Växtmarknad 4 september 2022

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Välkomna till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2022! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 4 sep­tem­ber är det allt­så änt­li­gen dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till trädgården!

Snart är det allt­så dags för Skånekretsens växt­mark­nad igen! Ett under­bart till­fäl­le för alla träd­gårds­äls­ka­re att skaf­fa det man tänkt på länge. Eller låta sig bli över­ras­kad och köpa en växt eller flera som man ald­rig tänkt på innan.

Är du på jakt efter något ovan­ligt, roligt i växt­väg? Behöver du för­nya i din träd­gård? Eller ska du star­ta din förs­ta träd­gård och vill få fina väx­ter till myc­ket över­kom­li­ga priser?

Alla som vill kan hand­la på växt­mark­na­den. Sälja där­e­mot kan bara den som är med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna göra.

Många väx­ter går åt fort, så kom i tid om du är ute efter något speciellt!

Söndag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00
– utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på www.skanekretsen.se/vaxtmarknader/

Vägbeskrivning

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Höstens program 2022

Tulpaner i Slottsträdgården. Foto: Dan Abelin.

Detta är kret­sens pro­gram under hös­ten 2022. Kolla för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

 • Tisdag 16 augusti kl. 18
  Höstens första
  Byte av träd­gårds­tan­kar – vandringar.
  Slottsträdgården i Malmö, vid kaféet.
 • Söndag 4 sep­tem­ber kl. 11–13
  Växtmarknad med Skånekretsen.
  Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen, Staffanstorp.
 • Tisdag 13 sep­tem­ber kl. 18
  Byte av träd­gårds­tan­kar – vandringar.
  Botaniska träd­går­den i Lund, vid ingång­en till växthusen.
 • Onsdag 21 sep­tem­ber kl. 19
  Lökmöte.
  Sara Bratt, träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero, berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar, som inled­ning till lökmötet.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Tisdagen 4 okto­ber kl. 17 – INSTÄLLT
  Observera tiden!
  Byte av träd­gårds­tan­kar – vandringar.
  Fredriksdal, vid norra ingång­en invid Flora Linnea.
 • Tisdag 18 okto­ber kl. 19
  Att anläg­ga ett wood­land – Margareta Dahlin.
  Detta är en pas­sio­ne­rad och nu pen­sio­ne­rad STA-med­lem som i sin träd­gård på Billingens slutt­ning, trots kalkrik jord och zon 3, byggt upp såväl wood­land som ljung­plan­te­ring­ar. Margareta före­läs­te för oss om ljung och ljung­plan­te­ring­ar våren 2018. Vi har nu öns­kat mer inspi­ra­tion och kun­skap om hur man ska­par ett wood­land, med aktu­el­la växter.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Onsdag 23 novem­ber kl. 19
  Hannu Sarenström ger oss inspi­ra­tion i vårt trädgårdsliv.
  Hannu är en för­fat­ta­re, mat- och träd­gårds­kre­a­tör som med stor entu­si­asm tar sig an nya stora träd­gårds­pro­jekt och ror dem i land. Fokuserar på det som lyckas.
  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
 • Söndag 29 janu­a­ri kl. 13
  Alexandre Antonelli, Kew Gardens. Föreläsning via Zoom.
  Alexandre Antonelli talar om sitt arbe­te i Kew Gardens, London. Alexandre är pro­fes­sor i bio­lo­gisk mång­fald och forsk­nings­chef på Kew Gardens med många spän­nan­de teman och frå­gor kring bland annat nya rön om växt­värl­dens återhämtningsförmåga.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.