Senaste inlägg

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Öppna trädgårdar 12–13 juni 2021

Riksmötet i Skåne 2021 är inställt, men till­sam­mans med träd­gårds­ä­gar­na har vi beslu­tat att under hel­gen den 12–13 juni ändå väl­kom­na er alla som läng­tar efter att besö­ka lika­sin­nan­de, utby­ta erfa­ren­he­ter, hand­la väx­ter och umgås utom­hus – om än på respekt­fullt avstånd.

Tjugo träd­gårds­ä­ga­re, sprid­da över hela Skåne, har för­be­rett sig på att ta emot besök. Med egna bilar kan var och en pla­ne­ra sin egen trädgårdsrunda.

Pdf med hel­gens öppna trädgårdar.
Pdf med över­sikts­kar­ta över hel­gens öppna trädgårdar.

Öppet 12–13 juni 2021 kl. 10–16 där inget annat anges. Förhandsboka tid där så anges.

1 Sture Bengtsson

Ö. Vemmenhög 51, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0737–174009.
Gårdens gamla park­mil­jö har utveck­lats till en wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av bland annat rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö: mandarin­gran, kej­sar­träd och många mag­no­li­or och rodo­dendron med fint indument.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

2 Anna & Rickard Carlsson

Ängeltoftavägen 111, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–168087.
Stor, artrik träd­gård på lan­det med myc­ket peren­ner, bland annat hostor bland bus­kar och träd. Fruktträdgård, kök­s­land, dam­mar och en park­lik­nan­de del med nya bus­kar, träd och böl­jan­de häc­kar. Det finns ett stort växt­hus med pryd­nads­väx­ter, plan­te­rings­bord och sitt­plats samt ett mind­re växthus.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.

Hos Anna och Rickard Carlsson. Privat foto.

3 Bo Ekström & Anne-Marie Göransson

Majgatan 5, Helsingborg. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–1718489.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar. Rumsindelning med många arter. Spaljéer med kläng­väx­ter. Takplantering med peren­ner. Cornus, Viburnum, flera olika mag­no­li­or, Stewartia, krydd­bus­kar, mispel med flera. Många sitt­plat­ser och nytt lusthus.

Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.

Hos Bo Ekström och Anne-Marie Göransson i Helsingborg. Privat foto.

4 Anna & Ulf Hemdal

Jonstorpsvägen 238, Allerum. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 072–7229203, 070–6457668.
Öppet endast lördag.
Villaträdgård med stora träd och bus­kar: bloms­ter­kor­nell, mag­no­lia, ett gam­malt val­nöts­träd ger skydd mot väs­tan­vin­den och skug­ga åt väx­ter­na i wood­lan­det. Antalet rodo­dendron blir allt fler, främst små japans­ka aza­le­or. Sticklingar står på till­växt. Rikligt med pio­ner, såväl busk­pi­o­ner som doft­pi­o­ner. Stenparti med bland annat iri­sar och som­mar­tul­pa­ner (T. spren­ge­ri).

Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.

Hos Anna och Ulf Hemdal i Allerum. Privat foto.

5 Gun & Dan Jeppsson

Axeltorp Vikens gård 3298, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0709–281101.
En lum­mig, lant­lig träd­gård på cirka 5000 kvm med utblic­kar mot land­ska­pet. Skogen skyd­dar mot star­ka vin­dar och bidrar till ett gynn­samt mikrokli­mat. Här trivs bland andra katal­pa och bloms­ter­kor­nell. Ett stort urval av kle­ma­tis och rosor sving­ar sig upp­för por­ta­ler. Tidig vår blom­mar jul­ro­sor, följt av pio­ner, gil­le­nia i stora skyar, över­då­di­ga fingerborgsblommor.

6 Anders & Yvonne Johnsson

Sveagatan 3, Munka-Ljungby. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2939276.
Öppet 10–18.
En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Hos Anders och Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

7 Lennart & Kerstin Karlsson

Sjöboholmsvägen 5, Tjörnarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0734–055250.
Föranmälan via mejl till lennart.g.karlsson@telia.com, max 6 per­so­ner per timme. Ingen till­gäng­lig toalett.
Valnötsträd och orm­has­sel från 1980-talet. Växthus och vin­ter­träd­gård som bru­kas året runt. Små sitt­plat­ser i olika delar av träd­går­den. Idag har vi många olika peren­ner: ett stort antal hostor, olika lund- och sur­jord­sväx­ter. Rododendronsläktet (rodo­dendron och japans­ka aza­le­or) har de senas­te åren ökat stort i antal några genom egen förökning.

Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.

Hos Lennart och Kerstin Karlsson. Privat foto.

8 Jan-Åke & Marie Larsson

Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6501291.
En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvm och plan­te­ra­de 500 tujor som läskydd. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd, rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. Växtstöden har vi gjort själ­va. Många väx­ter har varit favo­ri­ter: kle­ma­tis, rodo­dendron, pio­ner, rosor. Projektet nu är att för­sö­ka göra ett litet arbo­re­tum. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

9 Ann Margreth Richard Lundgren & Jan-Erik Lundgren

Grangårdsgatan 5, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–8323828.
Öppet 10–18.
Villaträdgård på 785 kvm med lite nivåskill­na­der. Mycket sten, natursten, skif­fer och byas­ten. Vintergröna väx­ter, peren­ner och träd som till exem­pel syd­bok och näs­duksträd. Damm med litet vat­ten­fall som por­lar behag­ligt och ger ro. Armeringsmattor som bil­dar sta­ket och växt­stöd och även andra saker i rost. ”Skelett” av både tujor och ros­tig plåt med kläng­väx­ter i.

