Senaste inlägg

Grekisk tulpan (Tulipa orphanidea). Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2022

Detta är vad vi hop­pas kunna genom­fö­ra under våren 2022. Kolla för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na, resor­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Läs om våra rese­vill­kor på skanekretsen.se/resevillkor Mer infor­ma­tion läggs även ut löpan­de här på nätet.

 • Söndag 23 janu­a­ri 2022 kl. 13
  Medelhavsväxter med Peter Englander. Om kons­ten att odla det omöj­li­ga. Zoom-föreläsning.
 • Lördag 19 feb­ru­a­ri 2022 kl. 08–17
  Traditionell resa till Vintergække-/Galanthus-week­endGartneriet Spiren (Själland, Danmark).
 • Söndag 6 mars 2022 kl. 13
  Årsmöte. Conny Assarsson berät­tar där­ef­ter om hur barr­väx­ter kan ge färg och form i träd­går­den. Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Tisdag 5 april 2022 kl. 19
  Lökar och alpi­ner i Göteborgs bota­nis­ka träd­gård. Johan Nilson berät­tar om lök- och alpin­sam­ling­en. Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Tisdag 26 april 2022 kl. 18
  Vårens förs­ta ”Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar”. Tivoliparken, Kristianstad.
 • Söndag 1 maj 2022 kl. 11–13
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning.
 • Lördag 14 maj 2022
  Årets förs­ta öppna trädgårdar.
 • Söndag 15 maj 2022
  Vårfest i Alnarpsparken.
 • Tisdag 17 maj 2022 kl. 18
  Vårens andra ”Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar”. Alnarp.
 • Lördag–söndag 28–29 maj 2022
  Tvådagarsresa till växt­mark­na­den i Kolding och dans­ka trädgårdar.
 • Tisdag 7 juni 2022 kl. 18
  Vårens tred­je ”Byte av träd­gårds­tan­kar – vand­ring­ar”. Koloniområdet Citadellet, Landskrona.
Rosmarin (bild från PxHere.com)

Medelhavsväxter (23 januari 2022)

Vårens förs­ta före­läs­ning i Skånekretsen går av sta­peln sön­dag 23 janu­a­ri kloc­kan 13.00. Tyvärr gör pan­de­min det omöj­ligt för oss att ha mötet i Alnarp. Det blir där­för ytter­li­ga­re ett Zoom-föredrag.

Om kons­ten att odla det omöj­li­ga, Livet i solen och Medelhavsträdgård på svens­ka är några av tit­lar­na på böc­ker som Peter Englander skri­vit. Han bor i Simrishamn, där han dri­ver Apotekarns träd­gård som är en rik­tig medel­havs­o­as. Mitt i vin­tern kom­mer han att ge oss en doft av ros­ma­rin, tim­jan och gre­kisk madonnalilja.

Tid: Söndag 23 janu­a­ri 2022 kloc­kan 13.
Plats: Zoom. Om du som med­lem vill följa före­dra­get via Zoom måste du anmä­la dig senast fre­dag kväll den 21 janu­a­ri 2022 till lena@eidevall.se. Då får du en länk skic­kad till dig via mejl under lördagen.

Foto från PxHere.

Stures trädgård 25 maj 2021. Foto: Sture Bengtsson.

Rhododendron (5 december 2021)

Höstens sista före­läs­ning i Skånekretsen går av sta­peln sön­dag 5 decem­ber kloc­kan 13.00.

Sture Bengtsson är hor­to­nom och hans park­lik­nan­de träd­gård med rodo­dendron, mag­no­li­or och myc­ket annat har många fasci­ne­rats av. Korsningarna för att få fram vac­kert indu­ment på under­si­dan av rodo­dendro­nens blad är väl­kän­da. Denna sön­dag kom­mer att hand­la mest om rododendron.

Tid: Söndag 5 decem­ber 2021 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2021

Vi har beställt 45 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 13 oktober.

Då kom­mer dess­utom Håkan Wallander dit och före­lä­ser om jord.

