Växtmarknader

Skånekretsen anord­nar van­li­gen växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve september).

»Gröna fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Sydsvenskan om växt­mark­na­den 6 sep­tem­ber 2015:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/

Växtmarknaderna i maj och sep­tem­ber är på Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, Åkarp. Vägbeskrivning finns på www.hvilanutbildning.se (under Kontakt):

Vägbeskrivning

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Växtmarknad 2011. Foto: Mari Zander.

Växtmarknad 2011. Foto: Mari Zander.

Regler och information för Skånekretsens växtmarknader

Säljare
Säljare ska vara med­lem i Trädgårdsamatörerna (men inte nöd­vän­digt­vis i Skånekretsen). Kontakta kret­sens funk­tio­nä­rer för att få redo­vis­nings­blan­kett. Tag själv med bord eller vad som behövs för för­sälj­ning. Du kan börja duka upp två tim­mar innan själ­va mark­na­den star­tar (kloc­kan 9). Växterna skall vara nog­grant märk­ta med växt­namn, pris samt namn/signatur på säl­ja­re. Försäljningen får inte star­ta före utsatt tid (kloc­kan 11).

När mark­na­den är slut, räk­nar säl­ja­ren ihop för­sälj­nings­sum­man och beta­lar 10 % därav till krets­kas­sö­ren. Du ansva­rar själv för städ­ning­en av din marknadsplats.

Ytterligare infor­ma­tion: kon­tak­ta Jan-Åke Larsson, jan-ake@kvarntorp.com

Köpare
Du kan gå runt och stu­de­ra utbu­det men bara köpa efter start­skot­tet, som är en vis­sel­sig­nal kloc­kan 11. En stund innan får säl­ja­re och funk­tio­nä­rer köpa av varand­ra. Betalning sker direkt till säljaren.

Obs! För allas trev­nad, respek­te­ra dessa regler!

PS. 5 maj 2013 hade vi en gui­dad vand­ring i Alnarpsparken i sam­band med växt­mark­na­den. Mer infor­ma­tion just den växt­mark­na­den finns att läsa här.

Hepatica nobilis. Foto: Monica Bjerkeus.

Hepatica nobi­lis. Foto: Monica Bjerkeus.

4 kommentarer

 1. Olof H Christerson säger

  Det tar lång tid att ladda ner sidor­na här på STA. kan kanske vara alla tunga bilder! 

  Går det att ändra inställ­ning­ar­na så att nedladdnings/uppladdnigstiden blir bättre. 

  Sitter här på ADSL på 6–8 MB/s

 2. Annette Ljunggren Persson säger

  Hej
  Var exakt på Hvilan kom­mer växt­mark­na­den att äga rum? Vet var Hvilan lig­ger men inte exak­ta plat­sen för växtmarknaden.

 3. bente Simonsen säger

  Behöver man anmä­la sig til kom­man­de växt­mark­nad? 8. sept. 2018

  • STA Skånekretsen säger

   Hej Bente!
   Skånekretsens växt­mark­nad är nu på sön­dag 2 sep­tem­ber. Du behö­ver INTE anmä­la dig (var­ken som säl­ja­re eller köpare).
   Hjärtligt välkommen!
   Dan, Trädgårdsamatörerna Skånekretsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

9 + 1 =