Senaste inlägg

Växtförsäljning i Gärds Köpinge 4 juli 2020

Växtmarknader hemma hos i september 2020

Vår van­li­ga och väl­be­sök­ta växt­mark­nad i sep­tem­ber kan inte genom­fö­ras. För att ändå ge möj­lig­het att köpa/sälja väx­ter av varand­ra har vi frå­gat våra med­lem­mar om de kan tänka sig att öppna sin träd­gård och ha för­sälj­ning hemma.

Här är några av de ama­tör­träd­går­dar som har växtmarknad/försäljning hemma i sep­tem­ber 2020. Hör av dig om du är med­lem och vill sälja väx­ter hemma i sep­tem­ber.

5–6 september kl. 10–16

Inger Andersson, Helsingborg

Görarpsvägen 168, Helsingborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–22 74 44.
Försäljning av peren­ner och bus­kar.

Lena Hyllander & Maria Andersson, Helsingborg

Odlingslott vid Blygatan, Helsingborg. Skyltar vid par­ke­ring.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0707–16 53 83.
Många peren­ner till för­sälj­ning, bland annat Althaea offi­ci­na­lis, Asarum epi­gy­num ‘Takasago-Saishin’, Campanula zang­e­zu­ra, Codonopsis sp., Leonurus car­di­aca ‘Grobbebol’, Polemonium cae­ru­le­um (vit & blå), Sisyrinchium stri­a­tum, Valeriana offi­ci­na­lis, Veratrum nig­rum.

Marie & Jan-Åke Larsson, Staffanstorp

Kvarntorps Trädgårdsställningar.
Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 070–650 12 91.
Försäljning av växt­stöd och betong­fi­gu­rer och ‑bord.
Läs mer på www.kvarntorp.com

Rogers Plantshop, Trelleborg

Lillevångsvägen 9, Trelleborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–41 31 30.
Öppnar upp både träd­gård, växt­hus och båg­hall och där hit­tar du mas­sor av ovan­li­ga medel­havs­väx­ter, Skånes störs­ta sor­te­ring av kak­tus och sucku­len­ter, öken­ros och Plumeria med mera.
Läs mer på www.rogersplantshop.se

Sebbarps planthandel, Sebbarp

Sebbarp 503, Löberöd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 076–009 05 52 (Henrik & Carina).
Försäljning av egen­upp­drag­na rodo­dendron och aza­le­or från frön och stick­ling­ar.

Peter & Stina Linder, Linders plantskola, Hörby

Köinge 6902, Hörby.
4 km syd­ost Hörby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0733–51 87 16.
Försäljning av ovan­li­ga väx­ter, både lig­no­ser och peren­ner. Arboretum att gå runt i.
Läs mer på www.lindersplantskola.se

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Obs! Lördag kl. 11–16 och sön­dag kl. 11–14.
Bamsholmsvägen 15, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

 • Ulrika Johansson, Gärds Köpinge.
 • Ulf Sill, Mörrum.
 • Larz Danielsson, Hammarstrand.
  Spezialplant.
  Läs mer på spezialplant.nu
 • Gerben Tjeerdsma, Vargaslätten.
  Gerbianska träd­går­den.
  Läs mer på gerbianska.com
 • Boel Thorsell, Byxelkrok.
  B´STRÖÖ träd och bus­kar.
  Läs mer på bstrootradobuskar.se
 • Eric Breed, Lisse, Holland.
  Läs mer på tulippictures.eu
 • Börje Fransson, Finspång.
 • Monica & Peter Knutsson, Oxelösund.
 • Pia & Johnny Karlsson, Pålsboda.
 • Stellan Johansson, Laholm.
 • Jaap Hoogenbosch, Polen.