 1. Allium amet­hysti­num ’Red Mohican’, ame­tist­lök, röd, 1 st./25:-
 2. Allium atro­pur­pu­re­um, vin­lök, mörk­röd, 5 st./40:-
 3. Allium cae­ru­le­um, azur­lök, him­mels­blå, 5 st./15:-
 4. Allium ’Millenium’, 1 st./35:-
 5. Allium nea­po­li­ta­num (syn. Allium cowa­nii), nea­pellök, vit, 5 st./10:-
 6. Anemone × lip­si­ensis, sva­velsip­pa, ljus­gul, 1 st./20:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Lismore Blue’, vit­sip­pa, 1 st./35:-
 8. Camassia qua­mash, ätlig stjärn­hy­a­cint, blå­li­la, 5 st./10;-
 9. Crocus chry­sant­hus ’Gipsy Girl’, bägar­kro­kus, 5 st./15:-
 10. Crocus ’Ladykiller’ (Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’), 5 st./40:-
 11. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, 5 st./10:-
 12. Fritillaria pon­ti­ca, pon­tisk klock­lil­ja, 1 st./20:-
 13. Galanthus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flore Pleno’, fylld snö­drop­pe, 10 st./55:-
 14. Galanthus ’S. Arnott’, 2 st./40:-
 15. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Harmony’, blå våri­ris, 5 st./10:-
 16. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Natascha’, vit våri­ris, 5 st./25:-
 17. Muscari auche­ri ’Blue Magic’, per­sisk pärl­hy­a­cint, 5 st./10:-
 18. Muscari lati­fo­li­um, bred­bla­dig pärl­hy­a­cint, två­fär­gad, 5 st./10:-
 19. Muscari neg­lectum, mörk pärl­hy­a­cint, svart, 5 st./20:-
 20. Narcissus ’Brooke Ager’, 5 st./30:-
 21. Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Arctic Bells’, 5 st./25:-
 22. Narcissus × incom­pa­ra­bi­lis ’Bella Vista’, stjärn­nar­ciss, 5 st./40:-
 23. Narcissus poe­ticus ’Actaea’, pingst­lil­ja, 5 st./45:-
 24. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Elka’, vit påsk­lil­ja, 5 st./25:-
 25. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Mount Hood’, klas­sisk och vit påsk­lil­ja, 5 st./30:-
 26. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Baby Moon’, 5 st./15:-
 27. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, blek påsktrum­pet, 5 st./25:-
 28. Narcissus ’Sabrosa’, 5 st./15:-
 29. Puschkinia scil­lo­i­des (syn. Puschkinia liba­no­ti­ca), pors­lins­hy­a­cint, 10 st./15:-
 30. Scilla bifo­lia ’Alba’, tidig blå­stjär­na, 10 st./25:-
 31. Scilla for­be­sii (syn. Chionodoxa sie­hei), vår­stjär­na, 5 st./10:-
 32. Scilla litar­di­e­rei, dal­ma­tisk blå­stjär­na, ”blå och spe­ci­ell blom­ma”, 5 st./20:-
 33. Tulipa bake­ri ’Lilac Wonder’, syren­tul­pan, liten och rosa­li­la, 5 st./20:-
 34. Tulipa clu­si­a­na f. dini­ae ’Tubergen’s Gem’, guld­tul­pan, gul/röd, 5 st./20:-
 35. Tulipa ’Cream Cocktail’, två nyan­ser av gult, 5 st./25:-
 36. Tulipa (Darwinhybrid-Gruppen) ’Daydream’, lju­so­ran­ge, 5 st./25:-
 37. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Fly Away’, röd lil­je­tul­pan med gul kant, 5 st./25:-
 38. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Marilyn’, röd/vit lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 39. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Pieter de Leur’, röd lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 40. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’White Triumphator’, vit lil­je­tul­pan, 5 st./30:-
 41. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Sena Fylldblommiga Gruppen) ’Black Hero’, fylld och mörk, 5 st./30:-
 42. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Triumph-Gruppen) ’Gavota’, gul/mörkröd tri­umftul­pan, 5 st./25:-
 43. Tulipa humi­lis ’Eastern Star’, viol­tul­pan, mörk­ce­ri­se, 5 st./20:-
 44. Tulipa ’Moonlight Girl’, ljus­gul, 5 st./30:-
 45. Tulipa syl­ve­stris, vild­tul­pan, gul, 5 st./20:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som tidi­ga­re år. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Tid: Onsdag 13 okto­ber 2021 kloc­kan 19.
Plats: Källarsalen, AF-bor­gen, Sandgatan 2, Lund (hiss finns).
Karta på Google Maps.

Parkering på gångav­stånd finns på Mårtenstorget. Det finns också par­ke­rings­ga­rage under Ica Malmborgs (Clemenstorget) eller vid Västra Stationstorget. Cirka 500 meters gång från Lunds cen­tral­sta­tion, om du kom­mer med kollektivtrafik.

Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

Vattenhushållning i trädgården (7 september 2021)

Höstens förs­ta före­läs­ning i Skånekretsen går av sta­peln tis­dag 7:e sep­tem­ber kl. 19.00 via Zoom.

Rubriken är ”Vattenhushållning i träd­går­den” med Nina Steiner från VA Syd, där man har flera aktu­el­la pro­jekt kring hur vi till­sam­mans kan göra plats för vatt­net. Om du vill se och höra före­dra­get anmä­ler du dig via mejl till lena@eidevall.se senast på mån­dag 6 sep­tem­ber, så får du län­ken till föreläsningen.

Tid: Tisdag 7 sep­tem­ber 2021 kloc­kan 19. Via Zoom.
Plats: Zoom.

Bild: Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

Lund stadsparken augusti 2021. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2021

Vi hop­pas att hös­tens före­läs­ning­ar kan ges på Alnarp. På grund av pan­de­min är det ännu inte möj­ligt att boka några loka­ler, så vi med­de­lar klock­slag och lokal efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na finns i med­lems­bla­det.

 • Tisdag 24 augusti kloc­kan 18.00
  Stadsparken i Lund. Detta är den förs­ta i en serie vand­ring­ar i park­mil­jö, för att utby­ta träd­gårds­tan­kar, träf­fas och lära känna andra med­lem­mar. Ingången Högevallsgatan/Svanevägen är mötesplats.
 • Lördag 28 augusti
  Resa med buss till södra Halland.
 • Söndag 5 sep­tem­ber kloc­kan 11–13
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning.
 • Tisdag 7 sep­tem­ber kloc­kan 19 via Zoom
  Vattenhushållning i träd­går­den. Representant från VA Syd pre­sen­te­rar pro­jek­tet ”Tusen drop­par” som drivs till­sam­mans med Riksförbundet Svensk Trädgård.
 • Söndag 19 sep­tem­ber kloc­kan 11–14
  Frökurs hos Anita Lassing i Väggarp.
 • Söndag 26 sep­tem­ber kloc­kan 15
  Besök hos Peter Linder, Köinge 6902, Hörby.
 • Onsdag 13 okto­ber kloc­kan 19
  Lökmöte och Håkan Wallander före­lä­ser om jord. På grund av byte av leve­ran­tör av lökar och att bok­ning av lokal inte kan ske innan med­lems­bla­det trycks så kom­mer ytter­li­ga­re infor­ma­tion att ges på vår webb­plats och Facebook.
 • Torsdag 14 oktober
  Trädvandring med Patrick Bellan i Millenieskogen i Lindängelunds rekre­a­tions­om­rå­de. – INSTÄLLD. Nytt datum till våren.
 • Torsdag 11 november
  Peter Korn berät­tar om upp­bygg­na­den av träd­går­den i Klinta.
 • Söndag 5 december
  Sture Bengtsson om rododendron.
 • Söndag 23 janu­a­ri kloc­kan 13
  Medelhavsväxter med Peter Englander.
Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Beställ från Gullmars­fjordens plantskola 2021

Även i höst finns det möj­lig­het till en gemen­sam trans­port av beställ­da väx­ter från Tommy Ahnbys plant­sko­la i Gullmarsfjorden.

Var och en gör sin beställ­ning till Tommy från Gullmarsfjordens plant­sko­las listor.

Ni hit­tar dessa här: http://www.stabod.se/?page_id=510 (Obs! Det är pro­blem med denna webb­plats för tillfället.)

Filer finns även att ladda här nedan:
Inventeringslista 2021 (ODS-for­mat)
Inventeringslista 2021 (pdf-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (Excel-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (pdf-for­mat)

Ni får en fak­tu­ra från Tommy. Tommys e‑postadress är gullmarsfjord@gmail.com
Glöm inte: Namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress OCH att det är till Skånekretsens leve­rans. Beställ senast 15 september!

Vi ord­nar gemen­sam frakt till Skåne. Fraktkostnaden blir cirka 15–30 kr/växt. Växterna kom­mer till Kvarntorp, Jan-Åke Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp, och häm­tas där. Vi hör av oss när väx­ter­na kan hämtas.

Frågor?
Kontakta Ingrid Sjöberg via ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 073–314 77 81.

