Välkomstgrupp

Varje år (under våren och som­ma­ren) bru­kar Skånekretsen ordna väl­komst­träf­far för nya med­lem­mar i föreningen.

Tillsammans med ett par sty­rel­se­med­lem­mar träf­fas de som är med i väl­komst­träf­far­na en hand­full gång­er under våren och besö­ker träd­går­dar hos Skånekretsens med­lem­mar. En träd­gård per träff besöks och träf­far­na läggs på en var­dags­kväll efter arbets­tid. Efter att ha gått runt i träd­går­den till­sam­mans med träd­gårds­ä­ga­ren avslu­tas besö­ket med att vi fikar och sit­ter och pra­tar en stund tillsammans.

Observera att var och en tar sig själv till mötesträdgården!

Man får på detta sätt till­fäl­le att lära känna både varand­ra och andra med­lem­mar i kret­sen under trev­li­ga for­mer, sam­ti­digt som man får mas­sor av idéer och tips till sin egen trädgård.

Du anmä­ler dig till Lena Lundgren (anmäl­nings­tid mel­lan 1 janu­a­ri och 1 april),
e‑post lundgren1@gmail.com eller på tele­fon 0705–803304 före 1 april. Deltagarantalet är begränsat.
Välkommen till våra träffar!

Upprop!
Du som redan är med­lem och har en träd­gård som du kan tänka dig att visa för våra nya med­lem­mar – hör av dig till någon i sty­rel­sen! Det är roligt för de nya att få se en upp­vux­en träd­gård och lika roligt att få visa sin träd­gård för andra med samma intresse!

Obs! Anmäl dig inte om du vet att du inte kan vara i en träd­gård i Malmö-Lund-Helsingborgsområdet kl. 18 en var­dags­kväll. Det är många som vill vara med och trå­kigt om inte alla plat­ser blir utnytt­ja­de! Tänk på att du själv måste kunna ta dig till trädgårdarna!

Välkomstträff hos Nantins 14 maj 2012
Välkomstträff hos Ella Nantin 14 maj 2012. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.