Föredrag

På våra med­lemsmö­ten kan du lyss­na på intres­san­ta före­drag, dric­ka med­havt kaffe, köpa lot­ter till vårt popu­lä­ra växt­lot­te­ri (fem lot­ter för tio kro­nor), låna träd­gårds­böc­ker ur vårt rik­hal­ti­ga bib­li­o­tek och träf­fa gamla och nya trädgårdsbekanta.

Möteslokal: oftast Terra Nova, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp. Kom i god tid! Föredragen bör­jar van­li­gen kloc­kan 19.00.

Höstens föredrag 2020

Denna höst kom­mer med all san­no­lik­het fler­ta­let av våra pla­ne­ra­de sam­man­koms­ter behö­va stäl­las in eller stäl­las om. Vi pla­ne­rar redan nu för att ersät­ta våra van­li­ga före­drag med inspe­la­de föreläsningar/besök och alter­na­ti­va aktiviteter.

 • Onsdag 23 september
  Film med Mona Wembling.
 • Lördag 24 oktober
  Preliminärt en film­vis­ning från någon trädgård.
 • Tisdag 24 november
  Marie Widén om frilandsorkidéer.
 • Söndag 24 januari
  Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13.

Karta på Google Maps.

Föredragen pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Sanguinaria canadensis 'Multiplex'. Foto: Dan Abelin.

Fylld blo­dört (Sanguinaria cana­densis ’Multiplex’). Foto: Dan Abelin.