ro­vii) som egyp­tisk blå lotus och olika tro­pis­ka näck­ro­sor. Mycket spän­nan­de och nytt för de fles­ta av oss. Bildalbum finns på www.facebook.com/roland.gustavsson.73

Gullmarsfjordens plant­sko­la lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohuslän och Dalsland, via kro­kig väg och gam­mal bro. Tommy har som gros­sist bara öppet för grup­per och i augusti. Tommy är spe­ci­ellt intres­se­rad av mag­no­li­or men har myc­ket aza­le­or, rodo­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hitta. Han har en sort­lis­ta som det är bra att stu­de­ra hem­ma­vid (se länk nedan).

Vi pla­ne­rar att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 med besök hos Roland Gustavsson cirka kl. 11.00, lunch i Hensbacka (strax norr om Uddevalla) och ankomst till Tommy ca kl. 14.00. Vi hand­lar och dric­ker sedan bus­skaf­fe medan vi beta­lar och pac­kar bus­sen och åker där­ef­ter hem med kort paus på vägen. Vi beräk­nar att vara hemma i Alnarp senast 21.30.

Pris

Resan kos­tar inklu­si­ve lunch och kaffe 950 kronor.

Anmälan

Välkommen med anmä­lan till Anita (anita_lassing@hotmail.com eller 046–249284) samt inbe­tal­ning till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114. Glöm inte att skri­va namn och res­mål! Anmälan är bindande.

Läs gärna våra rese­vill­kor på skanekretsen.se/resevillkor

Sista anmäl­nings­dag och inbe­tal­ning är 20 juli 2019.

Välkomna!

Reseledare

Anita Lassing & Ingrid Sjöberg

Webbadress

Gullmarsfjordens plant­sko­la: http://www.stabod.se/?page_id=510

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.