Föredrag

På våra med­lemsmö­ten kan du lyss­na på intres­san­ta före­drag, dric­ka med­havt kaffe, köpa lot­ter till vårt popu­lä­ra växt­lot­te­ri (fem lot­ter för tio kro­nor), låna träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek och träf­fa gamla och nya trädgårdsbekanta.

Möteslokal: oftast Terra Nova, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Kom i god tid! Föredragen bör­jar van­li­gen kloc­kan 19.00.

Vårens föredrag 2021

Denna vår kom­mer med all san­no­lik­het fler­ta­let av våra pla­ne­ra­de sam­man­koms­ter behö­va stäl­las in eller stäl­las om till digi­ta­la före­drag via till exem­pel Zoom. Vi pla­ne­rar redan nu för att ersät­ta våra van­li­ga före­drag med inspe­la­de föreläsningar/besök och alter­na­ti­va aktiviteter.

  • Söndag 24 januari
    Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13. Zoom.
  • Söndag 21 februari
    Årsmöte. Marie Widén om fri­landsor­kidéer. Obs! Klockan 13. Zoom.
  • Tisdag 23 mars
    Karin Berglund om att njuta, läng­ta och dröm­ma. Zoom.

Karta på Google Maps.

Sanguinaria canadensis 'Multiplex'. Foto: Dan Abelin.

Fylld blo­dört (Sanguinaria cana­densis ’Multiplex’). Foto: Dan Abelin.