Föreläsning om klematis (22 mars 2023)

Onsdag 22 mars  2023 före­lä­ser Krister Cedergren, ros- och kle­ma­tis­ex­pert från Råå, vid med­lemsmö­te i Alnarp .

Krister kom­mer att ge oss en över­sikt över Klematis i prak­ti­ken, en före­läs­ning med både bredd och djup kring clematissläktet

Välkomna till Alnarp för att höra före­dra­get . Ta gärna med dig fika . Växtlotteri och för­sälj­ning av ben­mjöl. Biblioteket är öppet för utlåning.

Tid: Onsdag 22 mars  2023 kloc­kan 19
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Årsmöte med föredrag (26 februari 2023)

 

Crocus 'Blue Pearl'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte och före­drag: Konsten att skapa balans i trädgården

Kallelse till års­mö­tet med dag­ord­ning och verk­sam­hets­be­rät­tel­se med­följ­de vårens medlemsblad

Gertrud Larsson, träd­gård­s­ama­tör från Blekingekretsen har anlagt  flera träd­går­dar. Gertrud byg­ger nu upp en ny träd­gård medan en gam­mal omfor­mas till en mer lätt­skött. Det hand­lar om att förmå natu­ren att sam­ar­be­ta för att uppnå en träd­gård som är lätt attt leva i och åld­ras med.

Föredraget ges även på Zoom. Kontakta Lena Eidevall. lena@eidevall.se

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri.

Tid: Söndag 26 feb­ru­a­ri 2023 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.