Benmjöl

Köp benmjöl!

Skånekretsen säl­jer ben­mjöl som är ett utmärkt långtids­verkande göd­sel­me­del, god­känt för eko­lo­gisk odling.

Vi har vägt upp ben­mjö­let i 3 kg span­nar, vil­ket är han­ter­bart för fler­ta­let med­lem­mar, inte minst för 80 eller 90 kro­nor per hink (10 kr i pant per spann).

Benmjöl är ett lång­tids­ver­kan­de orga­niskt göd­sel- och jord­för­bätt­rings­me­del. Näringen avges i takt med väx­ter­nas behov vil­ket ger jäm­na­re till­växt. Innehåller kväve, fos­for samt mikro­nä­rings­äm­nen. Kväve påver­kar väx­tens stor­lek och sti­mu­le­rar blad­till­väx­ten, medan fos­for är vik­tigt för bild­ning­en av kol­hyd­ra­ter i väx­ten. Kväve (N) = 7, fos­for ℗ = 9, kali­um (K) = 0 viktprocent.

Användning:

Underhållsgödsla med 50 g ben­mjöl per m2. Strö ut ben­mjöl över ytan och mylla ner det i jorden.

Vid göds­ling av träd och bus­kar: Tänk på att hela rot­sy­stem ska göds­las och att röt­ter­na sträc­ker sig ut till kro­nans omkrets.

Används till alla typer av väx­ter – pryd­nads­väx­ter, bus­kar, träd och köksväxter.

Godkänt för eko­lo­gisk odling.

Vikt: 3 kg. Räcker till ca 60 m2.

Köp benmjöl hos:
  • Jan-Åke Larsson, utan­för Staffanstorp, tele­fon 0706–50 12 91
    Öppet fre­da­gar kl. 13–18, mars–okt., och annars efter överenskommelse.
  • Eivor Johansson, Landskrona, tele­fon 0735–27 28 79
  • Lena Eidevall, söder om Furuboda (Yngsjö), tele­fon 0727–11 18 95
  • Kerstin Gadd, Kristianstad, tele­fon 0721–67 57 77
  • Maj-Lis Åkesson, Vellinge, tele­fon 0760–86 71 18
  • Anita Lassing, utan­för Eslöv, tele­fon 0702–89 53 80
  • Gunnilla Garmer, Torna Hällestad, tele­fon 0708–75 31 77

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter. 80 kro­nor per spann med 3 kg när du sam­ti­digt läm­nar en tom spann. Utan tom spann 90 kr. Återanvändning är all­tid bätt­re än återvinning!

Du kan även köpa ben­mjöl vid våra med­lemsmö­ten i Alnarp och på växtmarknaderna.

Köp torv

Växtmarknad 4 september 2022

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Välkomna till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2022! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 4 sep­tem­ber är det allt­så änt­li­gen dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till trädgården!

Snart är det allt­så dags för Skånekretsens växt­mark­nad igen! Ett under­bart till­fäl­le för alla träd­gårds­äls­ka­re att skaf­fa det man tänkt på länge. Eller låta sig bli över­ras­kad och köpa en växt eller flera som man ald­rig tänkt på innan.

Är du på jakt efter något ovan­ligt, roligt i växt­väg? Behöver du för­nya i din träd­gård? Eller ska du star­ta din förs­ta träd­gård och vill få fina väx­ter till myc­ket över­kom­li­ga priser?

Alla som vill kan hand­la på växt­mark­na­den. Sälja där­e­mot kan bara den som är med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna göra.

Många väx­ter går åt fort, så kom i tid om du är ute efter något speciellt!

Söndag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00
– utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på www.skanekretsen.se/vaxtmarknader/

Vägbeskrivning

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.