10 Vibeke & Jan Nilsson

Forestad 4004, Ljungbyhed. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–2692848.
En park­lik­nan­de träd­gård i sko­gen med behag­ligt kli­mat för rodo­dendron, pri­mu­lor, Trillium och hostor. Generösa ytor ger plats för träd såsom bloms­ter­kor­nel­ler, glanskörs­bär, sken­ka­me­lia, katsu­ra, gul­bla­digt kor­stör­ne och mag­no­li­or. Träden är samplan­te­ra­de med rosor, kle­ma­tis, pio­ner, gil­le­nia, lund­doc­ka, akan­tus, nävor. Köksträdgård med ter­rass­od­ling och bän­kar med frösådder.

Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.

Hos Vibeke och Jan Nilsson. Privat foto.

11 Rolf & Ulla Nilsson

Pilfinksgatan 1, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0702–520511.
Villaträdgård med ter­ras­ser. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion som has­selört, mur­grö­na, mysk­mad­ra, ekbrä­ken, lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. Överallt möts man av väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar som orm­has­sel, röd­bla­dig has­sel, vildin­sam­la­de arter av pio­ner, lön­nar, rön­nar, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd. Utanför var­dags­rum­mets skyd­dan­de tak växer enbarr­stall, Pinus monop­hyl­la.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

12 Kaj & Marguerite Nordkvist

Ringvägen 25, Vinslöv. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 044–81872, 0763–246991.
En lum­mig träd­gård på 1000 kvm med sling­ran­de gång­ar kan­ta­de med natursten. Trädgården inne­hål­ler flera olika träd, barr­väx­ter, rodo­dendron och ett stort antal peren­ner. Favoriten är hosta som det finns ett hund­ra­tal av. Här rin­ner en liten bäck som leder till en damm med fis­kar. På den lite tor­ra­re fram­si­dan finns sten­par­ti och tråg med små växter.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.

Hos Kaj och Marguerite Nordkvist. Privat foto.

13 Mona Odelbrink & Gert Persson

Björnstorpsvägen 200, Dösjebro. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0703–228808.
En gam­mal träd­gård på 6000 kvm i lant­lig miljö som är under åter­upp­bygg­nad. Perennrabatter med många arter, träd­gårds­land och några gamla frukt­träd. En stor damm och rik­tigt stora bux­boms­bus­kar, sil­ver­pä­ron, kor­stör­ne, pape­goj­bus­ke, ull­ung­rönn med flera. En ny spaljé/pergola, som avgräns­ning till gran­ne, med olika klät­ter­väx­ter, peren­ner och bus­kar. Det pågår stän­digt nya pro­jekt och planteringar.

Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.

Hos Mona Odelbrink och Gert Persson. Privat foto.

14 Birgitta & Lennart Olofsson

Axeltorp 3289, Knislinge. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0721–743134.
Stor träd­gård som grän­sar till skog och med utsikt över åker och äng. Rum med olika karak­tär, bland annat grus­gård och natur­li­ka plan­te­ring­ar med kor­nell, tulpan­träd, mag­no­li­or med peren­ner som hostor, orm­bun­kar och orkidéer, ovan­li­ga frö­såd­da träd, blom­migt, ätligt och eget smide. Rododendrontjärn, spar­ris­land, ros­grot­ta, dia­bas med mera finns i vårt stora gröna paradis.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.

Hos Birgitta och Lennart Olofsson. Privat foto.

15 Inger & Mikael Persson

Konga 1276, Kågeröd. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–3725054.
Stora, gamla träd som mag­no­lia, man­chu­risk val­nöt och blod­bok ger karak­tär. Trädgården har var­samt för­ny­ats. Mjuka gång­ar och torv­par­ti­er har ska­pats där sock­blom­mor, jul­ro­sor, hostor och orm­bun­kar domi­ne­rar men även pio­ner. I en damm med näck­ros, kan vi följa troll­slän­dor och sala­mandrar. En bäck och en liten bro har till­kom­mit. Här växer även ätbart som has­sel och äkta kas­tanj som upp­skat­tas av ekor­rar. Björnbär, körs­bärsplom­mon och salm­bär (ja!), äpp­le­träd och minikiwi.

Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.

Hos Inger och Mikael Persson. Privat foto.

