Föredrag

På våra med­lemsmö­ten kan du lyss­na på intres­san­ta före­drag, dric­ka med­havt kaffe, köpa lot­ter till vårt popu­lä­ra växt­lot­te­ri (fem lot­ter för tio kro­nor), låna träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek och träf­fa gamla och nya träd­gårds­be­kan­ta.

Möteslokal: oftast Terra Nova, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Kom i god tid! Föredragen bör­jar van­li­gen kloc­kan 19.00.

Vårens föredrag 2020

Mötena 26 janu­a­ri och 23 feb­ru­a­ri bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Sanguinaria canadensis 'Multiplex'. Foto: Dan Abelin.

Fylld blo­dört (Sanguinaria cana­densis ‘Multiplex’). Foto: Dan Abelin.