Senaste inlägg

Höstcyklamen (Cyclamen hederifolium). Foto: Marie Widén.

Lucka 4 – höstcyklamen

Julkalenderns fjär­de lucka kom­mer från Marie Widén – bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den vid Lunds universitetet:

Höstcyklamen, Cyclamen hede­ri­fo­li­um, blom­mar för fullt nu, i mit­ten av novem­ber. En liten tuf­fing från södra Europa som bör­jar knop­pas i sep­tem­ber och blom­mar några vec­kor fram­åt. Nästan sam­ti­digt utveck­las de deko­ra­ti­va bla­den och för­blir gröna under vin­tern. Jag fick två små knö­lar av en vän för sex år sedan. Till min gläd­je hit­ta­de jag på våren, gömda under bla­den, mogna fruk­ter, klot­run­da kulor fulla med frön. Fröna gror vil­ligt och bil­dar pyt­tesmå bruna knö­lar som kan blom­ma redan efter två år. Nog måste man beund­ra så vack­ra, deli­ka­ta blom­mor käm­pan­de mot kylan!

Hälsningar från entu­si­as­tisk blomäls­ka­re och odla­re i Lund,
Marie Widén

Höstcyklamen (Cyclamen hederifolium). Foto: Marie Widén.

Höstcyklamen (Cyclamen hede­ri­fo­li­um). Foto: Marie Widén.

Buskrosling (Pieris 'Brouwer's Beauty'). Foto: Sture Bengtsson.

Lucka 3 – buskrosling

Lucka num­mer 3 kom­mer från hor­to­no­men Sture Bengtsson, vars fina träd­gård ofta är öppen för andra trädgårdsintresserade:

Jag har valt buskros­ling­en Pieris ‘Brouwer’s Beauty’.

Hortonom med träd­gård som pas­sio­ne­rad hobby på en gård vid Östra Vemmenhög. Fastnade tidigt för hybri­di­se­ring och för­ök­ning av rho­do­dendron, vil­ket läm­nat sina spår. Gillar att upp­täc­ka nya växter.

Buskrosling (Pieris 'Brouwer's Beauty'). Foto: Sture Bengtsson.

Buskrosling (Pieris ‘Brouwer’s Beauty’). Foto: Sture Bengtsson.

Jag valde den städ­segrö­na bus­ken Pieris ‘Brouwer’s Beauty’ för att den är snygg året om.

Den blom­mar tidigt på våren med vita blom­mor som påmin­ner lite om lil­je­kon­valj. Brukar tåla de för­arg­li­ga vår­fros­ter­na bra. Härdigheten lär vara god, då det är en hybrid mel­lan den i odling domi­ne­ran­de japans­ka buskros­ling­en Pieris japo­ni­ca och den här­di­ga­re ame­ri­kans­ka Pieris flori­bun­da. I maj får den piggt gul­grö­na nya blad som mörk­nar under sommaren.

Fler bil­der från Sture Bengtssons träd­gård finns hos Sveriges Hortonomförbund.

Buskrosling (Pieris 'Brouwer's Beauty'). Foto: Sture Bengtsson.

Buskrosling (Pieris ‘Brouwer’s Beauty’). Foto: Sture Bengtsson.

Snödroppar. Foto: Gunnel Carlson.

Lucka 2 – snödroppar

Årets andra lucka kom­mer från Gunnel Carlson – träd­gårds­jour­na­list och för­fat­ta­re bosatt i Arlöv och aktu­ell med en bok om snö­drop­par (till­sam­mans med Elisabeth Svalin Gunnarsson):

Snödroppshopp – visst är det här­ligt! Att få läng­ta till det som kom­mer efter jul­gläd­jen: janu­a­ri och feb­ru­a­ri. Månader som annars är så svåra att uthär­da blir plöts­ligt något att se fram emot. Jag vän­tar redan ivrigt på att få gå ut och för­sik­tigt kraf­sa fram Galanthusar av alla möj­li­ga – och omöj­li­ga – sor­ter. ‘Ding Dong’, ‘Marjorie Brown’ och ‘Hising Island’ – snart ses vi i min skåns­ka träd­gård. Ni är så välkomna!

Läs mer om boken Snödroppar – En galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria på roostegner.se
Vill man köpa ett sig­ne­rat examplar av boken kan man kon­tak­ta någon av för­fat­tar­na. Gunnel nås på gunnelcarlson56@gmail.com

Snödroppar – En galantofil kärlekshistoria

Blåblomma (Ceratostigma plumbaginoides). Foto: Torbjörn Söderlund.

