Senaste inlägg

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2021

Vi har beställt 45 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 13 oktober.

Då kom­mer dess­utom Håkan Wallander dit och före­lä­ser om jord.

 1. Allium amet­hysti­num ’Red Mohican’, ame­tist­lök, röd, 1 st./25:-
 2. Allium atro­pur­pu­re­um, vin­lök, mörk­röd, 5 st./40:-
 3. Allium cae­ru­le­um, azur­lök, him­mels­blå, 5 st./15:-
 4. Allium ’Millenium’, 1 st./35:-
 5. Allium nea­po­li­ta­num (syn. Allium cowa­nii), nea­pellök, vit, 5 st./10:-
 6. Anemone × lip­si­ensis, sva­velsip­pa, ljus­gul, 1 st./20:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Lismore Blue’, vit­sip­pa, 1 st./35:-
 8. Camassia qua­mash, ätlig stjärn­hy­a­cint, blå­li­la, 5 st./10;-
 9. Crocus chry­sant­hus ’Gipsy Girl’, bägar­kro­kus, 5 st./15:-
 10. Crocus ’Ladykiller’ (Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’), 5 st./40:-
 11. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, 5 st./10:-
 12. Fritillaria pon­ti­ca, pon­tisk klock­lil­ja, 1 st./20:-
 13. Galanthus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flore Pleno’, fylld snö­drop­pe, 10 st./55:-
 14. Galanthus ’S. Arnott’, 2 st./40:-
 15. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Harmony’, blå våri­ris, 5 st./10:-
 16. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Natascha’, vit våri­ris, 5 st./25:-
 17. Muscari auche­ri ’Blue Magic’, per­sisk pärl­hy­a­cint, 5 st./10:-
 18. Muscari lati­fo­li­um, bred­bla­dig pärl­hy­a­cint, två­fär­gad, 5 st./10:-
 19. Muscari neg­lectum, mörk pärl­hy­a­cint, svart, 5 st./20:-
 20. Narcissus ’Brooke Ager’, 5 st./30:-
 21. Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Arctic Bells’, 5 st./25:-
 22. Narcissus × incom­pa­ra­bi­lis ’Bella Vista’, stjärn­nar­ciss, 5 st./40:-
 23. Narcissus poe­ticus ’Actaea’, pingst­lil­ja, 5 st./45:-
 24. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Elka’, vit påsk­lil­ja, 5 st./25:-
 25. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Mount Hood’, klas­sisk och vit påsk­lil­ja, 5 st./30:-
 26. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Baby Moon’, 5 st./15:-
 27. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, blek påsktrum­pet, 5 st./25:-
 28. Narcissus ’Sabrosa’, 5 st./15:-
 29. Puschkinia scil­lo­i­des (syn. Puschkinia liba­no­ti­ca), pors­lins­hy­a­cint, 10 st./15:-
 30. Scilla bifo­lia ’Alba’, tidig blå­stjär­na, 10 st./25:-
 31. Scilla for­be­sii (syn. Chionodoxa sie­hei), vår­stjär­na, 5 st./10:-
 32. Scilla litar­di­e­rei, dal­ma­tisk blå­stjär­na, ”blå och spe­ci­ell blom­ma”, 5 st./20:-
 33. Tulipa bake­ri ’Lilac Wonder’, syren­tul­pan, liten och rosa­li­la, 5 st./20:-
 34. Tulipa clu­si­a­na f. dini­ae ’Tubergen’s Gem’, guld­tul­pan, gul/röd, 5 st./20:-
 35. Tulipa ’Cream Cocktail’, två nyan­ser av gult, 5 st./25:-
 36. Tulipa (Darwinhybrid-Gruppen) ’Daydream’, lju­so­ran­ge, 5 st./25:-
 37. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Fly Away’, röd lil­je­tul­pan med gul kant, 5 st./25:-
 38. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Marilyn’, röd/vit lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 39. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Pieter de Leur’, röd lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 40. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’White Triumphator’, vit lil­je­tul­pan, 5 st./30:-
 41. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Sena Fylldblommiga Gruppen) ’Black Hero’, fylld och mörk, 5 st./30:-
 42. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Triumph-Gruppen) ’Gavota’, gul/mörkröd tri­umftul­pan, 5 st./25:-
 43. Tulipa humi­lis ’Eastern Star’, viol­tul­pan, mörk­ce­ri­se, 5 st./20:-
 44. Tulipa ’Moonlight Girl’, ljus­gul, 5 st./30:-
 45. Tulipa syl­ve­stris, vild­tul­pan, gul, 5 st./20:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som tidi­ga­re år. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Tid: Onsdag 13 okto­ber 2021 kloc­kan 19.
Plats: Källarsalen, AF-bor­gen, Sandgatan 2, Lund (hiss finns).
Karta på Google Maps.

