Öppna trädgårdar 2024

I Pierces trädgård. Privat foto.

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer under våren och som­ma­ren 2024! Observera att många träd­gård­s­ama­tö­rer även kom­mer att ha öppen träd­gård i år i sam­band med Tusen träd­går­dar (30 juni).

25 maj kl. 11–12

Kristina & Christer Olsson, Näsum

I träd­går­den finns ett fler­tal stora perenn­plan­te­ring­ar, en mängd för­som­mar­vack­ra bus­kar och träd, damm, fågel­v­ol­jä­rer och myc­ket mer. Den som vill kan också kika på fif­fi­ga lös­ning­ar för regnvattenskörd.
Obs! Trädgården är tyvärr inte fram­kom­lig med rull­stol eller rullator.
Kristina & Christer Olsson, Stuevägen 7, Näsum.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Familjen Olssons trädgård i Näsum. Privat foto.
Familjen Olssons träd­gård i Näsum. Privat foto.

25 maj kl. 10–16 + 26 maj kl. 10–15

Marie Elise Nilsson, Maglasäte

Min träd­gård är en del­vis gam­mal träd­gård som är på gång att byg­gas om. Här finns nu köks­träd­gård med krydd­land, bär­bus­kar och frukt­träd. I växt­hu­set finns per­si­ka, nek­tar­in­träd och fikon som sam­sas med toma­ter och gurka. Det finns gång­ar med por­ta­ler där dru­vor och minikiwi växer. Mitt oran­ge­ri anslu­ter till en före detta snic­ke­ri­verk­stad som i dag är en utställ­nings­lo­kal där du kan se Gun-Britt Carlssons ”Lera och sånt” och mina natur­fo­ton. I TrädgårdsAmatören nr 1/ 2023 fanns det en höst­bild som vann 1:a pris i kate­go­rin Årets specialtema.
Marie Elise Nilsson, Maglasäte 308, Höör.
Telefon 0733–68 38 12.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Marie Elise Nilsson i Maglasäte. Privat foto.
Hos Marie Elise Nilsson i Maglasäte. Privat foto.

26 maj

Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög

Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med sam­ling­ar av rho­do­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på går­den, som till exem­pel man­da­ring­ran, kej­sar­träd och mäng­der av rodo­dendron och magnolior.
Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp.
Telefon 0737–17 40 09.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sture Bengtsson (baksidan) i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Hos Sture Bengtsson (bak­si­dan) i Östra Vemmenhög. Privat foto.

26 maj + 9 juni kl. 10–17

Erik & Marianne Gyllstedt, Nällevad

Trädgården på cirka 2500 kvm är omgi­ven av ängar och hagar. Den är inde­lad i rum som avgrän­sas av häc­kar och per­go­la. Tomten slut­tar med trap­por, murar och gångsti­gar. Det är fro­digt och bloms­ter­rikt med rodo­dendron, japans­ka lön­nar, rosor, kle­ma­tis och perenner.
Erik & Marianne Gyllstedt, Nällevadsvägen 116, Skurup.
Telefon 0709–43 30 50.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.
Hos Gyllstedts i Nällevad. Privat foto.

8 juni kl. 10–17

Kerstin & Lennart Karlsson, Tjörnarp

Vår träd­gård har vuxit fram under mer än 40 år från små­barns­ti­den med stor gräs­mat­ta till nuva­ran­de utform­ning. Små sitt­plat­ser i olika delar av träd­går­den. Valnötsträd och orm­has­sel som vi plan­te­ra­de bland det förs­ta vi gjor­de i träd­går­den är i dag ”full­vux­na”. Växthus och vin­ter­träd­gård som bru­kas året runt. I dag har vi många olika peren­ner: ett stort antal hostor, olika lund- och sur­jord­sväx­ter. Rododendronsläktet (rodo­dendron, aza­lea och japansk aza­lea) har de senas­te åren ökat stort.
Kerstin & Lennart Karlsson, Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp.
Telefon 0734–05 52 50.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

I Lennart & Kerstin Karlssons trädgård. Privat foto.
I Lennart & Kerstin Karlssons träd­gård. Privat foto.

