Vårens program 2023

Detta är kret­sens pro­gram under våren 2023. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

 • Söndag 29 janu­a­ri kl. 13
  ”Biologisk mång­fald – åter­hämt­nings­för­må­ga i växtvärlden”.
  Med Alexandre Antonelli, pro­fes­sor på Kew Gardens.
  Föreläsning via Zoom med möte på Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Söndag 26 feb­ru­a­ri kl. 13
  Årsmöte och där­ef­ter föredrag:
  ”Konsten att skapa balans i träd­går­den” – Gertrud Larsson från STA Blekingekretsen.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp
 • Söndag 12 mars kl. 10–13
  Sticklingskurs med Ingvar Mann.
  Plats: Reslöv.
 • Onsdag 22 mars kl. 19
  ”Klematis i prak­ti­ken” med Krister Cedergren.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Lördag 1 april
  Sista dag för anmä­lan till väl­komst­grup­pen.
 • Torsdag 20 april kl. 19
  ”Pioner och Vargaslätten” – Gerben Tjeerdsma.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Söndag 7 maj kl. 11
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning.
 • 11 maj, 8 juni och 24 augusti kl. 18
  Floristikkurs med Marie Widén.
  Botaniska träd­går­den, Lund.
 • Lördag 3 juni
  Endagsresa till södra Småland.
 • Söndag 11 till fre­dag 16 juni
  Trädgårdsresa till Irland.
 • Lördag 19 augusti
  Inköpsresa till Tommy och Vivi Ahnby med träd­gårds­be­sök på vägen.

Biologisk mångfald – i världen och i trädgården (29 januari 2023)

Humla på klockjulros (Helleborus foetidus). Foto: Dan Abelin.

Söndag 29 janu­a­ri 2023 före­lä­ser Alexandre Antonelli, Kew Gardens, vid med­lemsmö­te i Alnarp via Zoom.

Alexandre Antonelli före­lä­ser om sitt arbe­te i Kew Gardens, London. Alexandre är pro­fes­sor i bio­lo­gisk mång­fald och forsk­nings­chef på Kew Gardens med många spän­nan­de teman och frå­gor kring bland annat nya rön om växt­värl­dens åter­hämt­nings­för­må­ga. Föreläsningen är på svenska.

Han kom­mer att ge ”en över­sikt av läget för den bio­lo­gis­ka mång­fal­den glo­balt, och sedan på vad vi gör på Kew och vad enskil­da träd­går­dar kan göra för att till­sam­mans göra så stor nytta som möj­ligt i detta vik­ti­ga arbe­tet att värna om den bio­lo­gis­ka mångfalden”.

Alla med­lem­mar är väl­kom­na till Alnarp för att höra före­dra­get till­sam­mans. Växtlotteri!
OBS! Föreläsningen via Zoom.

Tid: Söndag 29 janu­a­ri 2023 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.