Höstens program 2022

Tulpaner i Slottsträdgården. Foto: Dan Abelin.

Detta är kret­sens pro­gram under hös­ten 2022. Kolla för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

 • Tisdag 16 augusti kl. 18
  Höstens första
  Byte av träd­gårds­tan­kar – vandringar.
  Slottsträdgården i Malmö, vid kaféet.
 • Söndag 4 sep­tem­ber kl. 11–13
  Växtmarknad med Skånekretsen.
  Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen, Staffanstorp.
 • Tisdag 13 sep­tem­ber kl. 18
  Byte av träd­gårds­tan­kar – vandringar.
  Botaniska träd­går­den i Lund, vid ingång­en till växthusen.
 • Onsdag 21 sep­tem­ber kl. 19
  Lökmöte.
  Sara Bratt, träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero, berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar, som inled­ning till lökmötet.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Tisdagen 4 okto­ber kl. 17 – INSTÄLLT
  Observera tiden!
  Byte av träd­gårds­tan­kar – vandringar.
  Fredriksdal, vid norra ingång­en invid Flora Linnea.
 • Tisdag 18 okto­ber kl. 19
  Att anläg­ga ett wood­land – Margareta Dahlin.
  Detta är en pas­sio­ne­rad och nu pen­sio­ne­rad STA-med­lem som i sin träd­gård på Billingens slutt­ning, trots kalkrik jord och zon 3, byggt upp såväl wood­land som ljung­plan­te­ring­ar. Margareta före­läs­te för oss om ljung och ljung­plan­te­ring­ar våren 2018. Vi har nu öns­kat mer inspi­ra­tion och kun­skap om hur man ska­par ett wood­land, med aktu­el­la växter.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Onsdag 23 novem­ber kl. 19
  Hannu Sarenström ger oss inspi­ra­tion i vårt trädgårdsliv.
  Hannu är en för­fat­ta­re, mat- och träd­gårds­kre­a­tör som med stor entu­si­asm tar sig an nya stora träd­gårds­pro­jekt och ror dem i land. Fokuserar på det som lyckas.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Söndag 29 janu­a­ri kl. 13
  Alexandre Antonelli, Kew Gardens. Föreläsning via Zoom.
  Alexandre Antonelli talar om sitt arbe­te i Kew Gardens, London. Alexandre är pro­fes­sor i bio­lo­gisk mång­fald och forsk­nings­chef på Kew Gardens med många spän­nan­de teman och frå­gor kring bland annat nya rön om växt­värl­dens återhämtningsförmåga.

Trädvandring i Millennieskogen (23 april 2022)

Mammutträd (Sequoiadendron giganteum). Foto: Dan Abelin.

Trädvandring med Patrick Bellan lör­da­gen 23 april kloc­kan 14 i Millennieskogen i Malmö.

Du anmä­ler dig via e‑post till anettethomasson@hotmail.com senast 20 april (och får där­ef­ter infor­ma­tion om sam­lings­plats med mera).

Läs mer om Millennieskogen här:

Tid: Lördag 23 april 2022 kloc­kan 14–15.30.
Plats: Lindängelund, Malmö.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.