16 Lise-Lotte & Mike Pierce

Sotehusvägen 11–0, Skurup. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0733–403806.
Förhandsanmälan. Ingen till­gäng­lig toalett.
Trädgården på 5546 kvm är en här­lig bland­ning av konst­när­lig­het och bota­nisk träd­gård, med en stor sam­ling peren­ner, bus­kar och träd. 1992 fick träd­går­den Sydsvenskans pris som Skånes vack­ras­te träd­gård. Många av väx­ter­na i träd­går­den är egna frö­såd­der, bland annat gink­go­träd och ame­ri­kanskt svart val­nöts­träd. Stora sam­ling­ar av rosor, dag­lil­jor, kle­ma­tis, hostor, pio­ner, busk­pi­o­ner, lil­jor, tak­lök, flox med flera. På vin­tern fram­trä­der de form­klipp­ta figu­rer­na i träd­går­den som mest när de täcks med ett lager lysan­de snö.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.

Hos Lise-Lotte och Mike Pierce. Privat foto.

17 Birgitta & Göran Rosendahl

Åsbogatan 14, Ängelholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 070–6183503.
En träd­gård på cirka 850 kvm med ovan­li­ga väx­ter, strikt form­klipp­ta barr­väx­ter, sling­ran­de gång­ar under upp­vux­na rodo­dendron, damm med vat­ten­fall och oran­ge­ri. Entréplanet har cypres­ser i geo­met­ris­ka for­mer bland hög­res­ta, stra­ma gra­nit­block. Blomsterkornell och blå­regn mju­kar upp. Genom en port möts man av en fro­dig gröns­ka och nedan­för bre­der träd­går­den ut sig i eta­ger ner till Rönne å. Bland ovan­li­ga träd kan näm­nas narr­bus­ke. Här sam­sas rosor och kle­ma­tis och små rari­te­ter som Persicaria micro­cep­ha­la ’Purple fantasy’.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.

Hos Birgitta och Göran Rosendahl. Privat foto.

18 Kerstin & Lars Sjörén

Mejselvägen 8, Hässleholm. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0705–510135.
En vil­la­träd­gård på cirka 1000 kvm med flera rabat­ter, damm med guld­fis­kar, sling­ran­de gång­ar mm. Tomten vet­ter mot en skogs­bac­ke med stora bokar som ska­par ett ”tak” över en del av träd­går­den. I oran­ge­ri­et över­vint­rar alla Medelhavsväxterna. Det finns många sitt­plat­ser, ta gärna med egen fika­korg. Trädgården har två eta­ger som för­binds med en trap­pa. Även mind­re nivåskill­na­der finns. För mer info och bil­der goog­la på Kerstin och Lars träd­gård Hässleholm

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.

Hos Kerstin och Lars Sjörén i Hässleholm. Privat foto.

19 Lars & Annika Svensson

Skivarp 1647, Skivarp. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0701–498351.
Vägbeskrivning: Inne i Skivarp, kör söderut på Krabbeholmsvägen, när asfal­ten tagit slut lig­ger går­den till höger.
Några hund­ra meter från syd­kus­ten bor Annika och Lars Svensson. Här finns många bus­kar och träd som är exo­tis­ka även med skåns­ka mått mätt, en del är egen för­ök­ning med frön och stick­ling­ar. En kine­sisk sekvo­ja har hun­nit bli tre meter hög. Här hit­tar man också kej­sar­träd, tul­panträd, ambra­träd, skruvro­bi­ni­an ’Twisty Baby’, pagod­kor­nell, kinesträd, fri­lands­kle­ro­dendron. Den lilla banan­plan­tan får för­stås vin­ter­skydd i form av fri­go­lit och gun­ne­ran täcks med ett par balar halm. En liten (än så länge) trum­petran­ka blom­mar i brand­gult i juli.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.

Hos Lars och Annika Svensson. Foto: Eivor Johansson.

20 Birgitta Liljedahl Andersson & Eric Andersson

Storgatan 9, Bromölla. Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Tfn 0763–293041.
Ingen till­gäng­lig toalett.
Tomten på 1376 kvm lig­ger nära Ivösjön och Valjeviken i nord­öst­ra Skåne. Växtzon mel­lan 1 och 0. Sju träd­gårds­rum är for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. De vin­ter­grö­na väx­ter­na utgör stom­me och mot­tot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, 140 sor­ter rodo­dendron, kal­mia, buskros­ling, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera.

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

Hos Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson i Bromölla. Privat foto.

Hos Rolf & Ulla Nilsson i Kågeröd. Privat foto.

Öppna trädgårdar 2021

Hjärtligt väl­kom­na till öppna träd­går­dar hos några av våra skåns­ka träd­gård­s­ama­tö­rer i vår och sommar!

Söndag 16 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Sture Bengtsson

Vemmenhögsgårdens gamla park­mil­jö har på sena­re år utveck­lats till en stor wood­land­träd­gård med stora sam­ling­ar av rodo­dendron och mag­no­li­or. Lummigt och vild­vux­et kon­tras­te­rar mot klipp­ta for­mer. Bambu och många ovan­li­ga träd gör detta till en spän­nan­de plats mitt i det öppna jord­bruks­land­ska­pet. Många av väx­ter­na är upp­drag­na från frö här på går­den, som till exem­pel man­da­ring­ran, kej­sar­träd och mäng­der av rodo­dendron och magnolior.
Sture Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Hos Sture Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.

Söndag 23 maj 2021

Öppet kl. 10–16.