Parkering på gångav­stånd finns på Mårtenstorget. Det finns också par­ke­rings­ga­rage under Ica Malmborgs (Clemenstorget) eller vid Västra Stationstorget. Cirka 500 meters gång från Lunds cen­tral­sta­tion, om du kom­mer med kollektivtrafik.

Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

Vattenhushållning i trädgården (7 september 2021)

Höstens förs­ta före­läs­ning i Skånekretsen går av sta­peln tis­dag 7:e sep­tem­ber kl. 19.00 via Zoom.

Rubriken är ”Vattenhushållning i träd­går­den” med Nina Steiner från VA Syd, där man har flera aktu­el­la pro­jekt kring hur vi till­sam­mans kan göra plats för vatt­net. Om du vill se och höra före­dra­get anmä­ler du dig via mejl till lena@eidevall.se senast på mån­dag 6 sep­tem­ber, så får du län­ken till föreläsningen.

Tid: Tisdag 7 sep­tem­ber 2021 kloc­kan 19. Via Zoom.
Plats: Zoom.

Bild: Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

Lund stadsparken augusti 2021. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2021

Vi hop­pas att hös­tens före­läs­ning­ar kan ges på Alnarp. På grund av pan­de­min är det ännu inte möj­ligt att boka några loka­ler, så vi med­de­lar klock­slag och lokal efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na finns i med­lems­bla­det.

 • Tisdag 24 augusti kloc­kan 18.00
  Stadsparken i Lund. Detta är den förs­ta i en serie vand­ring­ar i park­mil­jö, för att utby­ta träd­gårds­tan­kar, träf­fas och lära känna andra med­lem­mar. Ingången Högevallsgatan/Svanevägen är mötesplats.
 • Lördag 28 augusti
  Resa med buss till södra Halland.
 • Söndag 5 sep­tem­ber kloc­kan 11–13
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning.
 • Tisdag 7 sep­tem­ber kloc­kan 19 via Zoom
  Vattenhushållning i träd­går­den. Representant från VA Syd pre­sen­te­rar pro­jek­tet ”Tusen drop­par” som drivs till­sam­mans med Riksförbundet Svensk Trädgård.
 • Söndag 19 sep­tem­ber kloc­kan 11–14
  Frökurs hos Anita Lassing i Väggarp.
 • Söndag 26 sep­tem­ber kloc­kan 15
  Besök hos Peter Linder, Köinge 6902, Hörby.
 • Onsdag 13 okto­ber kloc­kan 19
  Lökmöte och Håkan Wallander före­lä­ser om jord. På grund av byte av leve­ran­tör av lökar och att bok­ning av lokal inte kan ske innan med­lems­bla­det trycks så kom­mer ytter­li­ga­re infor­ma­tion att ges på vår webb­plats och Facebook.
 • Torsdag 14 oktober
  Trädvandring med Patrick Bellan i Millenieskogen i Lindängelunds rekre­a­tions­om­rå­de. – INSTÄLLD. Nytt datum till våren.
 • Torsdag 11 november
  Peter Korn berät­tar om upp­bygg­na­den av träd­går­den i Klinta.
 • Söndag 5 december
  Sture Bengtsson om rododendron.
 • Söndag 23 janu­a­ri kloc­kan 13
  Medelhavsväxter med Peter Englander.
Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Beställ från Gullmars­fjordens plantskola 2021

Även i höst finns det möj­lig­het till en gemen­sam trans­port av beställ­da väx­ter från Tommy Ahnbys plant­sko­la i Gullmarsfjorden.

Var och en gör sin beställ­ning till Tommy från Gullmarsfjordens plant­sko­las listor.

Ni hit­tar dessa här: http://www.stabod.se/?page_id=510 (Obs! Det är pro­blem med denna webb­plats för tillfället.)

Filer finns även att ladda här nedan:
Inventeringslista 2021 (ODS-for­mat)
Inventeringslista 2021 (pdf-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (Excel-for­mat)
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan 2021 (pdf-for­mat)

Ni får en fak­tu­ra från Tommy. Tommys e‑postadress är gullmarsfjord@gmail.com
Glöm inte: Namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress OCH att det är till Skånekretsens leve­rans. Beställ senast 15 september!