Eller angå­en­de hämt­ning­en hos Jan-Åke via jan-ake@kvarntorp.com eller tele­fon 070–650 12 91.

Taiwanskugglilja (Tricyrtis formosana). Foto: Dan Abelin.

Resa till södra Halland 28 augusti 2021

Följ med STA Skånekretsen på en dags­re­sa till södra Halland lör­da­gen den 28 augusti.

Vi besö­ker tre privatträdgårdar:

Vi äter lunch under dagen och avslu­tar med inköps­be­sök i Birgit Udsens plant­sko­la i Horsabäck – Horsabäck Perenner.

Vi pla­ne­rar att åka med buss, halv­full. Pris inklu­si­ve lunch är 500 kronor.

Vill du följa med? Vi hop­pas det! Vi ser med nuva­ran­de pan­de­mi- lik­som vac­ci­na­tions­lä­ge hopp­fullt fram mot att resan skall gå att genom­fö­ra. Alla som föl­jer med är för­stås fris­ka från virus­sym­tom. Skulle någon känna sjuk­doms­tec­ken går det bra att avbo­ka intill en timme före avfärd med åter­be­tal­ning av kostnad.

Anmäl dig sna­rast och senast 10 augusti till Anita Lassing-Johansson, anita_lassing@hotmail.com eller 0702–89 53 80. Vi åter­kom­mer direkt med besked. Inbetalning av kost­nad till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114 senast 20 augusti.

Välkomna!
Anita Lassing-Johansson & Ingrid Sjöberg

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Växtmarknad hos Ulrika Johansson 19 juni 2021

Skånekretsens van­li­ga växt­mark­nad i maj kunde tyvärr inte genom­fö­ras p.g.a. dåva­ran­de restrik­tio­ner. Men träd­gård­s­ama­tö­ren Ulrika Johansson öpp­nar åter­i­gen sin träd­gård i Gärds Köpinge och har för­sälj­ning hemma hos sig nu i juni.

Den 19 juni 2021 mel­lan kloc­kan 10–15 kom­mer Ulrika Johansson att ha en växt­för­sälj­ning hemma hos sig i Gärds Köpinge (Skåne) igen.

Lördag 19 juni 2021 kl. 10–15

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Bamsholmsvägen 15, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

 • Ulrika Johansson, Gärds Köpinge.
 • Ulf Sill, Mörrum.
  Woodlandväxter.
 • Larz Danielsson, Hammarstrand.
  Spezialplant.
  Läs mer på spezialplant.nu
 • Boel Thorsell, Byxelkrok.
  B´STRÖÖ träd och buskar.
  Läs mer på bstrootradobuskar.se
 • Börje Fransson, Finspång.
 • Monica & Peter Knutsson, Oxelösund.
 • Pia & Johnny Karlsson, Pålsboda.
 • Stellan Johansson, Laholm.
 • Jaap Hoogenbosch, Dobiegniew, Polen.
 • Karl Kristensen & Gunda Tøfting Kristensen, Stagstrup, Danmark.
  Läs mer på kalle‑k.dk – kan tyvärr inte komma p.g.a. Danmarks coronaregler.
 • Ib Nielsen, Ringsted, Danmark.
 • Steffen Munck-Hansen, Danmark.
  Rhododendron.
 • Gunnar Hansson.
 • Håkan Stenström, Sköldinge.
  Lindbro Trädgård.
  Läs mer på lindbro.net
 • Haide & Thomas Mellgren, Vänersborg.
 • Henrik Åström & Carina Fritzell, Sebbarp.
  Sebbarps planthandel.
 • Bo Thøger Christensen, Jyllinge, Danmark. – kan tyvärr inte komma p.g.a. Danmarks coronaregler.
 • Johnny Svensson, Fågelmara.
  Rhododendron.
 • Gunilla Malmström, Ekeby.
 • Kerstin Pettersson, Tyresö.
 • Pia Persson, Östra Tommarp.
 • Gerben Tjeerdsma, Vargaslätten.
  Gerbianska Trädgården.
  Läs mer på gerbianska.com
 • Susanne & Jürgen Peters, Uetersen, Tyskland.
  Staudengärtnerei Peters.
  Läs mer på alpine-peters.de

Sillvagnen kom­mer att fin­nas på plats med mat som i fjol.

Varmt väl­kom­na till Gärds Köpinge!

Givetvis föl­jer både köpa­re och säl­ja­re gäl­lan­de råd och restriktioner.