Lucka 1 – blåblomma

Årets förs­ta lucka i Skånekretsens jul­ka­len­der 2020 är ett bidrag från hedersle­da­mo­ten Torbjörn Söderlund:

Torbjörn Söderlund här – med­lem sedan 1969. Satt i sty­rel­sen några år och skrev i med­lems­bla­det. Otaliga är de växtar­ter som man som aktiv ama­tör hin­ner prova. Vilken som fått äran att kal­las bäst har vari­e­rat. Den jag nu valt ut har varit med hos oss ända från bör­jan och upp­fyl­ler många av de krav som vi kan stäl­la på en ide­a­lisk trädgårdsväxt.

En låg­vux­en perenn, behag­ligt grön stör­re delen av året. Med klar­blå blom­ning från augusti till okto­ber, inte över­då­dig men vac­ker. Täcker mar­ken där den står, ald­rig ett ogräs, ald­rig ohyra eller sjuk­dom, krä­ver ingen göd­sel, endast ned­klipp­ning om våren. Och seg­li­vad som få, har nu stått på plats i sex­tio­fy­ra år utan att svik­ta, utan att breda ut sig otillå­tet.

Växten heter Ceratostigma plum­ba­gi­no­i­des, på svens­ka blå­blom­ma. Ovanlig i Sverige när vi satte den men nu kän­ner väl många den. Står här i sten­lägg­ning­en intill ingångsdörren.

Läs mer om Torbjörn Söderlunds latin­skrift här på skanekretsen.se

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Kretsen ställer in p.g.a. covid-19

Bästa med­lem­mar i Skånekretsen!

P.g.a. det rådan­de pan­de­mi­lä­get i Skåne (och i övri­ga Sverige) med skärp­ta restrik­tio­ner för att hindra/minska smitt­sprid­ning måste vi tyvärr stäl­la vi in den inpla­ne­ra­de före­läs­ning­en tis­da­gen den 24:e novem­ber. Vi kom­mer av samma anled­ning inte hel­ler att spela in den på plats.

Vi fort­sät­ter att pla­ne­ra för våren. Det pre­li­mi­nä­ra pro­gram­met kom­mer ni att hitta i nästa num­mer av med­lems­bla­det. Inför våren ska vi göra vad vi kan för att hitta alter­na­tiv med digi­ta­la före­läs­ning­ar som inte inne­bär smit­to­risk för någon inblandad.

Men vi hop­pas såklart att läget ljus­nar så att vi snart kan ses igen!
Och ni som har låna­de böc­ker hemma får behål­la dessa ett tag till …

Vi sak­nar er, våra möten och våra föreläsare. 💚

Planering pågår just nu för fullt för en jul­ka­len­der på web­ben i vintermörkret.

mvh Lena Eidevall
för sty­rel­sen i STA Skånekretsen

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Växtmarknader hemma hos i september 2020

Vår van­li­ga och väl­be­sök­ta växt­mark­nad i sep­tem­ber kan inte genom­fö­ras. För att ändå ge möj­lig­het att köpa/sälja väx­ter av varand­ra har vi frå­gat våra med­lem­mar om de kan tänka sig att öppna sin träd­gård och ha för­sälj­ning hemma.

Här är några av de ama­tör­träd­går­dar som har växtmarknad/försäljning hemma i sep­tem­ber 2020. Hör av dig om du är med­lem och vill sälja väx­ter hemma i september.

5–6 september kl. 10–16

Inger Andersson, Helsingborg

Görarpsvägen 168, Helsingborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–22 74 44.
Försäljning av peren­ner och buskar.

Lena Hyllander & Maria Andersson, Helsingborg

Odlingslott vid Blygatan, Helsingborg. Skyltar vid parkering.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0707–16 53 83.
Många peren­ner till för­sälj­ning, bland annat Althaea offi­ci­na­lis, Asarum epi­gy­num ‘Takasago-Saishin’, Campanula zang­e­zu­ra, Codonopsis sp., Leonurus car­di­aca ‘Grobbebol’, Polemonium cae­ru­le­um (vit & blå), Sisyrinchium stri­a­tum, Valeriana offi­ci­na­lis, Veratrum nig­rum.