Vi ord­nar gemen­sam frakt till Skåne. Fraktkostnaden blir cirka 15–30 kr/växt. Växterna kom­mer till Kvarntorp, Jan-Åke Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp, och häm­tas där. Vi hör av oss när väx­ter­na kan hämtas.

Frågor?
Kontakta Ingrid Sjöberg via ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 073–314 77 81.

Eller angå­en­de hämt­ning­en hos Jan-Åke via jan-ake@kvarntorp.com eller tele­fon 070–650 12 91.

Taiwanskugglilja (Tricyrtis formosana). Foto: Dan Abelin.

Resa till södra Halland 28 augusti 2021

Följ med STA Skånekretsen på en dags­re­sa till södra Halland lör­da­gen den 28 augusti.

Vi besö­ker tre privatträdgårdar:

Vi äter lunch under dagen och avslu­tar med inköps­be­sök i Birgit Udsens plant­sko­la i Horsabäck – Horsabäck Perenner.

Vi pla­ne­rar att åka med buss, halv­full. Pris inklu­si­ve lunch är 500 kronor.

Vill du följa med? Vi hop­pas det! Vi ser med nuva­ran­de pan­de­mi- lik­som vac­ci­na­tions­lä­ge hopp­fullt fram mot att resan skall gå att genom­fö­ra. Alla som föl­jer med är för­stås fris­ka från virus­sym­tom. Skulle någon känna sjuk­doms­tec­ken går det bra att avbo­ka intill en timme före avfärd med åter­be­tal­ning av kostnad.

Anmäl dig sna­rast och senast 10 augusti till Anita Lassing-Johansson, anita_lassing@hotmail.com eller 0702–89 53 80. Vi åter­kom­mer direkt med besked. Inbetalning av kost­nad till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114 senast 20 augusti.

Välkomna!
Anita Lassing-Johansson & Ingrid Sjöberg

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Växtmarknad hos Ulrika Johansson 19 juni 2021

Skånekretsens van­li­ga växt­mark­nad i maj kunde tyvärr inte genom­fö­ras p.g.a. dåva­ran­de restrik­tio­ner. Men träd­gård­s­ama­tö­ren Ulrika Johansson öpp­nar åter­i­gen sin träd­gård i Gärds Köpinge och har för­sälj­ning hemma hos sig nu i juni.

Den 19 juni 2021 mel­lan kloc­kan 10–15 kom­mer Ulrika Johansson att ha en växt­för­sälj­ning hemma hos sig i Gärds Köpinge (Skåne) igen.

Lördag 19 juni 2021 kl. 10–15

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Bamsholmsvägen 15, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

 • Ulrika Johansson, Gärds Köpinge.
 • Ulf Sill, Mörrum.
  Woodlandväxter.
 • Larz Danielsson, Hammarstrand.
  Spezialplant.
  Läs mer på spezialplant.nu
 • Boel Thorsell, Byxelkrok.
  B´STRÖÖ träd och buskar.
  Läs mer på bstrootradobuskar.se
 • Börje Fransson, Finspång.
 • Monica & Peter Knutsson, Oxelösund.
 • Pia & Johnny Karlsson, Pålsboda.
 • Stellan Johansson, Laholm.
 • Jaap Hoogenbosch, Dobiegniew, Polen.
 • Karl Kristensen & Gunda Tøfting Kristensen, Stagstrup, Danmark.
  Läs mer på kalle‑k.dk – kan tyvärr inte komma p.g.a. Danmarks coronaregler.
 • Ib Nielsen, Ringsted, Danmark.
 • Steffen Munck-Hansen, Danmark.
  Rhododendron.
 • Gunnar Hansson.
 • Håkan Stenström, Sköldinge.
  Lindbro Trädgård.
  Läs mer på lindbro.net
 • Haide & Thomas Mellgren, Vänersborg.
 • Henrik Åström & Carina Fritzell, Sebbarp.
  Sebbarps planthandel.
 • Bo Thøger Christensen, Jyllinge, Danmark. – kan tyvärr inte komma p.g.a. Danmarks coronaregler.
 • Johnny Svensson, Fågelmara.
  Rhododendron.
 • Gunilla Malmström, Ekeby.
 • Kerstin Pettersson, Tyresö.
 • Pia Persson, Östra Tommarp.
 • Gerben Tjeerdsma, Vargaslätten.
  Gerbianska Trädgården.
  Läs mer på gerbianska.com
 • Susanne & Jürgen Peters, Uetersen, Tyskland.
  Staudengärtnerei Peters.
  Läs mer på alpine-peters.de

Sillvagnen kom­mer att fin­nas på plats med mat som i fjol.