12 september kl. 10–15

Aceratum, Kåseberga

Carina och Thord som tidi­ga­re hade Ulriksdals Trädgård på Kivik har nu flyt­tat till Kåseberga och dri­ver i liten skala en plant­sko­la med ett myc­ket stort sor­ti­ment av japans­ka lön­nar.
Peppingevägen 67–17, Kåseberga.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0708–70 61 00.
Klockan 10 och 14 ges en kor­ta­re infor­ma­tion om det fasci­ne­ran­de lönn-släk­tet. Cirka 100 olika sor­ter i olika stor­le­kar.
Se sor­ti­ments­lis­ta på http://www.edafos.se/tradgard/plantskola/acer/sortiment%20-%20lonnar.pdf
Erbjudande: 3 val­fria små­plan­tor 30–60 cm för 750 kr (nor­malpris 300 kr/st.). Dessa plan­tor är märk­ta med stor­lek ”P9” i sor­ti­ments­lis­tan.
Läs mer på www.edafos.se/tradgard

Galanthus 'Dionysus'. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2020

Denna höst kom­mer med all san­no­lik­het fler­ta­let av våra pla­ne­ra­de sam­man­koms­ter behö­va stäl­las in eller stäl­las om. Vi pla­ne­rar redan nu för att ersät­ta våra van­li­ga före­drag med inspe­la­de föreläsningar/besök och alter­na­ti­va akti­vi­te­ter.

 • Onsdag 23 sep­tem­ber
  Mona Wembling.
 • Lördag 24 okto­ber
  Preliminärt en vis­ning av någon träd­gård.
 • Tisdag 24 novem­ber
  Marie Widén om fri­landsor­kidéer.
 • Söndag 24 janu­a­ri
  Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13.

I okto­ber hade vi en före­läs­ning med Claus Dalby inpla­ne­rad, men det före­dra­get är fram­flyt­tat till nästa höst.

Mötet 24 janu­a­ri bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Läs mer om före­lä­sar­na i hös­tens med­lems­blad.

Plats (om vi kan ha något nor­malt före­drag i Alnarp): Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webb­plats.
Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Söndag 6 sep­tem­ber
Den van­li­ga växt­mark­na­den 6 sep­tem­ber kan tro­li­gen inte genom­fö­ras med nuva­ran­de pan­de­mi­re­kom­men­da­tio­ner. I stäl­let kom­mer några med­lem­mar att ha för­sälj­ning hemma lör­da­gen den 5 sep­tem­ber, sön­da­gen den 6 sep­tem­ber samt lör­da­gen den 12 sep­tem­ber. Läs mer här på www.skanekretsen.se/vaxtmarknad-hemma-2020/

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kväl­len.

Junimagnolia (Magnolia obovata). Foto: Dan Abelin.

Beställ från Gullmarsfjordens plantskola hösten 2020

Var och en gör sin beställ­ning till Tommy Ahnby från Gullmarsfjordens plant­sko­las lis­tor som ni hit­tar nedan. Ni får en fak­tu­ra från Tommy.
Glöm inte: Namn, tele­fon­num­mer, e‑postadress OCH att det är till Skånekretsens leve­rans. Beställ senast 15 sep­tem­ber!

Inventeringslista
Tillägg till inven­te­rings­lis­tan

Vi ord­nar gemen­sam frakt till Skåne. Fraktkostnaden blir cirka 15–30 kr/växt. Växterna kom­mer till Kvarntorp, Jan-Åke Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp, och häm­tas där. Vi hör av oss när väx­ter­na kan häm­tas.

Frågor?
Kontakta Jan-Åke på jan-ake@kvarntorp.com eller tele­fon 070–650 12 91.

Tusen Trädgårdar 2020. Foto: Dan Abelin.

Tusen Trädgårdar 28 juni 2020

Söndagen den 28 juni är det dags för Tusen Trädgårdar 2020 – dagen då Sverige att visar upp sin mång­fald av träd­går­dar genom att öppna upp för besök. Av årets drygt 600 med­ver­kan­de träd­går­dar finns 130 i Skåne och drygt 30 av dessa är träd­gård­s­ama­tö­rer.

I år har näm­li­gen Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och Tusen Trädgårdar slu­tit ett avtal som inne­bär att STA nu är en sam­ar­bets­part­ner i detta rikstäc­kan­de pro­jekt. Huvudarrangörer av Tusen Trädgårdar 2020 är Trädgårdsriket, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

De skåns­ka träd­går­dar­na hit­tar man genom att söka på Trädgårdsrikets webb­plats.

Obs! Följ de rekom­men­da­tio­ner som Tusen Trädgårdar har satt upp i och med covid-19-pan­de­min. Läs mer i denna pdf.

