Föredrag

På våra med­lemsmö­ten kan du lyss­na på intres­san­ta före­drag, dric­ka med­havt kaffe, köpa lot­ter till vårt popu­lä­ra växt­lot­te­ri (fem lot­ter för tio kro­nor), låna träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek och träf­fa gamla och nya trädgårdsbekanta.

Möteslokal: oftast Terra Nova, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Kom i god tid! Föredragen bör­jar van­li­gen kloc­kan 19.00.

Höstens föredrag 2022

 • Onsdag 21 sep­tem­ber kl. 19
  Lökmöte.
  Sara Bratt, träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero, berät­tar om träd­går­dens kom­po­si­tion, som inled­ning till lökmötet.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Tisdag 18 okto­ber kl. 19
  Att anläg­ga ett wood­land – Margareta Dahlin.
  Detta är en pas­sio­ne­rad och nu pen­sio­ne­rad STA-med­lem som i sin träd­gård på Billingens slutt­ning, trots kalkrik jord och zon 3, byggt upp såväl wood­land som ljung­plan­te­ring­ar. Margareta före­läs­te för oss om ljung och ljung­plan­te­ring­ar våren 2018. Vi har nu öns­kat mer inspi­ra­tion och kun­skap om hur man ska­par ett wood­land, med aktu­el­la växter.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Onsdag 23 novem­ber kl. 19
  Hannu Sarenström ger oss inspi­ra­tion i vårt trädgårdsliv.
  Hannu är en för­fat­ta­re, mat- och träd­gårds­kre­a­tör som med stor entu­si­asm tar sig an nya stora träd­gårds­pro­jekt och ror dem i land. Fokuserar på det som lyckas.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Söndag 29 janu­a­ri kl. 13
  Alexandre Antonelli, Kew Gardens, svensk­ta­lan­de. Endast via Zoom.
  Alexandre Antonelli talar om sitt spän­nan­de arbe­te i Kew Gardens, London. Han talar svens­ka. Alexandre är pro­fes­sor i bio­lo­gisk mång­fald och forsk­nings­chef på Kew Gardens med många spän­nan­de teman och frå­gor kring bland annat nya rön kring växt­värl­dens återhämtningsförmåga.

Karta på Google Maps.

Sanguinaria canadensis 'Multiplex'. Foto: Dan Abelin.
Fylld blo­dört (Sanguinaria cana­densis ’Multiplex’). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.