Marie & Jan-Åke Larsson, Staffanstorp

Kvarntorps Trädgårdsställningar.
Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 070–650 12 91.
Försäljning av växt­stöd och betong­fi­gu­rer och ‑bord.
Läs mer på www.kvarntorp.com

Rogers Plantshop, Trelleborg

Lillevångsvägen 9, Trelleborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–41 31 30.
Öppnar upp både träd­gård, växt­hus och båg­hall och där hit­tar du mas­sor av ovan­li­ga medel­havs­väx­ter, Skånes störs­ta sor­te­ring av kak­tus och sucku­len­ter, öken­ros och Plumeria med mera.
Läs mer på www.rogersplantshop.se

Sebbarps planthandel, Sebbarp

Sebbarp 503, Löberöd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 076–009 05 52 (Henrik & Carina).
Försäljning av egen­upp­drag­na rodo­dendron och aza­le­or från frön och sticklingar.

Peter & Stina Linder, Linders plantskola, Hörby

Köinge 6902, Hörby.
4 km syd­ost Hörby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0733–51 87 16.
Försäljning av ovan­li­ga väx­ter, både lig­no­ser och peren­ner. Arboretum att gå runt i.
Läs mer på www.lindersplantskola.se

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Obs! Lördag kl. 11–16 och sön­dag kl. 11–14.
Bamsholmsvägen 15, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

 • Ulrika Johansson, Gärds Köpinge.
 • Ulf Sill, Mörrum.
 • Larz Danielsson, Hammarstrand.
  Spezialplant.
  Läs mer på spezialplant.nu
 • Gerben Tjeerdsma, Vargaslätten.
  Gerbianska trädgården.
  Läs mer på gerbianska.com
 • Boel Thorsell, Byxelkrok.
  B´STRÖÖ träd och buskar.
  Läs mer på bstrootradobuskar.se
 • Eric Breed, Lisse, Holland.
  Läs mer på tulippictures.eu
 • Börje Fransson, Finspång.
 • Monica & Peter Knutsson, Oxelösund.
 • Pia & Johnny Karlsson, Pålsboda.
 • Stellan Johansson, Laholm.
 • Jaap Hoogenbosch, Polen.

12 september kl. 10–15

Aceratum, Kåseberga

Carina och Thord som tidi­ga­re hade Ulriksdals Trädgård på Kivik har nu flyt­tat till Kåseberga och dri­ver i liten skala en plant­sko­la med ett myc­ket stort sor­ti­ment av japans­ka lönnar.
Peppingevägen 67–17, Kåseberga.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0708–70 61 00.
Klockan 10 och 14 ges en kor­ta­re infor­ma­tion om det fasci­ne­ran­de lönn-släk­tet. Cirka 100 olika sor­ter i olika storlekar.
Se sor­ti­ments­lis­ta på http://www.edafos.se/tradgard/plantskola/acer/sortiment%20-%20lonnar.pdf
Erbjudande: 3 val­fria små­plan­tor 30–60 cm för 750 kr (nor­malpris 300 kr/st.). Dessa plan­tor är märk­ta med stor­lek ”P9” i sortimentslistan.
Läs mer på www.edafos.se/tradgard

Galanthus 'Dionysus'. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2020

Denna höst kom­mer med all san­no­lik­het fler­ta­let av våra pla­ne­ra­de sam­man­koms­ter behö­va stäl­las in eller stäl­las om. Vi pla­ne­rar redan nu för att ersät­ta våra van­li­ga före­drag med inspe­la­de föreläsningar/besök och alter­na­ti­va aktiviteter.

 • Onsdag 23 september
  Mona Wembling – digi­talt träd­gårds­be­sök (video).
 • Lördag 24 oktober
  Preliminärt en vis­ning av någon trädgård.
 • Tisdag 24 november
  Marie Widén om fri­landsor­kidéer. INSTÄLLT (vi hop­pas kunna erbju­da den före­läs­ning­en nästa år).
 • Söndag 24 januari
  Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13.

I okto­ber hade vi en före­läs­ning med Claus Dalby inpla­ne­rad, men det före­dra­get är fram­flyt­tat till nästa höst.

Mötet 24 janu­a­ri bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Läs mer om före­lä­sar­na i hös­tens med­lems­blad.