Rolf och Ulla Nilsson

Villaträdgård med en natur­lig slutt­ning som fått ter­ras­ser av natursten och torv. Här trivs rodo­dendron med under­ve­ge­ta­tion. Bland annat mysk­mad­ra, ekbrä­ken lund­doc­ka, blå­sip­por och vit­sip­por. En lund i träd­gårds­for­mat! De sling­ran­de gång­ar­na pas­se­rar flera rum med olika karak­tär och väx­ter i olika skikt, små träd och bus­kar, vildin­sam­la­de arter av busk- och ört­pi­o­ner, mag­no­li­or, snö­droppsträd och pelar­for­ma­de träd.
Rolf och Ulla Nilsson, Pilfinksgatan 1, Kågeröd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

Hos Rolf och Ulla Nilsson. Privat foto.

Jan-Åke och Marie Larsson

En lant­bruks­fas­tig­het där vi år 2001 utö­ka­de träd­går­den till cirka 5000 kvadrat­me­ter. Här finns sling­ran­de gång­ar bland bus­kar, träd rodo­dendron­bäd­dar, sten­par­ti och spal­je­ra­de äppel­träd. Man väl­kom­nas av en lång rosen­gång. En tillå­tan­de träd­gård som vi för­sö­ker bringa lite ord­ning i.
Jan-Åke och Marie Larsson, Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Hos Jan-Åke och Marie Larsson i Kvarntorp. Privat foto.

Anders & Yvonne Johnsson

En samlar­träd­gård med myc­ket mini­barr, ber­be­ris, lön­nar, hostor, orm­bun­kar, ljung, tak­lö­kar, judasträd, mar­torn och lång­blom­man­de peren­ner. Vidare: dvärg­väx­ter av till exem­pel rönn, kas­tanj, hybrid­troll­has­sel, björk, lind, alm. Genom att plan­te­ra kak­tu­sar och delosper­ma i slut­tan­de sand­jord vid söder­ga­veln så trivs de och åter­kom­mer år efter år. Växterna ska vara snyg­ga till­sam­mans under en lång tid och vi har också för­sökt kom­bi­ne­ra väx­ter­na så att fär­ger och for­mer blir vack­ra tillsammans.
Anders & Yvonne Johnsson, Sveagatan 3, Munka-Ljungby,
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Hos Anders & Yvonne Johnsson i Munka-Ljungby. Privat foto.

Öppet kl. 10–17.

Eric & Birgitta Andersson

Sju träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mottot är att njuta av en grön träd­gård året runt. Här finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, gink­go, kine­sisk sekvo­ja, rodo­dendron, buskros­ling, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, stor sam­ling av hostor med mera.
Eric & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Hos Birgitta och Eric Andersson. Privat foto.

Andreas Rödseth

Välkommen till vår gans­ka nya träd­gård med fler­ta­let rum som vi sedan 2004 arbe­tar med att bygga upp och för­bätt­ra. På vår stora tomt på cirka 15000 kvadrat­me­ter är hälf­ten så gott som klar. Här hit­tar ni mäng­der av olika rodo­dendron, mag­no­li­or och spän­nan­de träd. Vi har ett stort intres­se av att hitta träd som är spe­ci­el­la och att bygga upp vårt arbo­re­tum. Ni hit­tar olika rum som till exem­pel wood­land, exo­tis­ka hör­nan, barr, ätli­ga hör­nan, bär- och frukt­lun­den och kame­li­a­lin­jen. De rum som är under upp­bygg­nad är bam­bu­s­väng­en, ekhör­net, plom­mon­körs­bärs­gång­en, euka­lyp­tus­sväng­en, Kina- och Japanhörnet och dam­men. Välkommen till Hjortshögs Arboretum!
Andreas Rödseth, Hjortshögsvägen 473, Mörarp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.

Hos Rödseth i Hjortshög. Privat foto.

Helgen 12–13 juni 2021

Tjugo olika skåns­ka träd­går­dar har öppet denna helg då det egent­li­gen skul­le ha varit ett riksmö­te i Skåne. Mer infor­ma­tion om de öppna träd­går­dar­na dessa dagar finns här.

Tulpanhav i Botaniska trädgården, Lund, april 2020. Foto: Dan Abelin.

Köp benmjöl från Skånekretsen 2021

Första hel­gen i maj skul­le vi ha haft vår växt­mark­nad – ett van­ligt år. Men detta år är ju ytter­li­ga­re ett ovan­ligt år. I år kom­mer man där­e­mot åter­i­gen att kunna köpa ben­mjöl på några utval­da plat­ser i Skåne.

För vi vet att många av er bru­kar passa på att köpa sin spann med ben­mjöl på en före­läs­ning eller på vårens växt­mark­nad. Därför har vi ord­nat så att ni även i år ska kunna köpa ben­mjöl genom Skånekretsen, trots att alla akti­vi­te­ter ställts in.