Varmt väl­kom­na till Gärds Köpinge!

Givetvis föl­jer både köpa­re och säl­ja­re gäl­lan­de råd och restriktioner.

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Öppna trädgårdar 12–13 juni 2021

Riksmötet i Skåne 2021 är inställt, men till­sam­mans med träd­gårds­ä­gar­na har vi beslu­tat att under hel­gen den 12–13 juni ändå väl­kom­na er alla som läng­tar efter att besö­ka lika­sin­nan­de, utby­ta erfa­ren­he­ter, hand­la väx­ter och umgås utom­hus – om än på respekt­fullt avstånd.

Tjugo träd­gårds­ä­ga­re, sprid­da över hela Skåne, har för­be­rett sig på att ta emot besök. Med egna bilar kan var och en pla­ne­ra sin egen trädgårdsrunda.

Pdf med hel­gens öppna trädgårdar.
Pdf med över­sikts­kar­ta över hel­gens öppna trädgårdar.

Öppet 12–13 juni 2021 kl. 10–16 där inget annat anges. Förhandsboka tid där så anges.

1 Sture Bengtsson

Ö. Vemmenhög 51, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0737–174009.
Gårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av bland annat rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö: mandarin­gran, kej­sar­träd och många mag­no­li­or och rodo­dendron med fint indument.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

2 Anna & Rickard Carlsson

Ängeltoftavägen 111, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–168087.
Stor, artrik träd­gård på lan­det med myc­ket peren­ner, bland annat hostor bland bus­kar och träd. Fruktträdgård, kök­s­land, dam­mar och en park­lik­nan­de del med nya bus­kar, träd och böl­jan­de häc­kar. Det finns ett stort växt­hus med pryd­nads­väx­ter, plan­te­rings­bord och sitt­plats samt ett mind­re växthus.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.

3 Bo Ekström & Anne-Marie Göransson

Majgatan 5, Helsingborg. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–1718489.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar. Rumsindelning med många arter. Spaljéer med kläng­väx­ter. Takplantering med peren­ner. Cornus, Viburnum, flera olika mag­no­li­or, Stewartia, krydd­bus­kar, mispel med flera. Många sitt­plat­ser och nytt lusthus.

Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.

Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.

4 Anna & Ulf Hemdal

Jonstorpsvägen 238, Allerum. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 072–7229203, 070–6457668.
Öppet endast lördag.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar: bloms­ter­kor­nell, mag­no­lia, ett gam­malt val­nöts­träd ger skydd mot väs­tan­vin­den och skug­ga åt väx­ter­na i wood­lan­det. Antalet rodo­dendron blir allt fler, främst små japans­ka aza­le­or. Sticklingar står på till­växt. Rikligt med pio­ner, såväl busk­pi­o­ner som doft­pi­o­ner. Stenparti med bland annat iri­sar och som­mar­tul­pa­ner (T. spren­ge­ri).

Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.

Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.

5 Gun & Dan Jeppsson

Axeltorp Vikens gård 3298, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0709–281101.
En lum­mig, lant­lig träd­gård på cirka 5000 kvm med utblic­kar mot land­ska­pet. Skogen skyd­dar mot star­ka vin­dar och bidrar till ett gynn­samt mikrokli­mat. Här trivs bland andra katal­pa och bloms­ter­kor­nell. Ett stort urval av kle­ma­tis och rosor sving­ar sig upp­för por­ta­ler. Tidig vår blom­mar jul­ro­sor, följt av pio­ner, gil­le­nia i stora skyar, över­då­di­ga fingerborgsblommor.

Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.

Hos Dan och Gun Jeppsson. Privat foto.

6 Anders & Yvonne Johnsson

Sveagatan 3, Munka-Ljungby. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2939276.
Öppet 10–18.
En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

7 Lennart & Kerstin Karlsson

Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0734–055250.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Valnötsträd och orm­has­sel från 1980-talet. Växthus och vin­ter­träd­gård som bru­kas året runt. Små sitt­plat­ser i olika delar av träd­går­den. Idag har vi många olika peren­ner: ett stort antal hostor, olika lund- och sur­jord­sväx­ter. Rododendronsläktet (rodo­dendron och japans­ka aza­le­or) har de senas­te åren ökat stort i antal några genom egen förökning.

Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.

Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.

8 Jan-Åke & Marie Larsson

Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6501291.
En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvm och plan­te­ra­de 500 tujor som läskydd. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd, rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. Växtstöden har vi gjort själ­va. Många väx­ter har varit favo­ri­ter: kle­ma­tis, rodo­dendron, pio­ner, rosor. Projektet nu är att för­sö­ka göra ett litet arbo­re­tum. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

9 Ann Margreth Richard Lundgren & Jan-Erik Lundgren

Grangårdsgatan 5, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–8323828.
Öppet 10–18.
Villaträdgård på 785 kvm med lite nivåskill­na­der. Mycket sten, natursten, skif­fer och byas­ten. Vintergröna väx­ter, peren­ner och träd som till exem­pel syd­bok och näs­duksträd. Damm med litet vat­ten­fall som por­lar behag­ligt och ger ro. Armeringsmattor som bil­dar sta­ket och växt­stöd och även andra saker i rost. ”Skelett” av både tujor och ros­tig plåt med kläng­väx­ter i.

Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.

Hos Ann Margreth Richard Lundgren och Jan-Erik Lundgren. Privat foto.

10 Vibeke & Jan Nilsson

Forestad 4004, Ljungbyhed. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2692848.
En park­lik­nan­de träd­gård i sko­gen med behag­ligt kli­mat för rodo­dendron, pri­mu­lor, Trillium och hostor. Generösa ytor ger plats för träd såsom bloms­ter­kor­nel­ler, glanskörs­bär, sken­ka­me­lia, katsu­ra, gul­bla­digt kor­stör­ne och mag­no­li­or. Träden är samplan­te­ra­de med rosor, kle­ma­tis, pio­ner, gil­le­nia, lund­doc­ka, akan­tus, nävor. Köksträdgård med ter­rass­od­ling och bän­kar med frösådder.

Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.

Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.

11 Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0702–520511.
Villaträdgård med ter­ras­ser. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion som has­selört, mur­grö­na, mysk­mad­ra, ekbrä­ken, lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. Överallt möts man av väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar som orm­has­sel, röd­bla­dig has­sel, vildin­sam­la­de arter av pio­ner, lön­nar, rön­nar, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd. Utanför var­dags­rum­mets skyd­dan­de tak växer enbarr­stall, Pinus monop­hyl­la.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

12 Kaj & Marguerite Nordkvist

Ringvägen 25, Vinslöv. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 044–81872, 0763–246991.
En lum­mig träd­gård på 1000 kvm med sling­ran­de gång­ar kan­ta­de med natursten. Trädgården inne­hål­ler flera olika träd, barr­väx­ter, rodo­dendron och ett stort antal peren­ner. Favoriten är hosta som det finns ett hund­ra­tal av. Här rin­ner en liten bäck som leder till en damm med fis­kar. På den lite tor­ra­re fram­si­dan finns sten­par­ti och tråg med små växter.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.

13 Mona Odelbrink & Gert Persson

Björnstorpsvägen 200, Dösjebro. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0703–228808.
En gam­mal träd­gård på 6000 kvm i lant­lig miljö som är under åter­upp­bygg­nad. Perennrabatter med många arter, träd­gårds­land och några gamla frukt­träd. En stor damm och rik­tigt stora bux­boms­bus­kar, sil­ver­pä­ron, kor­stör­ne, pape­goj­bus­ke, ull­ung­rönn med flera. En ny spaljé/pergola, som avgräns­ning till gran­ne, med olika klät­ter­väx­ter, peren­ner och bus­kar. Det pågår stän­digt nya pro­jekt och planteringar.

Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.

Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.

14 Birgitta & Lennart Olofsson

Axeltorp 3289, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0721–743134.
Stor träd­gård som grän­sar till skog och med utsikt över åker och äng. Rum med olika karak­tär, bland annat grus­gård och natur­li­ka plan­te­ring­ar med kor­nell, tulpan­träd, mag­no­li­or med peren­ner som hostor, orm­bun­kar och orkidéer, ovan­li­ga frö­såd­da träd, blom­migt, ätligt och eget smide. Rododendrontjärn, spar­ris­land, ros­grot­ta, dia­bas med mera finns i vårt stora gröna paradis.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.

