Vårens program 2023

Detta är kret­sens pro­gram under våren 2023. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

 • Söndag 29 janu­a­ri kl. 13
  ”Biologisk mång­fald – åter­hämt­nings­för­må­ga i växtvärlden”.
  Med Alexandre Antonelli, pro­fes­sor på Kew Gardens.
  Föreläsning via Zoom med möte på Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Söndag 26 feb­ru­a­ri kl. 13
  Årsmöte och där­ef­ter föredrag:
  ”Konsten att skapa balans i träd­går­den” – Gertrud Larsson från STA Blekingekretsen.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp
 • Söndag 12 mars kl. 10–13
  Sticklingskurs med Ingvar Mann.
  Plats: Reslöv.
 • Onsdag 22 mars kl. 19
  ”Klematis i prak­ti­ken” med Krister Cedergren.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Lördag 1 april
  Sista dag för anmä­lan till väl­komst­grup­pen.
 • Torsdag 20 april kl. 19
  ”Pioner och Vargaslätten” – Gerben Tjeerdsma.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Söndag 7 maj kl. 11
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning.
 • 11 maj, 8 juni och 24 augusti kl. 18
  Floristikkurs med Marie Widén.
  Botaniska träd­går­den, Lund.
 • Lördag 3 juni
  Endagsresa till södra Småland.
 • Söndag 11 till fre­dag 16 juni
  Trädgårdsresa till Irland.
 • Lördag 19 augusti
  Inköpsresa till Tommy och Vivi Ahnby med träd­gårds­be­sök på vägen.

Torv

Torv (bild från Pixabay)

Det finns möj­lig­het att bestäl­la torv till rodo­dendron och andra sur­jor­jord­sväx­ter genom för­med­ling två gång­er per år.

Balar med 330 liter i två fragmentstorlekar:

 • Extra grov torv – som pas­sar till bland annat rododendronplanteringar.
 • Grov torv – som pas­sar till stick­ling­ar, upp­kruk­ning etc.

Torvblock, 100 x 45 x 15 cm.

Beställ senast i slu­tet av sep­tem­ber respek­ti­ve i mit­ten av mars.
Kontakta Marie Larsson, marie@kvarntorp.com

Bild av Wälz från Pixabay.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.