Återkommande aktiviteter

Medlemsmöten med föreläsning

Skånekretsens möten utgör basen i vår verk­sam­het. 6–7 gång­er per år anord­nas före­drag om pryd­nads­väx­ter och hur och var de kan odlas hos oss. Alla före­drag är rikt illu­stre­ra­de. Vi är på SLU Alnarp varje gång. Under mötet fikar vi (ta med egen fika), lånar träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek, köper bil­li­ga lot­ter och del­tar i vårt fina växt­lot­te­ri. Lotteriet består av väx­ter skänk­ta av säl­ja­re och medlemmar.
På med­lemsmö­ten och mark­na­der säl­jer vi även ben­mjöl, egen­pro­du­ce­ra­de tid­skrif­ter och växtetiketter.

Trädgårdsbesök

En rygg­rad i verk­sam­he­ten är att få besö­ka and­ras träd­går­dar, där man på plats kan se vack­ra och spän­nan­de väx­ter, intres­san­ta plan­te­ring­ar och lös­ning­ar på olika pro­blem eller utma­ning­ar. Som ny med­lem erbjuds du dess­utom en serie träd­gårds­be­sök i en så kal­lad väl­komst­grupp. Varje år har ett stort antal med­lem­mar också öppen träd­gård – ett fint till­fäl­le att lära mer om träd­går­de­ran­de. Under några måna­der kan man besö­ka tjugo, eller fler, inspi­re­ran­de träd­går­dar i Skåne.

Växtmarknader

Kretsens växt­mark­na­der är en fan­tas­tisk möj­lig­het för en träd­gård­s­ama­tör att skaf­fa fler väx­ter till sin träd­gård. Två gång­er om året, en gång på våren och en på hös­ten, anord­nar vi växt­mark­nad. Där kan du både sälja och köpa väx­ter, ofta ovan­li­ga såda­na som kan var myc­ket svåra att få tag i annars, till bra pris.

Kurser

Våra kur­ser ger möj­lig­het till för­djup­ning teo­re­tiskt eller prak­tiskt. Kan vara en halv­dag eller en mind­re serie. Det kan till exem­pel vara frö­in­sam­ling, parkvand­ring­ar med eller utan guide, stick­lings­för­ök­ning, växt­la­tin eller annat. Utbudet styrs helt av med­lem­mar­nas önskemål.

Resor

Några gång­er varje år ord­nar vi resor. Att få komma iväg till­sam­mans med lika­sin­na­de till fina träd­går­dar och spe­ci­al­plant­sko­lor är upp­skat­tat av många. Resan görs oftast med buss. Några resor är med över­natt­ning och några går utan­för Sverige.

Gemensamma beställningar

Som en extra ser­vice bru­kar vi sam­ord­na beställ­ning­ar av väx­ter från spe­ci­al­plant­sko­lor, torv eller annat som många är intres­se­ra­de av. Varje år köper vi in lökar från Holland som säljs under en kväll i sep­tem­ber – ett lök­mö­te där lot­ten avgör vem som får börja välja. Alla vet vilka väx­ter som finns, men man kan inte bestäl­la utan hand­lar på plats.

Pionen 'Lemon Chiffon' (Paeonia 'Lemon Chiffon'). Foto: Dan Abelin.
Pionen ’Lemon Chiffon’ (Paeonia ’Lemon Chiffon’). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.