15 Inger & Mikael Persson

Konga 1276, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–3725054.
Stora, gamla träd som mag­no­lia, man­chu­risk val­nöt och blod­bok ger karak­tär. Trädgården har var­samt för­ny­ats. Mjuka gång­ar och torv­par­ti­er har ska­pats där sock­blom­mor, jul­ro­sor, hostor och orm­bun­kar domi­ne­rar men även pio­ner. I en damm med näck­ros, kan vi följa troll­slän­dor och sala­mandrar. En bäck och en liten bro har till­kom­mit. Här växer även ätbart som has­sel och äkta kas­tanj som upp­skat­tas av ekor­rar. Björnbär, körs­bärsplom­mon och salm­bär (ja!), äpp­le­träd och minikiwi.

Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.

Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.

16 Lise-Lotte & Mike Pierce

Sotehusvägen 11–0, Skurup. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0733–403806.
Förhandsanmälan. Ingen till­gäng­lig toalett.
Trädgården på 5546 kvm är en här­lig bland­ning av konst­när­lig­het och bota­nisk träd­gård, med en stor sam­ling peren­ner, bus­kar och träd. 1992 fick träd­går­den Sydsvenskans pris som Skånes vack­ras­te träd­gård. Många av väx­ter­na i träd­går­den är egna frö­såd­der, bland annat gink­go­träd och ame­ri­kanskt svart val­nöts­träd. Stora sam­ling­ar av rosor, dag­lil­jor, kle­ma­tis, hostor, pio­ner, busk­pi­o­ner, lil­jor, tak­lök, flox med flera. På vin­tern fram­trä­der de form­klipp­ta figu­rer­na i träd­går­den som mest när de täcks med ett lager lysan­de snö.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.

17 Birgitta & Göran Rosendahl

Åsbogatan 14, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6183503.
En träd­gård på cirka 850 kvm med ovan­li­ga väx­ter, strikt form­klipp­ta barr­väx­ter, sling­ran­de gång­ar under upp­vux­na rodo­dendron, damm med vat­ten­fall och oran­ge­ri. Entréplanet har cypres­ser i geo­met­ris­ka for­mer bland hög­res­ta, stra­ma gra­nit­block. Blomsterkornell och blå­regn mju­kar upp. Genom en port möts man av en fro­dig gröns­ka och nedan­för bre­der träd­går­den ut sig i eta­ger ner till Rönne å. Bland ovan­li­ga träd kan näm­nas narr­bus­ke. Här sam­sas rosor och kle­ma­tis och små rari­te­ter som Persicaria micro­cep­ha­la ’Purple fantasy’.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.

18 Kerstin & Lars Sjörén

Mejselvägen 8, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–510135.
En vil­la­träd­gård på cirka 1000 kvm med flera rabat­ter, damm med guld­fis­kar, sling­ran­de gång­ar mm. Tomten vet­ter mot en skogs­bac­ke med stora bokar som ska­par ett ”tak” över en del av träd­går­den. I oran­ge­ri­et över­vint­rar alla Medelhavsväxterna. Det finns många sitt­plat­ser, ta gärna med egen fika­korg. Trädgården har två eta­ger som för­binds med en trap­pa. Även mind­re nivåskill­na­der finns. För mer info och bil­der goog­la på Kerstin och Lars träd­gård Hässleholm

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.

19 Lars & Annika Svensson

Skivarp 1647, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0701–498351.
Vägbeskrivning: Inne i Skivarp, kör söderut på Krabbeholmsvägen, när asfal­ten tagit slut lig­ger går­den till höger.
Några hund­ra meter från syd­kus­ten bor Annika och Lars Svensson. Här finns många bus­kar och träd som är exo­tis­ka även med skåns­ka mått mätt, en del är egen för­ök­ning med frön och stick­ling­ar. En kine­sisk sekvo­ja har hun­nit bli tre meter hög. Här hit­tar man också kej­sar­träd, tul­panträd, ambra­träd, skruvro­bi­ni­an ’Twisty Baby’, pagod­kor­nell, kinesträd, fri­lands­kle­ro­dendron. Den lilla banan­plan­tan får för­stås vin­ter­skydd i form av fri­go­lit och gun­ne­ran täcks med ett par balar halm. En liten (än så länge) trum­petran­ka blom­mar i brand­gult i juli.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.

