Verksamheten

Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA, är en rikstäc­kan­de för­e­ning med cirka 7000 med­lem­mar. Skånekretsen är en av de störs­ta lokalkret­sar­na i STA och har drygt 700 medlemmar.

Läs mer om Trädgårdsamatörerna och Skånekretsen nedan.

Trädgårdsamatörerna vill

  • inspi­re­ra, utbil­da och med­ver­ka till att våra träd­går­dar blir vack­ra­re, mer vari­e­ra­de och rika på arter och växter,
  • för­dju­pa våra kun­ska­per om ovan­li­ga och svåråt­kom­li­ga växter,
  • spri­da kän­ne­dom om väx­ter som är odlings­ba­ra i Norden,
  • öka intres­set för vack­ra och spän­nan­de trädgårdar.

Information om kret­sen får du genom kret­sens med­lems­blad, Facebook och denna webb­plats. Medlemsbladet utkom­mer med två num­mer per år.

På våra möten kan du lyss­na på intres­san­ta före­drag, dric­ka med­havt kaffe, köpa lot­ter till vårt popu­lä­ra växt­lot­te­ri (tre lot­ter för tio kro­nor), låna träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek och träf­fa gamla och nya bekanta.
Möteslokal: oftast Terra Nova, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Kom i god tid! Föredragen bör­jar van­li­gen kloc­kan 19.00.

I maj och sep­tem­ber går växt­mark­na­der­na av sta­peln. Då har du möj­lig­het att både köpa och sälja intres­san­ta väx­ter (tider anges här på hem­si­dan samt i med­lems­bla­dets vår­num­mer, men det är som regel all­tid den förs­ta sön­da­gen i maj och september).

Under som­ma­ren hål­ler också några av oss sina träd­går­dar öppna för besök.
Detta sker vid ett fler­tal till­fäl­len och annon­se­ras som ovan.

Du som är ny träd­gård­s­ama­tör kan – om du vill – delta i väl­komst­grup­pen, då man träf­fas och besö­ker några mer erfar­na träd­gård­s­ama­tö­rer och deras trädgårdar.

Varje år ord­nas någon eller några resor för med­lem­mar­na, oftast till spän­nan­de plant­sko­lor. Platserna blir snabbt full­teck­na­de, så tveka inte att anmä­la dig.

På förs­ta höst­mö­tet kan du köpa vårlökar.

Välkommen till våra träffar!

Stadgar
Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)

Cypripedium 'Philip'. Foto: Dan Abelin.
Cypripedium ’Philip’. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.