Välkomstträffar 2018 – för dig som är ny medlem

Parnassia foliosa var. foliosa. Foto: Dan Abelin.

Välkomstgruppen är tänkt för dig som nyli­gen har gått med i vår för­e­ning. Hjärtligt väl­kom­men till kret­sens väl­komst­träf­far 2018!

Det bru­kar bli en grupp med vari­e­ran­de erfa­ren­he­ter av träd­gård och väx­ter. Några kan vara rik­ti­ga »jord­gub­bar/-gum­mor«, andra har pre­cis bli­vit med bal­kong eller träd­gård och fått ett nytt intres­se. Tillsammans besö­ker vi några av våra med­lem­mars träd­går­dar, byter erfa­ren­he­ter och kun­ska­per samt lär känna både varand­ra och andra. Vi träf­fas fem gång­er i maj och juni. Vi bör­jar kloc­kan 18 vid den träd­gård som vi ska besö­ka, lyss­nar på »träd­gårds­mäs­ta­ren« och får en inblick i just denna träd­gårds karak­tär och ursprung. Besöken bru­kar vara i 2–2 ½ timmar.

Är du intresserad?

Kontakta Gunnilla Garmer, på e‑post bellis@garmer.se före 1 april. Deltagarantalet är begränsat.

Obs! Tänk på att du måste kunna ta dig till träd­går­dar i Malmö-Lund-Helsingborgsområdet på egen hand och vara där kloc­kan 18.00 vid fem vardagskvällar.

Läs mer om väl­komst­träf­far­na på www.skanekretsen.se/valkomsttraffar

Resa till Gullmarsfjordens plantskola 19 augusti 2018

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Söndag 19 augusti reser vi till Tommy och Vivi Ahnby på Gullmarsfjordens plantskola.
Obs! INSTÄLLD.

Plantskolan lig­ger djupt inne i sko­gar­na i gräns­trak­ter­na mel­lan Bohuslän och Dalsland via kro­kig väg och gam­mal bro. Tommy har som gros­sist bara öppet för grup­per och vi har fått tid sön­dag efter­mid­dag 19 augusti. Alla som kän­ner till Tommy vet att han har myc­ket och spe­ci­ellt och bra såväl plan­tor som pri­ser. Han är sär­skilt intres­se­rad av mag­no­li­or men har även myc­ket aza­le­or, rho­do­dendron, hjul­träd, hor­ten­si­or, japans­ka lön­nar och vem vet vad man kan hitta. Vi var där på vår Dalslandsresa 2014 och på hem­vä­gen hade vi en veri­ta­bel djung­el i bakre busshalvan.

Preliminärt pla­ne­rar vi att åka från Alnarp kloc­kan 07.30 med lunch i Hensbacka (strax norr om Uddevalla), före ankomst till Tommy cirka kloc­kan 13. Vi hand­lar och dric­ker sedan kaffe (bus­skaf­fe) medan vi beta­lar och pac­kar bus­sen och åker där­ef­ter hem med kort paus på vägen. Vi beräk­nar att vara hemma i Alnarp till kloc­kan 20.30.

Pris

Resan kos­tar inklu­si­ve lunch och kaffe 700 kro­nor. Förmiddagsfika tar var och en själv med.

Anmälan

Välkommen med anmä­lan till Anita (anita_lassing@hotmail.com eller 046–249284) samt inbe­tal­ning till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114. Glöm inte att skri­va namn och res­mål! Anmälan är bindande.

Läs gärna våra rese­vill­kor på skanekretsen.se/resevillkor

Sista anmäl­nings­dag och inbe­tal­ning är 20 juli 2018.

Välkomna! Äntligen ett till­fäl­le att inhand­la lite stör­re, efterlängtat!

Reseledare

Anita Lassing & Ingrid Sjöberg

Webbadress

Gullmarsfjordens plant­sko­la: http://www.stabod.se/?page_id=510

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.