20 Birgitta Liljedahl Andersson & Eric Andersson

Storgatan 9, Bromölla. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0763–293041.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Tomten på 1376 kvm lig­ger nära Ivösjön och Valjeviken i nord­öst­ra Skåne. Växtzon mel­lan 1 och 0. Sju träd­gårds­rum är for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. De vin­ter­grö­na väx­ter­na utgör stom­me och mot­tot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, 140 sor­ter rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Öppna trädgårdar 2021

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer i vår och sommar!

Söndag 16 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Sture Bengtsson

Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har på sena­re år utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Bambu och många ovan­li­ga träd gör detta till en spän­nan­de plats mitt i det öppna jord­bruks­land­ska­pet. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på går­den, som till exem­pel man­da­ring­ran, kej­sar­träd och mäng­der av rodo­dendron och magnolior.
Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Söndag 23 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Rolf och Ulla Nilsson

Villaträdgård med en natur­lig slutt­ning som fått ter­ras­ser av natursten och torv. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion. Bland annat mysk­mad­ra, ekbrä­ken lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. En lund i träd­gårds­for­mat! De sling­ran­de gång­ar­na pas­se­rar flera rum med olika karak­tär och väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar, vildin­sam­la­de arter av busk- och ört­pi­o­ner, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd.
Rolf och Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

Jan-Åke och Marie Larsson

En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvadrat­me­ter. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.
Jan-Åke och Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Anders & Yvonne Johnsson

En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.
Anders & Yvonne Johnsson, Sveagatan 3, Munka-Ljungby,
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Öppet kl. 10–17.

Eric & Birgitta Andersson

Sju träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mottot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, buskros­ling, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, stor sam­ling av hostor med mera.
Eric & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Andreas Rödseth

Välkommen till vår gans­ka nya träd­gård med fler­ta­let rum som vi sedan 2004 arbe­tar med att bygga upp och för­bätt­ra. På vår stora tomt på cirka 15000 kvadrat­me­ter är hälf­ten så gott som klar. Här hit­tar ni mäng­der av olika rodo­dendron, mag­no­li­or och spän­nan­de träd. Vi har ett stort intres­se av att hitta träd som är spe­ci­el­la och att bygga upp vårt arbo­re­tum. Ni hit­tar olika rum som till exem­pel wood­land, exo­tis­ka hör­nan, barr, ätli­ga hör­nan, bär- och frukt­lun­den och kame­li­a­lin­jen. De rum som är under upp­bygg­nad är bam­bu­s­väng­en, ekhör­net, plom­mon­körs­bärs­gång­en, euka­lyp­tus­sväng­en, Kina- och Japanhörnet och dam­men. Välkommen till Hjortshögs Arboretum!
Andreas Rödseth, Hjortshögsvägen 473, Mörarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.

Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.

Helgen 12–13 juni 2021

Tjugo olika skåns­ka träd­går­dar har öppet denna helg då det egent­li­gen skul­le ha varit ett riksmö­te i Skåne. Mer infor­ma­tion om de öppna träd­går­dar­na dessa dagar finns här.

Söndag 20 juni 2021

Öppet kl. 10–16.

Kristina & Bengt Landahl – Almas hus

Det bör­ja­de för fyr­tio år sedan med ett litet hus invid grus­vä­gen mel­lan Gislöv och riks­väg 12. Tomten var 211 kvadrat­me­ter stor, inklu­si­ve huset.
Successivt utvid­ga­des tom­ten och är nu nära 5000 kvadrat­me­ter. I den äldre delen har nya träd hun­nit växa sig stora och skän­ker skug­ga åt väx­ter­na i markskik­tet som står tätt, tätt. Vid trä­dens fot blom­mar nar­cis­ser och klock­hy­a­cint. Även bus­kar skän­ker färg åt rabat­ter­na, röd­bla­dig has­sel, gul ben­ved och alm, vit­blom­man­de pärlbuske.
På den nyas­te delen plan­te­ra­de vi ett tjog med körs­bärsplom­mon, Prunus cera­si­fe­ra. Avsikten var att skapa en lund som skul­le sila den vind som stän­digt sve­per över Österlen. Nu, tjugo år sena­re, utgör den vår ”skog”. Mitt i träd­går­den upp­för­des ett ått­kan­tigt lust­hus. Genom detta ska­pa­des sikt­lin­jer som löper genom hela trädgården.
Kristina & Bengt Landahl, Gnalövsvägen 64/Gnalöv 318, Simrishamn.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Almas hus. Foto: Thorbjörn Andersson.