 • Jan-Åke Larsson (tele­fon 0706501291) har ett stör­re för­råd ben­mjöl hemma hos sig utan­för Staffanstorp. Öppet fre­da­gar kl. 13–18 och annars efter överenskommelse.
 • För er som bor läng­re norrut finns ett mind­re lager hos Eivor Johansson i Landskrona (tele­fon 0735272879).
 • För er i Mellanskåne har vi ett litet lager utan­för Eslöv hos Anita Lassing (tele­fon 0702895380).
 • För er som bor på östra sidan finns ett mind­re lager hos Lena Eidevall (tele­fon 0727111895) söder om Furuboda (Yngsjö).
 • Och för er som bor i syd­väst finns även ett mind­re lager hos Maj-Lis Åkesson (tele­fon 0760867118) i Vellinge.

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma dit och hur du ska hitta. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter (80 kro­nor per spann).

Riksmötet 2021 INSTÄLLT

Riksmötet 2021 inställt

Vi har i STA Skånekretsens sty­rel­se beslu­tat att stäl­la in årets pla­ne­ra­de riksmö­te i Ystad 11–13 juni. Det sam­man­tag­na pan­de­mi­lä­get med smitt­sprid­ning, restrik­tio­ner och för­skju­ten vac­ci­na­tions­takt gör att vi fat­tat detta beslut redan nu innan påsk.

Det är med tungt hjär­ta vi skic­kar detta brev till er. Precis som alla som anmält sig till mötet har vi verk­li­gen sett fram emot ett riksmö­te i Skåne. Nu läm­nar vi istäl­let över sta­fett­pin­nen till Älvsborgskretsen, den krets som ska ta vid efter oss. Och vi hop­pas att Sällskapet Trädgårdsamatörerna ska kunna träf­fas där under som­ma­ren 2022.

Som ni alla vet gäl­ler fort­satt skärp­ta restrik­tio­ner p.g.a. covid-19 med max­i­malt 8 del­ta­ga­re vid all­män­na sam­man­koms­ter, offent­li­ga till­ställ­ning­ar och pri­va­ta till­ställ­ning­ar i loka­ler utan­för det egna hem­met (som fest­lo­ka­ler). Vaccineringen har av många olika anled­ning­ar dra­git ut mer på tiden än myn­dig­he­ter­na hop­pa­des på initialt.
Folkhälsomyndigheten bedö­mer att det finns risk för ännu en smitt­sprid­ningstopp (tred­je vågen) under våren 2021 – en kraf­tig ökning är redan på gång i stora delar av landet.

Vi ser allt­så inget som tyder på att läget kom­mer att för­änd­ras de när­mast kom­man­de måna­der­na på ett sätt som gör det möj­ligt att hålla ett riksmö­te, hur gärna vi än hade öns­kat det. Vi måste med­ver­ka till att begrän­sa smitt­sprid­ning­en och sätta alla del­ta­ga­res hälsa i förs­ta rummet.

Denna infor­ma­tion läggs ut på vår webb­plats och på Facebook sam­ti­digt som detta mejl skic­kas ut.

Alla som anmält sig till riksmö­tet i Ystad får peng­ar­na tillbaka.

Separat infor­ma­tion skic­kas ut till de träd­gårds­ä­ga­re som skul­le öpp­nat sina träd­går­dar under riksmötet.

Ta hand om er!

Med för­hopp­ning om ett fint träd­gårds­år för alla!
Lena Eidevall
ord­fö­ran­de STA Skånekretsen

Japansk skenkamelia (Stewartia pseudocamellia). Foto: Karin Berglund.

En trädgård – vad ska man med den till? (23 mars 2021)

I mars har vi änt­li­gen gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund. 💚

Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Trädgårdsamatörerna. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärtligt väl­kom­na till ytter­li­ga­re en Zoom-före­läs­ning från Skånekretsen!

Läs Karin Berglunds lucka om sken­ka­me­li­an (på bild här ovan).

Tid: Tisdag 23 mars 2021 kloc­kan 18. Via Zoom.
Plats: Zoom.

Tulpaner i Slottsträdgården (Tulipa 'West Point'). Foto: Dan Abelin.

Frågor om riksmötet

Många av er ring­er och skri­ver till oss med frå­gor kring årets riksmö­te. Här kom­mer där­för kort infor­ma­tion från oss i Skånekretsens styrelse.

Riksmöte – ja eller nej?

Planeringen är fort­satt att riksmö­tet ska kunna hål­las 11–13 juni i Ystad. Något annat datum är inte aktu­ellt. Med en pla­ne­rings­ho­ri­sont för ett riksmö­te på mel­lan två och tre år är det helt enkelt inte möj­ligt att ändra detta.

Vi hop­pas för­stås att smitt­lä­get beträf­fan­de covid-19 och de begräns­ning­ar detta inne­bär för oss alla för­änd­ras så att mötet kan genom­fö­ras. Senast i mit­ten av april måste vi fatta beslut kring om mötet ska stäl­las in eller kan genomföras.

Pengarna tillbaka – ja eller nej?

Om vi stäl­ler in riksmö­tet får alla som har anmält sig till mötet natur­ligt­vis peng­ar­na till­ba­ka. Om mötet kan anord­nas gäl­ler där­e­mot van­li­ga reg­ler för våra riksmö­ten – att anmä­lan är bin­dan­de från den 1 april. Så oav­sett skä­let till att du inte kan komma på mötet är anmä­lan bin­dan­de och du får inte peng­ar­na till­ba­ka från oss som arran­gö­rer. Det bety­der allt­så att om du avan­mä­ler dig senast den 31:a mars får du peng­ar­na tillbaka.