Plats (om vi kan ha något nor­malt före­drag i Alnarp): Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Söndag 6 september
Den van­li­ga växt­mark­na­den 6 sep­tem­ber kan tro­li­gen inte genom­fö­ras med nuva­ran­de pan­de­mi­re­kom­men­da­tio­ner. I stäl­let kom­mer några med­lem­mar att ha för­sälj­ning hemma lör­da­gen den 5 sep­tem­ber, sön­da­gen den 6 sep­tem­ber samt lör­da­gen den 12 sep­tem­ber. Läs mer här på www.skanekretsen.se/vaxtmarknad-hemma-2020/

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Beställ från Gullmarsfjordens plantskola hösten 2020

Var och en gör sin beställ­ning till Tommy Ahnby från Gullmarsfjordens plant­sko­las lis­tor som ni hit­tar nedan. Ni får en fak­tu­ra från Tommy.
Glöm inte: Namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress OCH att det är till Skånekretsens leve­rans. Beställ senast 15 september!

Inventeringslista
Tillägg till inventeringslistan

Vi ord­nar gemen­sam frakt till Skåne. Fraktkostnaden blir cirka 15–30 kr/växt. Växterna kom­mer till Kvarntorp, Jan-Åke Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp, och häm­tas där. Vi hör av oss när väx­ter­na kan hämtas.

Frågor?
Kontakta Jan-Åke på jan-ake@kvarntorp.com eller tele­fon 070–650 12 91.

Tusen Trädgårdar 2020. Foto: Dan Abelin.

Tusen Trädgårdar 28 juni 2020

Söndagen den 28 juni är det dags för Tusen Trädgårdar 2020 – dagen då Sverige att visar upp sin mång­fald av träd­går­dar genom att öppna upp för besök. Av årets drygt 600 med­ver­kan­de träd­går­dar finns 130 i Skåne och drygt 30 av dessa är trädgårdsamatörer.

I år har näm­li­gen Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och Tusen Trädgårdar slu­tit ett avtal som inne­bär att STA nu är en sam­ar­bets­part­ner i detta rikstäc­kan­de pro­jekt. Huvudarrangörer av Tusen Trädgårdar 2020 är Trädgårdsriket, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

De skåns­ka träd­går­dar­na hit­tar man genom att söka på Trädgårdsrikets webb­plats.

Obs! Följ de rekom­men­da­tio­ner som Tusen Trädgårdar har satt upp i och med covid-19-pan­de­min. Läs mer i denna pdf.

Besök i Vargaslätten 2013. Foto: Dan Abelin.

Resa till Vargaslätten och Gerbens plantskola 24 juni 2020

Skånekretsen har ju varit tvung­na att inskrän­ka sin verk­sam­het i dessa virus­ti­der. Men här kom­mer en möj­lig­het att besö­ka Vargaslätten, Simlångsdalen, med Gerben Tjeerdsmas plant­sko­la i en liten grupp av föreningsmedlemmar.

Förutsättningen är för­stås att var och en för egen del anser att det är möj­ligt uti­från Folkhälsomyndighetens råd, är frisk, kan ta sig dit i egen bil och är beredd på att hålla avstånd under alla akti­vi­te­ter under utom­hus­be­sö­ket. Guidningen i par­ken inne­bär gång i ter­räng, bit­vis brant.

Tid: Onsdagen den 24 juni. Vi träf­fas vid ingång­en från plant­sko­lan cirka kl. 11. Exakt tid kommer.

Pris

Kostnad: 490 kr/person. Kostnad för ett par: 650 kr (en bok).
I kost­na­den ingår fika med kaffe, ost­fral­la, kaka och dryck, cirka 30 minu­ters före­läs­ning om Sigfrid Ericson, guid­ning i par­ken ca 1,5 timme, besök i stor­stu­gan samt boken Sigfrid Ericson och Vargaslätten av Jan Jörnmark.

Anmälan

Välkommen med anmä­lan till Ingrid (ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 0733–14 77 81). Anmälan är bin­dan­de och ska göras senast 12 juni 2020.

Efter anmä­lan kom­mer sna­rast besked om du kom­mit med och efter detta måste inbe­tal­ning ske senast 17 juni till bank­gi­ro 354‑7114 eller med swish 1234 6777 04. Ange namn och Vargaslätten.

Vi kan vara högst tjugo per­so­ner och om någon får för­hin­der gäl­ler Skånekretsens skanekretsen.se/resevillkor.

Med en för­hopp­ning att det ska bli ett min­nesvärt besök.

Reseledare

Ingrid Sjöberg och Thorbjörn Andersson

Webbadress

Vargaslätten: vargaslatten.se
Gerbianska träd­går­den: gerbianska.com