Almas hus – hos Landahls i Gnalöv. Foto: Thorbjörn Andersson.

Tulpanhav i Botaniska trädgården, Lund, april 2020. Foto: Dan Abelin.

Köp benmjöl från Skånekretsen 2021

Första hel­gen i maj skul­le vi ha haft vår växt­mark­nad – ett van­ligt år. Men detta år är ju ytter­li­ga­re ett ovan­ligt år. I år kom­mer man där­e­mot åter­i­gen att kunna köpa ben­mjöl på några utval­da plat­ser i Skåne.

För vi vet att många av er bru­kar passa på att köpa sin spann med ben­mjöl på en före­läs­ning eller på vårens växt­mark­nad. Därför har vi ord­nat så att ni även i år ska kunna köpa ben­mjöl genom Skånekretsen, trots att alla akti­vi­te­ter ställts in.

 • Jan-Åke Larsson (tele­fon 0706501291) har ett stör­re för­råd ben­mjöl hemma hos sig utan­för Staffanstorp. Öppet fre­da­gar kl. 13–18 och annars efter överenskommelse.
 • För er som bor läng­re norrut finns ett mind­re lager hos Eivor Johansson i Landskrona (tele­fon 0735272879).
 • För er i Mellanskåne har vi ett litet lager utan­för Eslöv hos Anita Lassing (tele­fon 0702895380).
 • För er som bor på östra sidan finns ett mind­re lager hos Lena Eidevall (tele­fon 0727111895) söder om Furuboda (Yngsjö).
 • Och för er som bor i syd­väst finns även ett mind­re lager hos Maj-Lis Åkesson (tele­fon 0760867118) i Vellinge.

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma dit och hur du ska hitta. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter (80 kro­nor per spann).

Riksmötet 2021 INSTÄLLT

Riksmötet 2021 inställt

Vi har i STA Skånekretsens sty­rel­se beslu­tat att stäl­la in årets pla­ne­ra­de riksmö­te i Ystad 11–13 juni. Det sam­man­tag­na pan­de­mi­lä­get med smitt­sprid­ning, restrik­tio­ner och för­skju­ten vac­ci­na­tions­takt gör att vi fat­tat detta beslut redan nu innan påsk.

Det är med tungt hjär­ta vi skic­kar detta brev till er. Precis som alla som anmält sig till mötet har vi verk­li­gen sett fram emot ett riksmö­te i Skåne. Nu läm­nar vi istäl­let över sta­fett­pin­nen till Älvsborgskretsen, den krets som ska ta vid efter oss. Och vi hop­pas att Sällskapet Trädgårdsamatörerna ska kunna träf­fas där under som­ma­ren 2022.

Som ni alla vet gäl­ler fort­satt skärp­ta restrik­tio­ner p.g.a. covid-19 med max­i­malt 8 del­ta­ga­re vid all­män­na sam­man­koms­ter, offent­li­ga till­ställ­ning­ar och pri­va­ta till­ställ­ning­ar i loka­ler utan­för det egna hem­met (som fest­lo­ka­ler). Vaccineringen har av många olika anled­ning­ar dra­git ut mer på tiden än myn­dig­he­ter­na hop­pa­des på initialt.
Folkhälsomyndigheten bedö­mer att det finns risk för ännu en smitt­sprid­ningstopp (tred­je vågen) under våren 2021 – en kraf­tig ökning är redan på gång i stora delar av landet.

Vi ser allt­så inget som tyder på att läget kom­mer att för­änd­ras de när­mast kom­man­de måna­der­na på ett sätt som gör det möj­ligt att hålla ett riksmö­te, hur gärna vi än hade öns­kat det. Vi måste med­ver­ka till att begrän­sa smitt­sprid­ning­en och sätta alla del­ta­ga­res hälsa i förs­ta rummet.

Denna infor­ma­tion läggs ut på vår webb­plats och på Facebook sam­ti­digt som detta mejl skic­kas ut.

Alla som anmält sig till riksmö­tet i Ystad får peng­ar­na tillbaka.

Separat infor­ma­tion skic­kas ut till de träd­gårds­ä­ga­re som skul­le öpp­nat sina träd­går­dar under riksmötet.

Ta hand om er!

Med för­hopp­ning om ett fint träd­gårds­år för alla!
Lena Eidevall
ord­fö­ran­de STA Skånekretsen