Om riksmötet blir inställt

Vi har bör­jat fun­de­ra över om vi kan erbju­da något på ett smitt­sä­kert sätt under hel­gen 11–13 juni som alter­na­tiv akti­vi­tet. Detta arbe­te är i sin linda och när vi så små­ning­om har arbe­tat fram ett håll­bart för­slag kom­mer detta att presenteras.

Tills vida­re är vi obot­ligt opti­mis­tis­ka och hop­pas att alla sam­hälls­åt­gär­der inklu­si­ve vac­ci­ne­ring­en och allas sam­la­de indi­vi­du­el­la åtgär­der för att brom­sa pan­de­min gör att vi kan få ses i Ystad 11–13 juni i år!

Lena Eidevall
ord­fö­ran­de
STA Skånekretsen

Cypripedium 'Philip'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte 2021 + Frilandsorkidéer (21 februari 2021)

Välkommen till Skånekretsens års­mö­te 2021! Efter osed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Marie Widén om frilandsorkidéer.

Marie Widén är bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet. Hon är en väl­känd före­lä­sa­re för oss i Skånekretsen. Marie Widén har ett stort intres­se för tro­pis­ka väx­ter, spe­ci­ellt orkidéer, och har gjort ett otal resor i tro­pi­ker­na för växt­stu­di­er. Med arbe­tet att åter­stäl­la odling­ar­na av kak­tu­sar och orkidéer i växt­hu­sen i Botaniska träd­går­den kom också ett intres­se för frilandsorkidéer.

Tid: Söndag 21 feb­ru­a­ri 2021 kloc­kan 13 (års­mö­te) respek­ti­ve cirka 13.45 (före­drag).

Plats: Zoom (se inbju­dan via mejl/brev till medlemmar).
Du anmä­ler dig till före­läs­ning­en genom att mejla till lena@eidevall.se senast fre­dag 19 feb­ru­a­ri. De som anmält sig får en länk till före­läs­ning­en under lördagen.
Läs föl­jebre­vet till års­mö­tet här.

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­ra­re, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet har utlysts i behö­rig ordning.
6. Fråga om dag­ord­ning­en kan fastställas.
7. Verksamhetsberättelse 2020, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse, före­drag­ning och godkännande.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2020 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se­le­da­mö­ter på två år:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter två år är Dan Abelin (avböjt omval), Agneta Bjarnevik (avböjt omval), Eivor Johansson och Anita Lassing.
12. Val av sty­rel­sesupple­an­ter på ett år:
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Gunnilla Garmer och Jan-Åke Larsson (avböjt omval).
13. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisor: Avgående Lise-Lotte Pierce.
Revisorssuppleant: Avgående Berit Andersson.
14. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Maj-Lis Åkesson (sam­man­kal­lan­de), Gun Bengtsson samt Birgitta Pettersson.
15. Verksamhetsplan för 2021, före­drag­ning och godkännande.
16. Budget för 2021, före­drag­ning och godkännande.
17. Kretsavgift för 2022 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100 kronor.
18. Övriga frågor.
19. Avtackning.
20. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag

Ledamöter:
Eivor Johansson – omval (2 år)
Anita Lassing – omval (2 år)
Olof Norrlöw – nyval (2 år)
Anette Thomasson – nyval (2 år)
(övri­ga leda­mö­ter har ett år kvar)

Suppleanter:
Kerstin Gadd – nyval (1 år)
Gunnilla Garmer – omval (1 år)

Revisor:
Lise-Lotte Pierce – omval (1 år)

Revisorssuppleant:
Berit Andersson – omval (1 år)

Tulpanträd (Liriodendron tulipifera). Foto: Dan Abelin.

Välkomna till riksmötet
11–13 juni 2021

Obs! Riksmötet 2021 är inställt.

Räkna med en strålande trädgårdshelg i Skåne

Från 10 feb­ru­a­ri 2021 kan du anmä­la dig till årets störs­ta träd­gårds­be­gi­ven­het, Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te! Den här gång­en ses vi i Skåne. Här kan du läsa om allt roligt som hän­der under riksmö­tes­hel­gen och hur du anmä­ler dig.

Vi glä­der oss så åt att få visa vad man kan åstad­kom­ma i ama­tör­träd­går­dar i vår del av lan­det med ett gynn­samt kli­mat och läge, omgiv­na av hav på tre sidor. Här är vint­rar­na säl­lan kalla, medel­tem­pe­ra­tu­ren är den högs­ta i lan­det och våra som­rar är långa. Havet vär­mer upp under hös­ten och i gynn­sam­ma lägen och med rätt kun­skap är det möj­ligt att odla myc­ket som inte anses här­digt ens i zon 1. Förra gång­en Skåne arran­ge­ra­de riksmö­te var det vid Öresund i Helsingborg. Denna gång har vi valt att hålla till på syd­kus­ten nere i Ystad, vid Östersjön. Det finns många vack­ra och intres­san­ta plat­ser i syd­öst­ra Skåne som ni kan besö­ka i anslut­ning till mötet – se www.visitskanesydost.se Oavsett väder är riksmö­tet en under­bar träd­gårds­hap­pe­ning, en stor träd­gårds­fest med hund­ra­tals lika­sin­na­de från hela lan­det – fullt av väx­ter, män­ni­skor, tan­kar, kun­skap och utveck­lan­de möten.
Mötet går av sta­peln 11–13 juni 2021 på Ystad Saltsjöbad. Anläggningen lig­ger vid havet, och erbju­der en väl­digt vac­ker miljö med myc­ket växt­lig­het inpå knu­ten, rym­li­ga och behag­li­ga loka­ler, vän­lig och pro­fes­sio­nell per­so­nal och god mat.