8 juni kl. 10–17

Ewa Mellerström & Lars-Johan Malmgren, Hörby

Trädgården, som är wood­landin­spi­re­rad, bör­ja­de anläg­gas för cirka tret­tio år sedan. Den består bland annat av rodo­dendron, mag­no­li­or, Stewartia, japans­ka lön­nar och orm­bun­kar, men också väx­ter som klät­ter­ro­sor, pio­ner, hor­ten­sia och lil­jor. Trädgården är på drygt 1000 kvm och har sitt­grup­per i sol och skug­ga. Ni hit­tar oss på Skolgatan 10, med entré på Komministergatan 23 i Hörby.
Ewa Mellerström & Lars Malmgren, Skolgatan 10, Hörby
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

I Mellerströms och Malmgrens trädgård. Privat foto.
I Mellerströms och Malmgrens träd­gård. Privat foto.

26 maj + 7 juli + efter överenskommelse

Kerstin & Lars Sjörén, Hässleholm

En vil­la­träd­gård på cirka 1000 kvm med sten­lägg­ning, gång­ar, oran­ge­ri, damm med guld­fis­kar med mera. Mycket peren­ner, bland annat medelhavsväxter.
Kerstin & Lars Sjörén, Mejselvägen 8, Hässleholm.
Telefon 0705–51 01 35.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

I Sjöréns trädgård i Hässleholm. Privat foto.
I Sjöréns träd­gård i Hässleholm. Privat foto.

9 juni + 7 juli

Lise-Lotte & Mike Pierce, Skurup

I denna över 5000 kvm stora träd­gård med egen sjö och spän­nan­de konst­verk, ryms en stor mängd träd, bus­kar, udda peren­ner, allt från ett ame­ri­kanskt svart val­nöts­träd till pio­ner, rosor, dag­lil­jor, lil­jor med mera. Rumsindelning med form­klipp­ta bus­kar och stor köks­träd­gård. Något för varje årstid.
Lise-Lotte & Mike Pierce, Sotehusvägen 11–0, Skurup.
Telefon 0707–19 79 70.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Pierce (backen). Privat foto.
Hos Pierce (bac­ken). Privat foto.
I Pierces trädgård. Privat foto.
I Pierces träd­gård. Privat foto.

15–16 juni kl. 10–17

Anders Johnsson, Munka-Ljungby

Trädgården på 1218 kvm reno­ve­ra­des kraf­tigt 2009, ett växt­hus bygg­des också då. Många olika väx­ter plan­te­ra­des, med ton­vikt på sådant som är vac­kert till­sam­mans under en läng­re tid. Barr och mini­barr, ljung, orm­bun­kar, hostor, ber­be­ris, tak­lö­kar, lön­nar, judasträd, delosper­ma, kak­tu­sar, mar­torn, alun­rot, perenner.
Anders Johnsson, Sveagatan 3, Munka-Ljungby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.
Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

7 juli kl. kl. 10–17

Lars & Annika Svensson, Skivarp

Trädgården lig­ger nära syd­kus­ten men vin­dar­na kan vara obarm­här­ti­ga. I skydd av omgi­van­de häc­kar kan grän­ser­na för vad som kan odlas tes­tas. Kejsarträd, tul­panträd, ambra­träd, fri­lands­kle­ro­dendron och gun­ne­ra har kla­rat sig bra under de sju år som de bott här. Med täck­ning under vin­tern kla­rar sig till och med en bananplanta.
Lars & Annika Svensson, Skivarp 1647, Skivarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

I Lars & Annika Svenssons trädgård. Privat foto.
I Lars & Annika Svenssons träd­gård. Privat foto.

