Alla inlägg taggade med: svavelpion

Svavelpion (Paeonia mlokosewitschii). Foto: Eivor Johansson.

Lucka 5 – svavelpion

Eivor Johansson, obot­lig träd­gårds­äls­ka­re som sit­ter i Skånekretsens sty­rel­se, väl­jer växt 5 decem­ber: En av träd­går­dens höjd­punk­ter inträf­far när sva­vel­pi­o­nen, Paeonia mlo­ko­sewit­schii, blom­mar i slu­tet av maj. Stora, sva­vel­gu­la blom­kal­kar med ett gula­re rufs av stån­da­re. Redan tidigt på våren bry­ter de brons­fär­ga­de skot­ten genom den grå marky­tan. Sakta veck­las de prakt­ful­la bla­den ut och från och med nu sit­ter jag gärna på bän­ken bred­vid och betrak­tar under­ver­ket. Lite sena­re får bla­den sin karak­te­ris­tis­ka blå-grå-gröna färg­ton som fram­hä­ver den den svalt gula blom­man. Svavelpionen är inte svårod­lad och inte sär­skilt krä­van­de. Den står nu lite inklämd i vand­ran­de skug­ga. Tidigare hade den sin plats överst i en solig slänt i full sol i södra Stockholmsområdet. Den blom­ma­de bra där också. Svårigheten lig­ger sna­rast i att få tag i ett exem­plar med den rätta sva­vel­gu­la nyan­sen utan röda strim­mor. Hur jag fick tag i min? Det är en annan histo­ria. Eivor Johansson Läs mer om sva­vel­pi­o­nen: pionisten.se/pionregister/arter/paeonia-mlokosewitchii.html www.peony.ca/species/mloko.htm