Resa hit

Ni kan komma hit med tåg, buss, bil, båt eller flyg. Från tåg­sta­tio­nen i Ystad går stads­buss 5 till Ystad Saltsjöbad. Både tåg och bus­sar i Skåne sköts av Skånetrafiken. En stor bil­par­ke­ring finns utan­för spa­ho­tel­let. Från Sturup tar man flyg­buss och sedan tåg via Malmö och vida­re till Ystad alter­na­tivt reser med taxi från flyg­plat­sen. När ni reser hit kom­mer ni att kunna besö­ka inre­se­träd­går­dar oav­sett vil­ket håll ni kom­mer till Skåne från. Trädgårdar, kon­takt­upp­gif­ter och tider för dessa kom­mer att fin­nas så små­ning­om här på Skånekretsens webbplats.

Kansli

På Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15.
Kansliet har öppet föl­jan­de tider:

 • fre­dag kl. 14–18.30
 • lör­dag kl. 07–08 och kl. 16–18
 • sön­dag kl. 07–08 och kl. 12–14.

Boende

Vi hop­pas att många vill bo på Ystad Saltsjöbad, där vi är både fre­dag och lör­dag kväll och på växt­mark­na­den på sön­da­gen. Här kan man vand­ra i den krit­vi­ta san­den nere på stran­den med intres­sant flora pre­cis intill. Spa ingår i pri­set och man kan ta ett dopp i Östersjön efter bastun. Vi har bokat rum i andra pris­klas­ser inne i stan på Prins Carl Hotel och Stationen B&B, samt ett antal cam­pingstu­gor på gångav­stånd från Ystad Saltsjöbad på Ystad Camping.

Ystad Saltsjöbad
www.ysb.se
Enkelrum 1.846 kr/natt, dub­bel­rum 2.796 kr/natt.

Prins Carl Hotel
www.prinscarl.se
Enkelrum 1.145/natt, dub­bel­rum 1.395–1.495 kr/natt.

Stationen B&B
www.ystadstation.com
Enkelrum 875 kr/natt
Dubbelrum 1.150 kr/natt.

Ystad Camping
ystadcamping.se
Självhushållsstugor. Komplett utrus­ta­de med fyra bäd­dar i varje 1.300 kr/dygn och stuga.

Läs mer om olika boen­den på
www.skanekretsen.se/boende-under-riksmotet-2021/

Mer om boenden

Aktiviteter fredag

På fre­dag efter­mid­dag finns flera akti­vi­te­ter (stads­vand­ring och vis­ning av Ystads klos­ter­träd­gård, besök i arbo­re­tum i Kivik samt möj­lig­het till vin­gårds­be­sök) i Ystad med omnejd att välja på. För när­ma­re infor­ma­tion se pro­gram­met. Vårt väl­komst­ming­el äger rum på Ystad Saltsjöbad. Från kloc­kan 19.00 ser­ve­ras en buffé­tall­rik. Dryckesbiljetter kan köpas i förväg.

Aktiviteter lördag

Trädgårdsvisningar mel­lan kl. 08–17. Bussar tar er runt till träd­går­dar­na. För när­ma­re infor­ma­tion om avgångs­plats och ‑tid, se programmet.
Läs mer om de skåns­ka träd­går­dar­na på
www.skanekretsen.se/valkommen-till-vara-skanska-tradgardar-2021/

Mer om trädgårdarna

Supé kl. 19.00 på Ystad Saltsjöbad med tre­rät­ters mid­dag som avslu­tas med växt­lot­te­ri. Kvällen inleds med ming­el och lott­för­sälj­ning till växtlotteriet.

Aktiviteter söndag

Trädgårdsvisningar mel­lan kl. 08–12 samt besök i arbo­re­tum. Den tra­di­tio­nel­la växt­mark­na­den arran­ge­ras pre­cis bred­vid Ystad Saltsjöbad. Alla säl­ja­re, även de som enbart del­tar i växt­mark­na­den, måste anmä­la sig. Närmare infor­ma­tion om för­va­ring, tider, krav, bords­hy­ra med mera hit­tar du via län­ken nedan. Kontaktperson för mark­na­den är Thorbjörn Andersson, thorbjorn@apernature.se
Läs mer om växt­mark­na­den på 
www.skanekretsen.se/vaxtmarknaden-pa-riksmotet-2021/