Besök i Vargaslätten 2013. Foto: Dan Abelin.

Resa till Vargaslätten och Gerbens plantskola 24 juni 2020

Skånekretsen har ju varit tvung­na att inskrän­ka sin verk­sam­het i dessa virus­ti­der. Men här kom­mer en möj­lig­het att besö­ka Vargaslätten, Simlångsdalen, med Gerben Tjeerdsmas plant­sko­la i en liten grupp av för­e­nings­med­lem­mar.

Förutsättningen är för­stås att var och en för egen del anser att det är möj­ligt uti­från Folkhälsomyndighetens råd, är frisk, kan ta sig dit i egen bil och är beredd på att hålla avstånd under alla akti­vi­te­ter under utom­hus­be­sö­ket. Guidningen i par­ken inne­bär gång i ter­räng, bit­vis brant.

Tid: Onsdagen den 24 juni. Vi träf­fas vid ingång­en från plant­sko­lan cirka kl. 11. Exakt tid kom­mer.

Pris

Kostnad: 490 kr/person. Kostnad för ett par: 650 kr (en bok).
I kost­na­den ingår fika med kaffe, ost­fral­la, kaka och dryck, cirka 30 minu­ters före­läs­ning om Sigfrid Ericson, guid­ning i par­ken ca 1,5 timme, besök i stor­stu­gan samt boken Sigfrid Ericson och Vargaslätten av Jan Jörnmark.

Anmälan

Välkommen med anmä­lan till Ingrid (ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 0733–14 77 81). Anmälan är bin­dan­de och ska göras senast 12 juni 2020.

Efter anmä­lan kom­mer sna­rast besked om du kom­mit med och efter detta måste inbe­tal­ning ske senast 17 juni till bank­gi­ro 354‑7114 eller med swish 1234 6777 04. Ange namn och Vargaslätten.

Vi kan vara högst tjugo per­so­ner och om någon får för­hin­der gäl­ler Skånekretsens skanekretsen.se/resevillkor.

Med en för­hopp­ning att det ska bli ett min­nesvärt besök.

Reseledare

Ingrid Sjöberg och Thorbjörn Andersson

Webbadress

Vargaslätten: vargaslatten.se
Gerbianska träd­går­den: gerbianska.com

Inga sommartulpaner på lökmötet 2020. Foto: Dan Abelin.

Ingen lökförsäljning i september 2020

Skånekretsen skju­ter sitt pla­ne­ra­de 25-års­ju­bi­le­um av lök­för­sälj­ning i sep­tem­ber ett år fram­åt.

Utförligare infor­ma­tion kom­mer ni att kunna läsa i hös­tens med­lems­blad, men kort­ver­sio­nen är att STA Skånekretsen tyvärr INTE kom­mer att bestäl­la och sälja lökar till er på ett lök­mö­te i sep­tem­ber i år. Detta beror på flera olyck­li­ga omstän­dig­he­ter, bland annat ett sämre lök­ut­bud från vår tidi­ga­re lök­gros­sist (till högre pri­ser) samt osä­ker­he­ten om hur hös­ten blir ur pan­de­mi­per­spek­tiv. Så leta upp och beställ spän­nan­de lökar själ­va i år.

Bild från växtmarknaden i maj 2019. Foto: Dan Abelin.

Alternativ växtmarknad hösten 2020?

Skånekretsen för­be­re­der sig för att det kanske inte hel­ler blir möj­ligt att anord­na en växt­mark­nad i sep­tem­ber. Vi före­slår där­för att den som vill i stäl­let har öppet för för­sälj­ning i sin träd­gård förs­ta hel­gen i sep­tem­ber.

Som ni redan vet och – hop­pas och tror vi – har förståelse för, har vi ju varit tvung­na att stäl­la in myc­ket under våren p.g.a. coro­na­pan­de­min.

