Växtmarknader

Skånekretsen anord­nar van­li­gen växt­mark­nad två gång­er per år – den förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve september.

  • Söndag 5 maj 2024 kloc­kan 11.00–13.00
  • Söndag 1 sep­tem­ber 2024 kloc­kan 11.00–13.00

Obs! Växtmarknaderna flyt­tar i år till­ba­ka till Alnarp, pre­cis vid loka­len där vi har med­lemsmö­ten. Ni hit­tar oss på par­ke­rings­plat­sen vid kors­ning­en Sundsvägen/Växthusvägen i Alnarp. Det blir gott om plats även här och man kan ta sig ända in på Alnarp med lokaltrafik.

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Regler och information för Skånekretsens växtmarknader

Säljare
Säljare ska vara med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna (men inte nöd­vän­digt­vis i Skånekretsen).

Vid ankomst kon­tak­ta kret­sens funk­tio­nä­rer för att få plats anvi­sad och redovisningsblankett.

Ta själv med bord eller vad som behövs för för­sälj­ning. Du kan börja duka upp från kloc­kan 9. Växterna ska vara nog­grant märk­ta med växt­namn, pris samt namn/signatur på säl­ja­re. Försäljningen får inte star­ta före kloc­kan 11. Försäljning till andra säl­ja­re kan ske från kloc­kan 10.

När mark­na­den är slut, räk­nar du ihop för­sälj­nings­sum­man och beta­lar 10 % därav till krets­kas­sö­ren. Du ansva­rar själv för städ­ning­en av din marknadsplats.

Köpare
Du kan gå runt och stu­de­ra utbu­det men bara köpa efter start­sig­na­len kloc­kan 11. (En timme innan får säl­ja­re och funk­tio­nä­rer köpa av varand­ra.) Betalning sker direkt till säljaren.

Obs! För allas trev­nad, respek­te­ra dessa regler!

Ytterligare infor­ma­tion: kontakta
Thorbjörn Andersson, thorbjorn@apernature.se

Växtmarknad i maj 2018. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad i maj 2018. Foto: Dan Abelin.

»Gröna fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Sydsvenskan om växt­mark­na­den 6 sep­tem­ber 2015:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.