Läs mer om de olika akti­vi­te­ter­na på
www.skanekretsen.se/aktiviteter-2021/

Mer om aktiviteterna

Anmälan

Sista anmäl­nings­dag är 31 mars 2021. Alla pri­ser syns i anmäl­nings­for­mu­lä­ret. Antalet plat­ser är begrän­sat på akti­vi­te­ter­na under fre­dag efter­mid­dag och på besö­ket i arbo­re­tu­met under sön­da­gen. Fyll helst i anmä­lan direkt här på nätet. Tack! Det går så klart även att posta blan­ket­ten som bifo­ga­des i TrädgårdsAmatören (se adress på blanketten).
Anmälningsavgiften beta­las till Skånekretsens bank­gi­ro i sam­band med anmä­lan och senast 31 mars 2021. Anmälan är bin­dan­de och gil­tig först när betal­ning inkom­mit till Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114. Skriv deltagarens/deltagarnas namn, krets och att det gäl­ler riksmö­tet 2021 på inbetalningen.

Anmäl dig till riksmö­tet 2021 på
www.skanekretsen.se/anmalan-2021/
(Öppnar 10 feb­ru­a­ri 2021.)

Anmäl dig här!

Kontakt & mer information

Lena Eidevall, 072–711 18 95
lena@eidevall.se
Agneta Bjarnevik, 070–848 51 95
agneta@bjarnevik.se

Program för riksmötet i Skåne 2021

Fredag 11 juni 2021

 • kl. 13–16.30: Besök i Esperöds arbo­re­tum i Kivik med många ovan­li­ga upp­vux­na träd, där juni­mag­no­li­an bör blom­ma. Buss dit och tillbaka.
 • kl. 13–15: Stadsvandring i medel­ti­da Ystad inklu­si­ve vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na, cirka två timmar.
 • kl. 14–18.30: Kansliet hål­ler öppet på Ystad Saltsjöbad för regi­stre­ring m.m.
 • kl. 15–17: Stadsvandring i medel­ti­da Ystad inklu­si­ve vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na, cirka två timmar.
 • kl. 14–17: Om intres­se finns kan besök på en vin­gård i när­he­ten av Ystad anord­nas. Obs! I kost­na­den (100 kr) ingår inte resa till och från vingården.
 • kl. 19: Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad. Buffétallrik. Dryckesbiljetter kan köpas i förväg.

Lördag 12 juni 2021

 • kl. 07–08: Kansliet är öppet för regi­stre­ring m.m.
 • kl. 08–17: Bussar till vis­nings­träd­går­dar utgår från Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 16–18: Kansliet är öppet.
 • kl. 18–19: Mingel och lott­för­sälj­ning på Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 19–23: Supé och växt­lot­te­ri på Ystad Saltsjöbad.

Söndag 13 juni 2021

 • kl. 07–08: Kansliet är öppet för regi­stre­ring m.m.
 • kl. 08–12: Bussar till vis­nings­träd­går­dar och till Esperöds arbo­re­tum i Kivik utgår från Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 12: Lunch på Ystad Saltsjöbad.
 • kl. 12–14: Kansliet är öppet.
 • kl. 14–16: Växtmarknad helt nära Ystad Saltsjöbad.
Obs! Kontrollera här på webb­plat­sen att det finns plat­ser kvar på akti­vi­te­ter­na på fre­dag efter­mid­dag och på Esperödsbesöket på sön­da­gen innan du betalar!
Ådernäva (Geranium versicolor). Foto: Dan Abelin.

Ådernäva (Geranium ver­si­co­lor). Foto: Dan Abelin.

Snödroppshav i Colesbourne 2020. Foto: Dan Abelin.

Vårens program 2021

Detta är vad vi hop­pas kunna genom­fö­ra under våren 2021. Av kända skäl blir det inte all­tid som planerat.

 • Söndag 24 januari
  Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13 via Zoom.
 • Lördag–söndag 6–7 februari
  Snödroppshelg på Gartneriet Spiren (Danmark). Resa i buss eller egen bil. INSTÄLLD.
 • Söndag 21 februari
  Årsmöte. Därefter före­drag av Marie Widén om fri­landsor­kidéer. Obs! Klockan 13 respek­ti­ve 13.45 via Zoom.
 • Måndag 1 mars
  »Så, så här« – tips vid frö­sådd med Sture Bengtsson. Video på Youtube.
 • Tisdag 23 mars
  Karin Berglund om att njuta, läng­ta och dröm­ma. Obs! Klockan 18 via Zoom.
 • April
  Ytterligare en före­läs­ning kom­mer för­hopp­nings­vis att ske.
 • Tisdag 11 maj
  Vandring i Magnoliaskogen i Alnarp med Peter Linder. Obs! Klockan 19.
 • Fredag–söndag 11–13 juni
  Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te i Skåne.

Öppna träd­går­dar blir det bland annat 16 och 23 maj under våren (utö­ver de öppna träd­går­dar­na under riksmötet).

Läs mer om före­lä­sar­na i vårens med­lems­blad.

Plats (om vi kan ha något nor­malt före­drag i Alnarp): Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Söndag 2 maj
Vi hop­pas att den van­li­ga växt­mark­na­den kan genom­fö­ras på Hvilan Utbildning förs­ta sön­da­gen i maj. Klockan 11–13.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.