Ingen vet ännu hur hösten blir, men pre­cis som alla andra orga­ni­sa­tio­ner arbe­tar vi med flera möjliga sce­ne­ri­er sam­ti­digt. Vi följer utveck­ling­en och arbe­tar med olika alter­na­tiv för att kunna fort­sät­ta erbju­da er akti­vi­te­ter i den form det är möjligt, eftersom det är en cen­tral del av vår verk­sam­het inom STA Skånekretsen. Men kanske kan vi inte hel­ler i höst anord­na fysis­ka möten med föreläsningar, kanske inte hel­ler någon växt­mark­nad eller någon resa.

Om det inte blir möjligt att anord­na växt­mark­nad i sep­tem­ber hel­ler har vi en idé. Troligtvis är det så att ni som bru­kar vara med på växt­mark­na­der­na har en hel del väx­ter som ni skul­le vilja sälja till våra med­lem­mar?

Vi vill hjäl­pa både säl­ja­re och köpare och föreslår därför att den som vill kan ha öppet för försäljning hemma i sin egen trädgård under lördagen den 5 sep­tem­ber och söndagen den 6 sep­tem­ber kloc­kan 10–16. Det finns flera i Trädgårdsamatörerna run­tom i lan­det som pro­vat detta kon­cept nu under våren och hit­tat bra lösningar under tryg­ga for­mer, som vi kom­mer att sam­man­stäl­la som en liten ”hjälp­re­da” till er om detta blir aktu­ellt. Den som inte har så många väx­ter att sälja kan natur­ligt­vis slå sig ihop med en eller flera småskaliga säl­ja­re på en plats.

Ni som vill sälja väx­ter hemma – om inte växt­mark­na­den blir av – måste anmä­la er till Jan-Åke Larsson innan den 10 juni så vi hin­ner få in det i med­lems­tid­ning­en. Detta kom­mer även att pub­li­ce­ras på vår webb­plats.

Mejla till jan-ake@kvarntorp.com eller ring 0706501291. De upp­gif­ter vi behöver är Namn, Adress, Telefonnummer och gärna lite infor­ma­tion kring vilka väx­ter ni har att sälja. Vill ni ha andra öppettider – skriv det.

Tulpanhav i Botaniska trädgården, Lund, april 2020. Foto: Dan Abelin.

Köp benmjöl från Skånekretsen 2020

Nu skul­le vi alla bör­jat se fram emot vår växt­mark­nad och alla andra lik­nan­de eve­ne­mang i maj. Men detta år är ju inte likt något år de fles­ta av oss har upp­levt.

Vi vet att många av er bru­kar passa på att köpa sin spann med ben­mjöl på en före­läs­ning eller på vårens växt­mark­nad. Därför har vi ord­nat så att ni ska kunna köpa ben­mjöl genom Skånekretsen även nu i vår, trots att alla akti­vi­te­ter ställts in av oss. Hoppas att det kan vara lite uppig­gan­de i dessa tider – även våra väx­ter behö­ver ju mat!

Jan-Åke Larsson (tele­fon 0706501291) har ett stör­re för­råd ben­mjöl hemma hos sig utan­för Staffanstorp. Öppet fre­da­gar kl. 13–18 och annars efter över­ens­kom­mel­se. För er som bor läng­re norrut finns ett mind­re lager hos Eivor Johansson i Landskrona (tele­fon 0735272879). För er i Mellanskåne har vi ett litet lager utan­för Eslöv hos Anita Lassing (tele­fon 0702895380) och för er som bor på östra sidan finns ett mind­re lager hos Lena Eidevall (tele­fon 0727111895) söder om Furuboda (Yngsjö).

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma dit och hur du ska hitta. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter (80 kro­nor per spann).

Till sist vill vi påmin­na om att Trädgårdsamatörerna öpp­nat en digi­tal växt­mark­nad för alla med­lem­mar i för­e­ning­en: facebook.com/groups/619645205552734/

Ha en god träd­gårds­vår!

Vi pla­ne­rar för fullt för hös­tens akti­vi­te­ter med till exem­pel lök­be­ställ­ning­ar.

Styrelsen genom
Lena Eidevall,
ord­fö­ran­de, STA Skånekretsen

Dvärgtulpan (Tulipa turkestanica). Foto: Dan Abelin.