28 juli kl. 11–17

Charlotte Røisland, Malmö

Detta är en träd­gård som jag hål­ler på att bygga upp från grun­den, sedan 2019. Tanken är att träd­går­den ska ha olika rum, med odling och rum för avkopp­ling, med olika sitt­plat­ser run­tom i träd­går­den. Jag är väl­digt glad i kon­tras­ter och blad­for­mer, men även i blom­man­de väx­ter. Här finns en här­lig bland­ning av japans­ka lön­nar, hostor och olika brä­ken. Även olika sol­ra­bat­ter med blom­mor för våra pol­li­na­tö­rer. Jag för­sö­ker skapa en träd­gård med så myc­ket liv som möjligt.
Charlotte Røisland, Gudmundsgatan 28, Malmö.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Charlotte Røisland, Malmö. Privat foto.
Hos Charlotte Røisland, Malmö. Privat foto.

13 augusti kl. 11–17

Gunnar Juliusson & Karin Karlsson, Åkarp

Vår gans­ka stora träd­gård (mer än 2000 kvm) i Åkarp var frukt­od­ling för hund­ra år sedan. Vi gil­lar träd, och har nu ett tio­tal frukt­träd, ett tju­go­tal japans­ka lön­nar, ett tio­tal mag­no­li­or, pelar­bo­kar, troll- och orm­has­sel, näs­duksträd, glanskörs­bär, man­del- och mull­bärs­träd, bon­sai-alm och gul­bla­dig alm, kor­stör­ne, kas­tanj, val­nöt, gul­ved, ambra­träd, vindru­vor, olika bus­kar, rosor och gräs med mera. Vi har en damm med guld­fis­kar vars antal redu­ce­ras av gäs­tan­de häger, och för­sök till form­klipp­ning. Perenner, spar­ris- och grön­saks­land käm­par mot sniglarna.
Gunnar Juliusson & Karin Karlsson, Alnarpsvägen 25, Åkarp.
Telefon 0707–79 23 04.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Juliusson & Karlsson. Privat foto.
Hos Juliusson & Karlsson. Privat foto.

25 augusti kl. 12–18

Anna & Ulrik Laurén, Södra Sandby

Trädgården inne­hål­ler snirk­lan­de gång­ar med åter­bru­kat sten­ma­te­ri­al, per­go­lor, myc­ket perenn­ra­bat­ter och rosor, lite van­li­ga och ovan­li­ga träd och bus­kar, köks­träd­gård, ett växt­hus, stort ute­rum för över­vint­ring av väx­ter, många medel­havs­väx­ter, pelar­go­ner och annat i kruka, en ung­doms­hör­na, en plan­te­rings­hör­na och ett utekök. Vi har många olika sitt­plat­ser, en swim­ming­pool och enbart 15 kvm gräs­mat­ta. Vi för­sö­ker tänka håll­bart, hålla pri­set på anlägg­ning­en nere genom att göra det mesta själv, åter­bru­ka där det går och vi sam­lar vat­ten i stora cister­ner som vi använ­der till bevatt­ning. Se Instagram: @annavidtivolit.
Anna & Ulrik Laurén, Tivoligränden 8, Södra Sandby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

I Anna och Ulrik Lauréns trädgård. Privat foto.
I Anna och Ulrik Lauréns träd­gård. Privat foto.

Ring så öppnar vi efter överenskommelse

Rolf & Ulla Nilsson, Kågeröd

Villaträdgård med natur­lig slutt­ning. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion. Bland annat has­selört, mur­grö­na, mysk­mad­ra, ekbrä­ken, lund­doc­ka, blå­sip­por och många for­mer av vit­sip­por. En lund i trädgårdsformat!
Rolf & Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd.
Telefon 0702–52 05 11.

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Ulla och Rolf Nilsson, Kågeröd. Privat foto.
Hos Ulla och Rolf Nilsson, Kågeröd. Privat foto.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.