Skånekretsen ställer in

Skånekretsen stäl­ler in res­ten av vårens arrange­mang 2020. Det inne­bär att före­läs­ning­en 16 april, växt­mark­na­den 3 maj och mag­no­lia­vand­ring­en 5 maj är inställ­da! Vi stäl­ler in dessa mot bak­grund av Folkhälsomyndighetens all­män­na råd i coro­na­ti­der samt rege­ring­ens beslut om för­bud för all­män­na sam­man­koms­ter och offent­li­ga till­ställ­ning­ar med fler än 50 del­ta­ga­re.

Många ini­ti­a­tiv har dykt upp för att det ska vara möj­ligt att sälja och köpa väx­ter även denna vår, så kanske kan ni fynda väx­ter på annat sätt. Inom Trädgårdsamatörerna (STA) har till exem­pel en digi­tal växt­mark­nad star­tats på Facebook, där alla som är med­lem­mar i för­e­ning­en kan hand­la: facebook.com/groups/619645205552734/

Det kom­mer en ny vår nästa år, då vi så klart räk­nar med att ordna en ny mag­no­lia­vand­ring med Peter Linder i Alnarp. Ja, och kanske blir det något fler före­läs­ning­ar hös­ten 2020 och våren 2021 än van­ligt? Vi får se. Skånekretsen åter­kom­mer i med­lems­bla­det, på webb­plat­sen och Facebook i som­mar, när vi för­hopp­nings­vis vet hur läget är i Sverige med coro­na­vi­ru­sets sprid­ning och vilka restrik­tio­ner det inne­bär för oss.

Tills dess:
Njut av era träd­går­dar och dela med er av små och stora gläd­jeäm­nen på Facebook, på Instagram och andra virus­säk­ra sätt med andra träd­gårds­äls­ka­re!

Skånekretsens sty­rel­se
genom Lena Eidevall, ord­fö­ran­de

Riksmötet 2020 INSTÄLLT

Inget riksmöte i Skåne i år – men år 2021!

På grund av det rådan­de, och fort­satt osäk­ra, läget i coro­nakri­sen blir STA Skånekretsen tyvärr tvung­na att skju­ta upp årets riksmö­te. Vi hop­pas i stäl­let att Sällskapet Trädgårdsamatörerna ska kunna träf­fas i Ystad 11–13 juni 2021.

Regeringen har i förra vec­kan för­bju­dit all­män­na sam­man­koms­ter och offent­li­ga till­ställ­ning­ar med fler än 50 del­ta­ga­re. Med anled­ning av detta för­bud och Folkhälsomyndighetens nuva­ran­de rekom­men­da­tio­ner ser Skånekretsens sty­rel­se så osä­kert på som­ma­rens riksmö­te att det dessvär­re måste stäl­las in redan nu. På grund av det ovis­sa läget och att Skånekretsen måste hinna avbo­ka alla beställ­ning­ar redan nu i bör­jan av april för att bli eko­no­miskt ska­des­lö­sa, ser vi tyvärr ingen möj­lig­het att genom­fö­ra mötet i år. I stäl­let flyt­tas årets riksmö­te ett år fram­åt till nästa som­mar – 11–13 juni 2021. Det inne­bär även att kom­man­de riksmö­ten skjuts fram­åt ett år.

Avboka hotell

Om man som riksmö­tes­del­ta­ga­re har bokat rum på Ystad Saltsjöbad ska rum­met avbo­kas auto­ma­tiskt av hotel­let. För er som har bokat ett annat boen­de inne­bär det att ni själ­va sna­rast måste avbo­ka detta boen­de.

Återbetalning av deltagaravgifter

Den som redan har beta­lat in sina del­ta­gar­av­gif­ter får själv­klart till­ba­ka dessa. Meddela sna­rast namn och ban­k­upp­gif­ter (clea­ring­num­mer och kon­to­num­mer) till kret­sens kas­sör Anita Lassing – anita_lassing@hotmail.com Frågor om detta besva­ras via mejl eller tele­fon 0702895380.

Vi fort­sät­ter så klart att följa nyhets­rap­por­te­ring och besked från Folkhälsomyndigheten och rege­ring­en.

Odla er egen träd­gård denna vår och som­mar! Och var rädda om varand­ra!

Skånekretsens sty­rel­se
genom Lena Eidevall, ord­fö­ran­de